logo-right
logo-middle
logo-left

سالنـامه آماری سال ۱۳۹۰ استان تـهران

با استعانت از درگاه خداوند متعال سالنامه آماری سال ۱۳۹۰ استان با تلاش همکاران معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران و همکاری صمیمانه کارشناسان دستگاههای اجرائی استان و سازمانهای ذیربط تهیه و منتشر گردید.

تنوع فعالیتها و روابط اقتصادی، فرهنگی و ‌اجتماعی جوامع به گونه‌ای است که جهت نیل به هدفهای مورد انتظار، تهیه و اجرای برنامه‌های جامع توسعه به عنوان چارچوب منطقی فعالیتها، امری اجتناب ناپذیر است. در این برنامه ها که به صورت مجموعه به هم پیوسته ای از اهداف، ابزارها و سیاستهای اجرائی در قالب یک نظام هدفمند و سازگار تهیه  می شود،‌ آمار و اطلاعات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در برنامه‌های توسعه، ‌شناخت وضعیت موجود بخشها و تعیین چشم‌انداز و قابلیتهای اجرایی و همچنین ارزیابی و بررسی عملکرد برنامه‌ها جز بر اساس اطلاعات آماری امکان‌پذیر نمی باشد، به طوری که آمیزه مناسب نظام برنامه‌ریزی با نظام آماری است که می تواند تأثیری شگرف بر موفقیت برنامه داشته و هدایت شایسته برنامه را در پرتو دانش فنی برنامه‌ریزی و بستر مناسب آماری فراهم سازد.

معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با آگاهی از نیازهای اطلاعاتی برنامه توسعه اقتصادی و با توجه به جایگاه خاص استان در برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای، جهت دستیابی به نظام آماری جامع و منطقی در سطح استان توجه خاصی به فعالیتهای آماری مبذول می دارد. در این راستا تهیه و انتشار سالنامه آماری استان که تصویر آماری وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان و تحولات به عمل آمده در بخشهای مختلف را در یک مجموعه ارائه می کند ‌از اهمیت بالائی برخوردار است.

نتایج سرشماری ها و آمارگیریهای نمونه ای اجرا شده توسط مرکز آمار ایران، آمارهای ثبتی و نتایج آمارگیری های اجرا شده در دستگاه های اجرایی، منابع آماری این نشریه را تشکیل می دهد. با توجه به این که سرشماری عمومی نفوس و مسکن هر پنج سال یک بار اجرا می شود و اجرای برخی آمارگیری ها و سرشماری ها توسط مرکز آمار ایران و سایر سازمان ها با فاصله زمانی منظم صورت نمی گیرد، برخی از اطلاعات آماری مندرج در سالنامه، هر ساله و به طور مستمر در دسترس نمی باشد.

معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از سال ۱۳۸۵ موفق به تهیه و راه اندازی نرم افزاری گردید که موجب  ارتباط اینترنتی و آنلاین بیش از ۱۰۰ دستگاه  و سازمان با این دفتر شده و علاوه بر آن با هدف  ایجاد بستری ساده و قدرتمند جهت جمع آوری اطلاعات آماری از سازمانها و نیز صرفه جویی در زمان و هزینه جمع آوری اطلاعات تهیه شده، موجب مشارکت بیشتر سازمانها در تهیه   سالنامه آماری و نیز ارتقاء سطح فرهنگ آماری در آنها گشته است.

در خاتمه به کاربران گرامی سالنامه توصیه می شود، برای بهره گیری از اطلاعات موجود در هر فصل، مقدمه آن را با دقت مورد مطالعه قرار دهند تا از نکات مهمی که در کاربرد آمارهای آن فصل ضروری است، مانند تعاریف و مفاهیم به کار رفته در تهیه آمارها، پوشش موضوعی اقلام آماری، بهنگام نبودن بعضی از اطلاعات و یا عدم درج برخی از اقلام آماری، ‌آگاهی حاصل نمایند. همچنین گزیده ای از اطلاعات تمامی فصل ها در ابتدای سالنامه و گزیده ای از اطلاعات هر فصل در مقدمه آن فصل درج شده است که استفاده از آن ها جهت دستیابی به دیدی کلی از اطلاعات موجود در سالنامه توصیه می شود.

از آنجا که طراحی، تهیه و انتشار مجموعه‌ای با ویژگیهای مورد نظر نیازمند تلاش، بردباری و دقت نظر بالایی میباشد از تمام همکاران معاونت آمار و اطلاعات که در تهیه و تدوین این نشریه تلاش نموده اند تشکر و قدردانی می شود. همچنین مدیران و کارشناسان محترم دستگاههای اجرایی استان نقش موثری در گردآوری این مجموعه داشته اند که ضمن قدردانی از تلاشهای به عمل آمده، موفقیت بیشتر آنان را در فعالیت مهمی که بر عهده دارند آرزو دارد.

امید است مجموعه حاضر که اطلاعات آماری سالهای ۱۳۹۳- ۱۳۷۵ را با تأکید بر آمار سال ۱۳۹۰ استان تهران ارائه می کند،  موجبات رفع نیاز های آماری صاحب نظران و محققان و مدیران را فراهم آورد و علاقمندان و استفاده کنندگان با راهنمائی های ارزنده و کاز ساز خود، معاونت آمار و اطلاعات این سازمان را در هر چه غنی تر نمودن نشریات آتی یاری فرمایند.

                                                                                                   نعمت اله ترکی

                                                                               رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

نشانه‌ها و علامت اختصاری بکار رفته در این نشریه:
ـ آمار گرد‌آوری نشده است .
. . . آمار در دسترس نیست .

× ذاتاً یا عملاً وجود ندارد .

××جمع و محاسبه غیرممکن یا بی‌معنی است .

// عدد کمتر از نصف واحد است .
// عدد (نسبت، درصد) ناچیز و قابل صرفنظر کردن است.
* عدد غیرقطعی است .
** عدد جنبه تخمینی دارد .
Ø به دلیل حفظ محرمانگی ، رقم قابل انتشار نیست.
(ر.م) رجوع شود به « فهرست منابع و مأخذ »
در مواردی که اعداد یک جدول، از نشریات مرکز آمار ایران یا سایر سازمان‌ها نقل شده باشد، اطلاعات کتاب شناختی مدارک مورد استفاده، در بخش پیوست سالنامه تحت عنوان “فهرست منابع و ماخذ” ارائه شده است.
اختلاف در سر جمع‌ها به علت سر راست کردن ارقام است.
محاسبه نسبت‌ها و شاخص‌ها قبل از سر راست کردن ارقام صورت گرفته است.
میلیارد = ۱۰۰۰ میلیون
کیلومتر= ۱۰۰۰ متر
هکتار = ۱۰۰۰۰ متر مربع
کیلومترمربع = ۱۰۰۰۰۰۰ متر مربع = ۱۰۰ هکتار
لیتر = ۰/۰۰۱ متر مکعب
تن = ۱۰۰۰ کیلوگرم
مگاوات ساعت = ۱۰۰۰ کیلو وات ساعت

گزیده اطلاعات

اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ وسعتی ﺑﻴﺶ از  ۱۳/۶ ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﻦ  ۳۴ درﺟﻪ و  ۵۳ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  ۳۶ درﺟﻪ و ۰۷  دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷمالی و ۵۰ درﺟﻪ و  ۲۰ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ ۵۳ درﺟﻪ و ۰۹ دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل  شرقی ﻗﺮار دارد.  این استان از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، از ﻣﺸﺮق ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن، از ﺟﻨﻮب ﺷﺮقی ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ، از ﺟﻨﻮب ﻏﺮبی ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی  و از ﻣﻐﺮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.

در ﺳﺎل ۱۳۹۳ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان دارای  ۱۶ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن،  ۳۳ ﺑﺨﺶ،  ۴۴ ﺷﻬﺮ، ۷۱ دﻫﺴﺘﺎن و ۱۰۳۲ آﺑﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮمی ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ در آﺑﺎن ۱۳۹۰ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺮاﺑﺮ با  ۱۲۱۸۳۳۹۱ نفر بوده ( ۵۰/۴ درصد ﻣﺮد و ۴۹/۶ درصد زن)   که  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮمی ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ آﺑﺎن ۱۳۸۵ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻌﺎدل  ۱/۴۴ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل ۹۰ تعداد ۳۷۳۲۱۹۰ خانوار در اﺳﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ۹۳/۷ درﺻﺪ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و ۶/۳ درﺻﺪ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎیی ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ.

ﻧﺴﺒﺖ جنسی در اﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۱۰۲  می ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ۱۰۰ ﻧﻔﺮ زن  ۱۰۲ نفر ﻣﺮد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ۱۰۱ و  در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎیی ۱۱۵ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪ خانوار(متوسط تعداد افراد خانوار) اﺳﺘﺎن  ۳/۲۶ می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ۳/۲۳ و در نقاط روستایی ۳/۷۳ بوده است.استان تهران با تراکم ۸۹۰نفر در کیلومتر مربع متراکم ترین استان کشور در سال ۱۳۹۰بوده است.

در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۹۷ هزار ولادت ثبت شده که از این تعداد ۴۸/۵ درصد متولدین، دختر و ۵۱/۵ درصد پسر بوده اند. همچنین در این سال حدود ۸۷ هزار مورد ازدواج و ۳۳ هزار فقره طلاق به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته به ترتیب ۶ درصد کاهش و ۱۲/۷ درصد افزایش داشته است.

ادامه مطلب …

فهرست اسامی کارشناسان همکار در دستگاههای اجرایی: ۱۳۹۳

اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای تهران سرکار خانم  نرگس هادی پور
شرکت آب منطقه ای تهران سرکار خانم سیده زهرا میرمحمد
اداره‌کل بیمه سلامت استان تهران سرکار خانم مریم دانش منش
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران جناب آقای غلامحسین میکائیلی
اداره‌کل پست استان تهران و مرکز مکانیزه سرکارخانم طالب زاده
اداره‌کل تأمین اجتماعی شرق تهران بزرگ سرکارخانم زهره حیدری
اداره‌کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ سرکار خانم آذین شفیعی و جناب آقای شهرام اعلمی
اداره‌کل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران جناب آقای علی سیفی
اداره‌کل ورزش و جوانان سرکار خانم ها الهام میرزابیگی و مریم کریمی
اداره‌کل ثبت احوال سرکار خانم مینا نصیریان و جناب آقای فرهاد نوع پرست
اداره‌کل ثبت اسناد و املاک سرکار خانم عاطفه موسی کاظمی
اداره‌کل حفاظت محیط زیست سرکارخانم سپیده وجیهی
اداره کل مخابرات سرکار خانم پریا کیانیان و جناب آقای جعفری
اداره‌کل حمل و نقل و پایانه‌ها جناب آقایان عارف رومینا و مهدی صالحی
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک (کشور) جناب آقای محسن کبودیان
سازمان راه و شهرسازی سرکار خانم ها ندا نراقی و فاطمه عبدالملکی و جناب آقای محمدحسن مولایی تاری
اداره‌کل دامپزشکی سرکار خانم شهربانو خلیلی
اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای مرتضی قاسمی چراتی
اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران سرکار خانم ناهید افسون و جناب آقای امید رجبی سنجدری
اداره‌کل منابع طبیعی سرکار خانم مریم نصیری پور
اداره کل هواشناسی  جناب آقای مجید گزل خو
بانک سپه- دایره آمار جناب آقای عظیم یعقوبی نیا
بانک صادرات ایران- اداره آمار و حسابداری مدیریت سرکار خانم فرشته عزیزی
بانک صنعت و معدن- اداره آمار و اطلاعات جناب آقای فرهاد صادقی
بانک مسکن – اداره آمار و اطلاعات سرکار خانم فاطمه مقیمی نیا و جناب آقای داود قربانی
بانک کشاورزی- اداره آمار و برنامه ریزی سرکار خانم احیاء قلی زاده
بانک توسعه صادرات ایران- اداره سیستم های اطلاعات مدیریت سرکار خانم محمد اسماعیل
بانک مرکزی جمهوری اسلامی- اداره آمارهای اقتصادی جناب آقایان محمد طاهری منزه و سعید مومنی
بانک سرمایه- امور مالی جناب آقای مصطفی زاده باقر
بانک سینا- اداره آمار و برنامه ریزی سرکارخانم شیما حیدری
بانک رفاه کارگران- امور جمع آوری داده ها سرکار خانم فرنوش رمضانی
بانک ملت- اداره کل امور مالی سرکارخانم ها فریماه اسدی گزافرودی و فاطمه سادات رضوی
بانک ملی- اداره کل آمار و اطلاعات جناب آقای سیدمحسن نورانی
پست بانک- اداره کل امور مالی- آمار جناب آقای علی جمال لیوانی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران-   اداره آمار و اطلاع رسانی پزشکی سرکارخانم ها الهه فرقدانی- – سرکار خانم میترا ذبیحی- سرکار خانم زهرا محبی-سرکار خانم لیلا اسدی منش  – سرکار خانم فرشته حق شناس-سرکار خانم فاطمه کوچک یزدی –جناب آقای حمیدرضا اباذری- جناب آقای مهرداد احمدی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی – اداره آمار و اطلاع رسانی پزشکی سرکارخانم ها فهیمه صالحیان- خاطره حنانی- زهرا برخورداری و جناب آقایان دکتر کاظم شاهزاده فاضلی و حسن امامی
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران-   مدیریت فناوری و اطلاعات سرکارخانم ها مریم حیدری و فرزانه نجاتی رستمی و جناب آقای مهندس امیری
سازمان آموزش و پرورش شهر تهران سرکار خانم ملیحه خلقی
سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران سرکار خانم نسرین والی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جناب آقای مهدی خسروآبادی و سرکار خانم مریم اویسی
سازمان بازنشستگی کشوری سرکار خانم نرگس حسینی
سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ جناب آقای حسین علی اصغری
سازمان بهزیستی سرکار خانم مژده کروبیان
سازمان تعاون روستایی سرکار خانم مریم محمودی شرق
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران سرکار خانم سیما بهادری
سازمان هواپیمایی کشوری-مرکز مطالعات واطلاع رسانی سرکار خانم بتول معینی
سازمان صنعت، معدن و تجارت سرکار خانم غزاله قاسمی و جناب آقای سعادی
سازمان جهاد کشاورزی  استان تهران سرکار خانم مریم کمالی سروستانی
شرکت گاز استان تهران سرکار خانم  معصومه عزیزی
شرکت آب و فاضلاب سرکار خانم ها لیلا علی نژاد دیزج و الهام چنگیز
شرکت برق منطقه‌ای تهران سرکار خانم رباب قربانی
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ سرکارخانم آناهیتا کریمی
شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران جناب آقای مهدی صفری
شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ی تهران سرکار خانم حمیده صرفی
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- اداره اطلاعات و آمار پایه ای سرکار خانم لیلا معدن دار
کمیته امداد امام خمینی (ره) تهران جناب آقای سعید عبدل
گمرک جمهوری اسلامی- دفتر آمار و فناوری اطلاعات سرکار خانم کیانوش بحری نژاد
مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی جناب آقای داود جعفری
مدیریت آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران جناب آقای بهزاد ابومعاش زاده
مدیریت آموزش و پرورش استثنایی شهرستانهای استان جناب آقای رضا جمشیدی منادا
نهضت سوادآموزی شهر تهران- معاونت سوادآموزی سرکار خانم عبدی
نهضت سوادآموزی شهرستانهای استان تهران سرکار خانم زینب فخاری و جناب آقای روح اله نقمی
ناحیه راه‌آهن تهران – دفتر آمار و فن آوری اطلاعات سرکار خانم زلیخا محمدی
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه سرکار خانم فاطمه رحمانی و جناب آقای سیدمحسن علیزاده طباطبائی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سرکار خانم سودابه فلاحیان
استانداری تهران-اداره کل منابع انسانی و تحول اداری جناب آقای سید کمال سید هاشمی
شرکت ارتباطات سیار سرکار خانم مرضیه طراوتی
مدیریت امور آبزیان- جهاد کشاورزی استان سرکار خانم مرضیه عیسوی

 

و همکاران محترم در شهرداریهای :‌

اسلامشهر- احمدآباد مستوفی- ارجمند- اندیشه- باقرشهر- چهاردانگه- شمشک- فیروزکوه.