logo-right
logo-middle
logo-left

سالنـامه آماری سال 1391 استان تـهران

با استعانت از درگاه خداوند متعال سالنامه آماری سال۱۳۹۱ استان با تلاش همکاران معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران و همکاری صمیمانه کارشناسان دستگاههای اجرائی استان و سازمانهای ذیربط تهیه و منتشر گردید.

تنوع فعاليتها و روابط اقتصادی، فرهنگی و ‌اجتماعی جوامع به گونه‌ای است كه جهت نيل به هدفهای مورد انتظار، تهيه و اجرای برنامه‌های جامع توسعه به عنوان چارچوب منطقی فعاليتها، امری اجتناب ناپذير است. در اين برنامه ها كه به صورت مجموعه به هم پيوسته ای از اهداف، ابزارها و سياستهای اجرائی در قالب يك نظام هدفمند و سازگار تهيه  می شود،‌ آمار و اطلاعات از جايگاه ويژه‌ای برخوردار است. در برنامه‌های توسعه، ‌شناخت وضعيت موجود بخشها و تعيين چشم‌انداز و قابليتهای اجرایی و همچنين ارزيابی و بررسی عملكرد برنامه‌ها جز بر اساس اطلاعات آماری امكان‌پذير نمی باشد، به طوری كه آميزه مناسب نظام برنامه‌ريزی با نظام آماری است كه می تواند تأثيری شگرف بر موفقيت برنامه داشته و هدايت شايسته برنامه را در پرتو دانش فنی برنامه‌ريزی و بستر مناسب آماری فراهم سازد.

معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با آگاهی از نيازهای اطلاعاتی برنامه توسعه اقتصادی و با توجه به جايگاه خاص استان در برنامه‌ريزی ملی و منطقه‌ای، جهت دستيابی به نظام آماری جامع و منطقی در سطح استان توجه خاصی به فعاليتهای آماری مبذول می دارد. در اين راستا تهيه و انتشار سالنامه آماری استان كه تصوير آماری وضعيت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان و تحولات به عمل آمده در بخشهای مختلف را در يك مجموعه ارائه می كند ‌از اهميت بالائی برخوردار است.

نتايج سرشماری ها و آمارگيريهای نمونه ای اجرا شده توسط مركز آمار ايران، آمارهای ثبتی و نتايج آمارگيری های اجرا شده در دستگاه های اجرایی، منابع آماری اين نشريه را تشكيل می دهد. با توجه به اين كه سرشماری عمومی نفوس و مسكن هر پنج سال يك بار اجرا می شود و اجرای برخی آمارگيری ها و سرشماری ها توسط مركز آمار ايران و ساير سازمان ها با فاصله زمانی منظم صورت نمی گيرد، برخی از اطلاعات آماری مندرج در سالنامه، هر ساله و به طور مستمر در دسترس نمی باشد.

معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از سال ۱۳۸۵ موفق به تهیه و راه اندازی نرم افزاری گردید که موجب  ارتباط اینترنتی و آنلاین بیش از ۱۰۰ دستگاه  و سازمان با این دفتر شده و علاوه بر آن با هدف  ایجاد بستری ساده و قدرتمند جهت جمع آوری اطلاعات آماری از سازمانها و نیز صرفه جویی در زمان و هزینه جمع آوری اطلاعات تهیه شده، موجب مشارکت بیشتر سازمانها در تهیه   سالنامه آماری و نیز ارتقاء سطح فرهنگ آماری در آنها گشته است.

در خاتمه به كاربران گرامی سالنامه توصيه می شود، برای بهره گيری از اطلاعات موجود در هر فصل، مقدمه آن را با دقت مورد مطالعه قرار دهند تا از نكات مهمی كه در كاربرد آمارهای آن فصل ضروری است، مانند تعاريف و مفاهيم به كار رفته در تهيه آمارها، پوشش موضوعی اقلام آماری، بهنگام نبودن بعضی از اطلاعات و يا عدم درج برخی از اقلام آماری، ‌آگاهی حاصل نمايند. همچنين گزيده ای از اطلاعات تمامی فصل ها در ابتدای سالنامه و گزيده ای از اطلاعات هر فصل در مقدمه آن فصل درج شده است كه استفاده از آن ها جهت دستيابی به ديدی کلی از اطلاعات موجود در سالنامه توصيه می شود.

از آنجا كه طراحی، تهيه و انتشار مجموعه‌ای با ويژگيهای مورد نظر نيازمند تلاش، بردباری و دقت نظر بالایی میباشد از تمام همكاران معاونت آمار و اطلاعات كه در تهيه و تدوين اين نشريه تلاش نموده اند تشكر و قدردانی می شود. همچنين مديران و كارشناسان محترم دستگاههای اجرایی استان نقش موثری در گردآوری اين مجموعه داشته اند كه ضمن قدردانی از تلاشهای به عمل آمده، موفقيت بيشتر آنان را در فعاليت مهمی كه بر عهده دارند آرزو دارد.

اميد است مجموعه حاضر كه اطلاعات آماری سالهای ۱۳۹۳- ۱۳۷۵ را با تأكيد بر آمار سال ۱۳۹۱ استان تهران ارائه می كند،  موجبات رفع نیاز های آماری صاحب نظران و محققان و مدیران را فراهم آورد و علاقمندان و استفاده کنندگان با راهنمائی های ارزنده و کاز ساز خود، معاونت آمار و اطلاعات این سازمان را در هر چه غنی تر نمودن نشریات آتی یاری فرمايند.

                                                                                                   نعمت اله ترکی

                                                                               رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

نشانه‌ها و علامت اختصاری بکار رفته در این نشریه:
ـ آمار گرد‌آوری نشده است .
. . . آمار در دسترس نيست .

× ذاتاً يا عملاً وجود ندارد .

××جمع و محاسبه غيرممكن يا بي‌معنی است .

// عدد كمتر از نصف واحد است .
// عدد (نسبت، درصد) ناچيز و قابل صرفنظر كردن است.
* عدد غيرقطعی است .
** عدد جنبه تخمينی دارد .
Ø به دليل حفظ محرمانگی ، رقم قابل انتشار نيست.
(ر.م) رجوع شود به « فهرست منابع و مأخذ »
در مواردي كه اعداد يك جدول، از نشريات مركز آمار ايران يا ساير سازمان‌ها نقل شده باشد، اطلاعات كتاب شناختي مدارك مورد استفاده، در بخش پيوست سالنامه تحت عنوان “فهرست منابع و ماخذ” ارائه شده است.
اختلاف در سر جمع‌ها به علت سر راست كردن ارقام است.
محاسبه نسبت‌ها و شاخص‌ها قبل از سر راست كردن ارقام صورت گرفته است.
ميليارد = ۱۰۰۰ ميليون
كيلومتر= ۱۰۰۰ متر
هكتار = ۱۰۰۰۰ متر مربع
كيلومترمربع = ۱۰۰۰۰۰۰ متر مربع = ۱۰۰ هكتار
ليتر = ۰/۰۰۱ متر مكعب
تن = ۱۰۰۰ كيلوگرم
مگاوات ساعت = ۱۰۰۰ كيلو وات ساعت

گزیده اطلاعات

اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ وسعتی ﺑﻴﺶ از  ۱۳/۶ ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﻦ  ۳۴ درﺟﻪ و  ۵۳ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  ۳۶ درﺟﻪ و ۰۷  دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷمالی و ۵۰ درﺟﻪ و  ۲۰ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ ۵۳ درﺟﻪ و ۰۹ دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل  شرقی ﻗﺮار دارد.  این استان از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، از ﻣﺸﺮق ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن، از ﺟﻨﻮب ﺷﺮقی ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ، از ﺟﻨﻮب ﻏﺮبی ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی  و از ﻣﻐﺮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.

در ﺳﺎل ۱۳۹۳ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان دارای  ۱۶ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن،  ۳۳ ﺑﺨﺶ،  ۴۴ ﺷﻬﺮ، ۷۱ دﻫﺴﺘﺎن و ۱۰۳۲ آﺑﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮمی ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ در آﺑﺎن ۱۳۹۰ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺮاﺑﺮ با  ۱۲۱۸۳۳۹۱ نفر بوده ( ۵۰/۴ درصد ﻣﺮد و ۴۹/۶ درصد زن)   که  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮمی ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ آﺑﺎن ۱۳۸۵ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻌﺎدل  ۱/۴۴ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل ۹۰ تعداد ۳۷۳۲۱۹۰ خانوار در اﺳﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ۹۳/۷ درﺻﺪ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و ۶/۳ درﺻﺪ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎیی ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ.

ﻧﺴﺒﺖ جنسی در اﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۱۰۲  می ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ۱۰۰ ﻧﻔﺮ زن  ۱۰۲ نفر ﻣﺮد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ۱۰۱ و  در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎیی ۱۱۵ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪ خانوار(متوسط تعداد افراد خانوار) اﺳﺘﺎن  ۳/۲۶ می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ۳/۲۳ و در نقاط روستایی ۳/۷۳ بوده است.استان تهران با تراکم ۸۹۰نفر در کیلومتر مربع متراکم ترین استان کشور در سال ۱۳۹۰بوده است.

در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۹۷ هزار ولادت ثبت شده که از این تعداد ۴۸/۵ درصد متولدین، دختر و ۵۱/۵ درصد پسر بوده اند. همچنین در این سال حدود ۸۷ هزار مورد ازدواج و ۳۳ هزار فقره طلاق به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته به ترتیب ۶ درصد کاهش و ۱۲/۷ درصد افزایش داشته است.

ادامه مطلب …

فهرست اسامی كارشناسان همكار در دستگاههای اجرایی: ۱۳۹۳

اداره‌كل آموزش فنی و حرفه‌ای تهران سرکار خانم  نرگس هادی پور
شرکت آب منطقه ای تهران سرکار خانم سیده زهرا میرمحمد
اداره‌كل بيمه سلامت استان تهران سرکار خانم مریم دانش منش
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران جناب آقای غلامحسين ميكائیلی
اداره‌كل پست استان تهران و مرکز مکانیزه سرکارخانم طالب زاده
اداره‌كل تأمين اجتماعی شرق تهران بزرگ سركارخانم زهره حیدری
اداره‌كل تأمين اجتماعی غرب تهران بزرگ سرکار خانم آذین شفیعی و جناب آقای شهرام اعلمی
اداره‌كل تأمين اجتماعی شهرستانهای استان تهران جناب آقای علی سیفی
اداره‌كل ورزش و جوانان سرکار خانم ها الهام ميرزابیگی و مریم کریمی
اداره‌كل ثبت احوال سركار خانم مینا نصیریان و جناب آقای فرهاد نوع پرست
اداره‌كل ثبت اسناد و املاك سرکار خانم عاطفه موسی کاظمی
اداره‌كل حفاظت محيط زيست سرکارخانم سپیده وجیهی
اداره کل مخابرات سرکار خانم پریا کیانیان و جناب آقای جعفری
اداره‌كل حمل و نقل و پايانه‌ها جناب آقايان عارف رومينا و مهدی صالحی
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک (کشور) جناب آقای محسن کبودیان
سازمان راه و شهرسازی سرکار خانم ها ندا نراقی و فاطمه عبدالملکی و جناب آقای محمدحسن مولایی تاری
اداره‌كل دامپزشکی سرکار خانم شهربانو خلیلی
اداره‌كل فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای مرتضی قاسمی چراتی
اداره‌كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان تهران سركار خانم ناهيد افسون و جناب آقای اميد رجبی سنجدری
اداره‌كل منابع طبیعی سرکار خانم مریم نصیری پور
اداره کل هواشناسی  جناب آقای مجید گزل خو
بانك سپه- دایره آمار جناب آقای عظیم یعقوبی نیا
بانك صادرات ايران- اداره آمار و حسابداری مديريت سرکار خانم فرشته عزیزی
بانك صنعت و معدن- اداره آمار و اطلاعات جناب آقای فرهاد صادقی
بانك مسكن – اداره آمار و اطلاعات سرکار خانم فاطمه مقیمی نیا و جناب آقای داود قربانی
بانک کشاورزی- اداره آمار و برنامه ریزی سرکار خانم احیاء قلی زاده
بانك توسعه صادرات ايران- اداره سیستم های اطلاعات مدیریت سرکار خانم محمد اسماعیل
بانك مركزی جمهوری اسلامی- اداره آمارهای اقتصادی جناب آقایان محمد طاهری منزه و سعید مومنی
بانک سرمایه- امور مالی جناب آقای مصطفی زاده باقر
بانک سینا- اداره آمار و برنامه ریزی سرکارخانم شيما حيدری

 

بانک رفاه کارگران- امور جمع آوری داده ها سرکار خانم فرنوش رمضانی
بانک ملت- اداره كل امور مالی سرکارخانم ها فریماه اسدی گزافرودی و فاطمه سادات رضوی
بانک ملی- اداره كل آمار و اطلاعات جناب آقای سیدمحسن نورانی
پست بانک- اداره کل امور مالی- آمار جناب آقای علی جمال لیوانی
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران-   اداره آمار و اطلاع رسانی پزشکی سرکارخانم ها الهه فرقدانی- – سرکار خانم میترا ذبیحی- سرکار خانم زهرا محبی-سرکار خانم لیلا اسدی منش  – سرکار خانم فرشته حق شناس-سرکار خانم فاطمه کوچک یزدی –جناب آقای حميدرضا اباذری- جناب آقای مهرداد احمدی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهيدبهشتی – اداره آمار و اطلاع رسانی پزشکی سرکارخانم ها فهیمه صالحیان- خاطره حنانی- زهرا برخورداری و جناب آقايان دکتر کاظم شاهزاده فاضلی و حسن امامی
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران-   مدیریت فناوری و اطلاعات سرکارخانم ها مریم حیدری و فرزانه نجاتی رستمی و جناب آقای مهندس اميری
سازمان آموزش و پرورش شهر تهران سرکار خانم ملیحه خلقی
سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران سرکار خانم نسرین والی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جناب آقای مهدی خسروآبادی و سرکار خانم مریم اویسی
سازمان بازنشستگی كشوری سرکار خانم نرگس حسینی
سازمان بنياد شهيد و امور ایثارگران تهران بزرگ جناب آقای حسين علی اصغری
سازمان بهزیستی سركار خانم مژده کروبیان
سازمان تعاون روستایی سركار خانم مریم محمودی شرق
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران سرکار خانم سیما بهادری
سازمان هواپیمایی کشوری-مرکز مطالعات واطلاع رسانی سرکار خانم بتول معینی
سازمان صنعت، معدن و تجارت سركار خانم غزاله قاسمی و جناب آقای سعادی
سازمان جهاد کشاورزی  استان تهران سرکار خانم مریم کمالی سروستانی
شركت گاز استان تهران سرکار خانم  معصومه عزيزی
شركت آب و فاضلاب سركار خانم ها لیلا علی نژاد ديزج و الهام چنگيز
شركت برق منطقه‌ای تهران سركار خانم رباب قربانی
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ سرکارخانم آناهيتا كریمی
شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران جناب آقای مهدی صفری
شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ی تهران سرکار خانم حمیده صرفی
صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران- اداره اطلاعات و آمار پایه ای سرکار خانم لیلا معدن دار
كميته امداد امام خمینی (ره) تهران جناب آقای سعيد عبدل
گمرك جمهوری اسلامی- دفتر آمار و فناوری اطلاعات سركار خانم کیانوش بحری نژاد
مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزی آموزش عالی جناب آقای داود جعفری
مديريت آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران جناب آقای بهزاد ابومعاش زاده
مديريت آموزش و پرورش استثنایی شهرستانهای استان جناب آقای رضا جمشیدی منادا
نهضت سوادآموزی شهر تهران- معاونت سوادآموزی سرکار خانم عبدی
نهضت سوادآموزی شهرستانهای استان تهران سرکار خانم زینب فخاری و جناب آقای روح اله نقمی
ناحيه راه‌آهن تهران – دفتر آمار و فن آوری اطلاعات سركار خانم زلیخا محمدی
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه سرکار خانم فاطمه رحمانی و جناب آقای سیدمحسن علیزاده طباطبائی
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان سركار خانم سودابه فلاحيان
استانداری تهران-اداره کل منابع انسانی و تحول اداری جناب آقای سید کمال سید هاشمی
شرکت ارتباطات سیار سرکار خانم مرضیه طراوتی
مدیریت امور آبزیان- جهاد کشاورزی استان سركار خانم مرضیه عیسوی

 

و همكاران محترم در شهرداريهای :‌

 

اسلامشهر- احمدآباد مستوفی- ارجمند- اندیشه- باقرشهر- چهاردانگه- شمشک- فیروزکوه.