logo-right
logo-middle
logo-left

انتشار نتایج طرح فرهنگ رفتاری خانوار

انتشار نتایج طرح فرهنگ رفتاری خانوار

اهمیت شناخت و سنجش فرهنگ عمومى در شکوفایی و توسعه جامعه ایجاب می نماید تا نظام آماری منسجم و پویایی در این بخش استقرار یافته، تولید و انتشار آمار و اطلاعات مورد نیاز برنامه ریزان در دستور کار قرار گیرد. لذا به منظور ترسیم تصویرى جامع از وضعیت فرهنگى کشور، “طرح آمارگیرى از فعالیتهاى فرهنگى خانوار” براى اولین بار در سال ۱۳۹۳ اجرا شد. پس از آن در سال ۱۳۹۴ این طرح، با افزودن برخی بخش‌ها و سؤالات با عنوان جدید “طرح آمارگیرى از فعالیت‌ها و رفتارهای فرهنگى خانوار” فقط در نقاط شهری مجدد به اجرا در آمد. طرح مذکور با اعمال تغییراتی خصوصاً در جامعه آماری (اضافه شدن مناطق روستایی در سال ۱۳۹۶)، با عنوان طرح آمارگیرى از فرهنگ رفتاری خانوار” در سال ۱۳۹۶به مرحله اجرا درآمد. جامعه هدف این طرح، شامل افراد ١۵ ساله و بیشتر عضو خانوارهای معمولی ساکن در مناطق شهری و روستایی کشور در سال ۱۳۹۶ است. لازم به ذکر است خانوارهای معمولی غیر ساکن، گروهی و مؤسسه‌ای در این طرح پوشش داده نمی شوند.

نتایج این طرح در قسمت نتایج طرح های آماری در دسترس می باشد.

About the Author

ارسال پاسخ