logo-right
logo-middle
logo-left

آخرین اخبار در مورد قیمت زمین و مسکن و اجاره در شهر تهران – بهار۱۳۹۹

آخرین اخبار در مورد قیمت زمین و مسکن و اجاره در شهر تهران – بهار۱۳۹۹

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی دربهار سال ۱۳۹۹ شهر تهران حدود ۲۵ میلیون و ۵۱۱ هزار تومان بوده است که نسبت به فصل قبل ، ۲۲/۶% و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۰/۴ % افزایش داشته است.
بیشترین قیمت فروش هر متر مربع زمین با حدود ۵۵ میلیون تومان در منطقه‌ی ۳ تهران و کمترین قیمت مربوط به منطقه‌ی ۲۰ تهران با قیمت هرمترمربع حدود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومن بوده است. بیشترین تغییر قیمت زمین نسبت به فصل بهار سال گذشته مربوط به منطقه ۲۱ تهران و کمترین تغییر قیمت مربوط به منطقه‌ی ۱۸ می باشد.

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی دربهار سال ۱۳۹۹ شهر تهران حدود ۱۸/۸ میلیون تومان بوده است که نسبت به فصل قبل و نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۲۲/۸% و ۴۳/۸% افزایش داشته است.
در بهار امسال بیشتر و کمترین قیمت فروش هر متر مربع زمین در شهر تهران بترتیب مربوط به منطقه یک با ۳۹/۳ میلیون تومان و منطقه‌ی هجده تهران با ۸/۶ میلیون تومان بوده است. بیشترین رشد قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی نسبت به بهار سال قبل مربوط به منطقه‌ی ۱۹ و کمترین آن در منطقه‌ی ۲۲ تهران بوده است.

متوسط مبلغ اجاره‌ی ماهانه به علاوی سه درصد ودیعه‌ی پرداختی برای اجاره‌ی یک مترمربع زیر بنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی دربهار سال ۱۳۹۹ شهر تهران به حدود ۵۵۷ هزار ریال رسید که ۹/۸% بیشتر از فصل قبل و ۳۸/۴% بیش از بهار ۱۳۹۸ بود. مناطق یک و ۱۹ تهران به ترتیب با ۹۷۸ و ۲۵۷ هزار ریال رکورد دار بیشترین و کمترین مبلغ اجاره در تهران بوده اند.

About the Author

ارسال پاسخ