logo-right
logo-middle
logo-left

افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای استان تهران

افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای استان تهران

بر اساس آخرین نتایج ، نرخ تورم نقطه‌ای استان تهران در شهریور ماه ۱۳۹۹ به عدد ۳۷/۴ درصد رسید. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد.  یعنی خانوارهای استان تهران به طور میانگین ۳۷/۴ درصد بیشتر از شهریور ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده ­اند. نرخ تورم نقطه ای کل کشور در شهریور ماه ۱۳۹۹ عدد ۳۴/۴ اعلام شده است.

نرخ تورم نقطه‌ای استان تهران در شهریور ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با مرداد ماه ۱۳۹۹ به میزان ۲/۹ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ۵/۳ واحد درصدی به ۲۹/۵ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ۲/۱ واحد درصدی به ۳۹/۸ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری استان تهران  ۳۷/۵ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۲/۹ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳۴/۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳/۳ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای استان تهران

نرخ تورم ماهانه استان تهران در شهریور ۱۳۹۹ به ۳/۳ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰/۱  واحد درصد افزایش داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۲/۸ درصد و ۳/۴ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۳/۳ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل، ۰/۱ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳/۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱/۲ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای استان تهران

نرخ تورم سالانه شهریور ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای استان تهران به ۲۹ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰/۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد.

این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ۲۹ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۰/۴ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲۹ درصد بوده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل به ترتیب مربوط به گروه های گروه «ماهی‌ها و صدف داران» (ماهی قزل آلا و کنسرو ماهی تن)، « شیر، پنیر و تخم­مرغ » (خامه، پنیر پاستوریزه، شیر پاستوریزه و ماست پاستوریزه) و «روغنها و چربیها» می‌باشد.

در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»،  «حمل و نقل» (قیمت انواع خودرو)، گروه «هتل و رستوران» و گروه «آموزش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌است.

مسعود افشین- ۱۳۹۹/۷/۲

About the Author

ارسال پاسخ