logo-right
logo-middle
logo-left

سالنـامه آماری سال 1394 استان تـهران

امروزه نظام آماری کشورها يکی از مهم ترين شاخص های توسعه يافتگی به شمار می رود. از طرفی اجرای سياست ها  و برنامه ريزی های  توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بدون در اختیار داشتن آمار دقیق و به هنگام، ممكن نیست. لذا کیفیت مطلوب آمار و اطلاعات، علاوه برتامین نیاز کاربران، نتایج مثبتی را در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مدیریتی برجای می گذارد. در این راستا معاونت آمار و اطلاعات سازمان برنامه بودجه استان تهران، با توجه به جایگاه خاص استان در برنامه ریزی ملی و منطقه ای، و با آگاهی از نیازهای اطلاعاتی برنامه توسعه اقتصادی، سالنامه آماری استان را که تصویری از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان می باشد را منتشر می نماید.

معاونت آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان تهران، از سال ۱۳۸۵ موفق به تهیه و راه اندازی نرم افزار تحت وب، جهت ورود اطلاعات سالنامه توسط دستگاههای استان شد، که موجب برقراری ارتباط اینترنتی و آنلاین بیش از ۱۰۰ دستگاه و سازمان با این معاونت، جهت تکمیل اطلاعات اقلام آماری جداول سالنامه گردید. بدین ترتیب علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه جمع آوری اطلاعات، مشارکت سازمانها در تهیه سالنامه و نیز ارتقاء سطح فرهنگ آماری در آنها، از جمله مزایای سامانه اینترنتی جمع آوری اطلاعات سالنامه می باشد.

به خوانندگان محترم توصیه می شود، قبل از استفاده از اطلاعات هر فصل، علاوه بر مطالعه مقدمه آن فصل، تعاریف و مفاهیم مربوط به آن فصل و همچنین پوشش موضوعی اقلام آماری را که در ابتدای هر فصل آمده را به دقت مطالعه نمایند. همچنین گزیده ای از اطلاعات تمام سالنامه در ابتدای سالنامه و گزیده ای از اطلاعات هر فصل در مقدمه آن فصل، جهت دستیابی به دید کلی از اطلاعات درج شده است.

در پایان ضمن استقبال از ارائه نظرات پژوهشگران و صاحبنظران محترم، از همکاری مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی و همچنین تلاش مجموعه معاونت آمار و اطلاعات سازمان در تهیه سالنامه آماری تشکر و قدردانی می گردد.

                                                                                                   نعمت اله ترکی

                                                                               رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

نشانه‌ها و علامت اختصاری بکار رفته در این نشریه:
ـ آمار گرد‌آوری نشده است .
. . . آمار در دسترس نيست .

× ذاتاً يا عملاً وجود ندارد .

××جمع و محاسبه غيرممكن يا بی معنی است .

// عدد كمتر از نصف واحد است .
// عدد (نسبت، درصد) ناچيز و قابل صرفنظر كردن است.
* عدد غيرقطعی است .
** عدد جنبه تخمينی دارد .
Ø به دليل حفظ محرمانگی ، رقم قابل انتشار نيست.
(ر.م) رجوع شود به « فهرست منابع و مأخذ »
در مواردی كه اعداد يك جدول، از نشريات مركز آمار ايران يا ساير سازمان‌ها نقل شده باشد، اطلاعات كتاب شناختی مدارك مورد استفاده، در بخش پيوست سالنامه تحت عنوان “فهرست منابع و ماخذ” ارائه شده است.
اختلاف در سر جمع‌ها به علت سر راست كردن ارقام است.
محاسبه نسبت‌ها و شاخص‌ها قبل از سر راست كردن ارقام صورت گرفته است.
ميليارد = ۱۰۰۰ ميليون
كيلومتر= ۱۰۰۰ متر
هكتار = ۱۰۰۰۰ متر مربع
كيلومترمربع = ۱۰۰۰۰۰۰ متر مربع = ۱۰۰ هكتار
ليتر = ۰/۰۰۱ متر مكعب
تن = ۱۰۰۰ كيلوگرم
مگاوات ساعت = ۱۰۰۰ كيلو وات ساعت

گزیده اطلاعات

اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ وسعتی ﺑﻴﺶ از  ۱۳/۶ ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﻦ  ۳۴ درﺟﻪ و  ۵۳ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  ۳۶ درﺟﻪ و ۰۷  دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷمالی و ۵۰ درﺟﻪ و  ۲۰ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ ۵۳ درﺟﻪ و ۰۹ دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل  شرقی ﻗﺮار دارد.  این استان از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، از ﻣﺸﺮق ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن، از ﺟﻨﻮب ﺷﺮقی ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ، از ﺟﻨﻮب ﻏﺮبی ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی  و از ﻣﻐﺮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.

در ﺳﺎل ۱۳۹۴ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان دارای  ۱۶ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن،  ۳۳ ﺑﺨﺶ،  ۴۴ ﺷﻬﺮ، ۷۱ دﻫﺴﺘﺎن و ۱۰۳۲ آﺑﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮمی ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ در آﺑﺎن ۱۳۹۰ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺮاﺑﺮ با  ۱۲۱۸۳۳۹۱ نفر بوده ( ۵۰/۴ درصد ﻣﺮد و ۴۹/۶ درصد زن)   که  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮمی ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ آﺑﺎن ۱۳۸۵ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻌﺎدل  ۱/۴۴ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل ۹۰ تعداد ۳۷۳۲۱۹۰ خانوار در اﺳﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ۹۳/۷ درﺻﺪ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و ۶/۳ درﺻﺪ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎیی ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ.

ﻧﺴﺒﺖ جنسی در اﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۱۰۲  می ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ۱۰۰ ﻧﻔﺮ زن  ۱۰۲ نفر ﻣﺮد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ۱۰۱ و  در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎیی ۱۱۵ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪ خانوار اﺳﺘﺎن  ۳/۲۶ می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ۳/۲۳ و در نقاط روستایی ۳/۷۳ بوده است. استان تهران با تراکم ۸۹۰ نفر در کیلومتر مربع متراکم ترین استان کشور در سال ۱۳۹۰ بوده است.

در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۰۵ هزار ولادت ثبت شده که از این تعداد ۴۸/۷ درصد متولدین، دختر و ۵۱/۳ درصد پسر بوده اند. همچنین در این سال حدود ۸۷ هزار مورد ازدواج و ۳۰ هزار فقره طلاق به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته به ترتیب ۳ درصد و ۸ درصد کاهش داشته است.

ادامه مطلب …


فهرست اسامی كارشناسان همكار در دستگاههای اجرایی:۱۳۹۴

اداره‌كل آموزش فنی و حرفه‌ای تهران جناب آقای جهانگیر وفایی
شرکت آب منطقه ای تهران سرکار خانم سیده زهرا میرمحمد
اداره‌كل بيمه سلامت استان تهران جناب آقای محمودرضا سیدآبادی
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران جناب آقای غلامحسين ميكائیلی
اداره‌كل پست استان تهران و مرکز مکانیزه سرکارخانم بهناز طالب زاده
اداره‌كل تأمين اجتماعی شرق تهران بزرگ سركارخانم زهره حیدری
اداره‌كل تأمين اجتماعی غرب تهران بزرگ سرکار خانم سونیا سید
اداره‌كل تأمين اجتماعی شهرستانهای استان تهران جناب آقای علی سیفی
اداره‌كل ورزش و جوانان سرکار خانم ها الهام ميرزابیکی
اداره‌كل ثبت احوال سركار خانم مینا نصیریان
اداره‌كل حفاظت محيط زيست سرکارخانم سپیده وجیهی
اداره کل  شرکت مخابرات استان تهران سرکار خانم پریا کیانیان
اداره‌كل حمل و نقل و پايانه‌های استان تهران جناب آقايان عارف رومينا و مهدی صالحی
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک (کشور) جناب آقایان مجید کرمی بنه و امید شایسته فر
اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای استان تهران سرکار خانم ها ندا نراقی و فاطمه عبدالملکی و جناب آقای محمدحسن مولایی تاری
اداره‌كل دامپزشکی سرکار خانم شهربانو خلیلی
اداره‌كل فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای مرتضی قاسمی چراتی
اداره‌كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان تهران سركار خانم ناهيد افسون و جناب آقای اميد رجبی سنجدری
اداره‌كل منابع طبیعی سرکار خانم مریم نصیری پور
اداره کل هواشناسی  جناب آقای مجید گزل خو
بانك مركزی جمهوری اسلامی- اداره آمارهای اقتصادی جناب آقایان محمد طاهری منزه و سعید مومنی
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران-   اداره آمار و اطلاع رسانی پزشکی سرکارخانم ها الهه فرقدانی- فاطمه صادقی- محبوبه میرزایی- لیلا اسدی منش  – توران شقاقی – فاطمه کوچک یزدی – اشرف رنجبر و جناب آقایان حميدرضا اباذری- احسان رزاقی نائینی و محمد امیری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهيدبهشتی – اداره آمار و اطلاع رسانی پزشکی سرکارخانم ها خاطره حنانی- زهرا برخورداری – فهیمه صالحیان و جناب آقايان دکتر کاظم شاهزاده فاضلی و حسن امامی
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران-   مدیریت فناوری و اطلاعات سرکارخانم ها مریم حیدری و فرزانه نجاتی رستمی و جناب آقای مهندس اميری
سازمان آموزش و پرورش شهر تهران سرکار خانم ملیحه خلقی
سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران جناب آقای خیام یعقوبی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جناب آقای مهدی خسروآبادی و سرکار خانم مریم اویسی
سازمان بازنشستگی كشوری سرکار خانم نرگس حسینی
سازمان بنياد شهيد و امور ایثارگران تهران بزرگ جناب آقای حسين علی اصغری
سازمان بنياد شهيد و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران جناب آقای علی اصغر محسن پور
سازمان بهزیستی سركار خانم مژده کروبیان
سازمان تعاون روستایی سركار خانم مریم محمودی شرق
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران سرکار خانم سیما بهادری و جناب آقای مصطفی مجیدی
سازمان هواپیمایی کشوری-مرکز مطالعات واطلاع رسانی سرکار خانم بتول معینی
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران سركار خانم زهرا وکیلی
شركت گاز استان تهران سرکار خانم  فاطمه فرموده
شركت آب و فاضلاب سركار خانم ها لیلا علی نژاد ديزج و الهام چنگيز
شركت برق منطقه‌ای تهران سركار خانم رباب قربانی و جباری
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ سرکارخانم آناهيتا كریمی
شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران جناب آقای مهدی صفری
شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ی تهران سرکار خانم حمیده صرفی
صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران- اداره اطلاعات و آمار پایه ای سرکار خانم لیلا معدن دار
كميته امداد امام خمینی (ره) تهران جناب آقای سعيد عبدل
گمرك جمهوری اسلامی- دفتر آمار و فناوری اطلاعات سركار خانم ها آزاده دنیادیده و غنیون
مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزی آموزش عالی جناب آقای داود جعفری
مديريت آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران جناب آقای بهزاد ابومعاش زاده
مديريت آموزش و پرورش استثنایی شهرستانهای استان جناب آقای رضا جمشیدی منادا
نهضت سوادآموزی شهر تهران- معاونت سوادآموزی سرکار خانم سمانه عبدی
نهضت سوادآموزی شهرستانهای استان تهران سرکار خانم زینب فخاری و جناب آقای روح اله نقمی
ناحيه راه‌آهن تهران – دفتر آمار و فن آوری اطلاعات سركار خانم زلیخا محمدی
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه سرکار خانم فاطمه رحمانی پناه و جناب آقای سیدمحسن علیزاده طباطبائی
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان سركار خانم سودابه فلاحيان
استانداری تهران-اداره کل منابع انسانی و تحول اداری جناب آقای سید کمال سید هاشمی
مدیر عامل محترم شرکت ارتباطات سیار سرکار خانم مرضیه طراوتی
مدیریت امور آبزیان- جهاد کشاورزی استان سركار خانم مرضیه عیسوی
سازمان حج و زیارت استان تهران جناب آقای کورش زاده عباس
نهاد کتابخانه های عمومی استان تهران سرکار خانم فاطمه فتحی مینایی
مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقایان امید رجبی سنجدری ، حامد زاهدی و سرکار خانم ناهید افسون
مدیر کل محترم محیط زیست استان تهران سرکار خانمها نسرین هاشمی و تنکابنی
سازمان برنامه و بوجه استان تهران – معاونت توسعه ، مدیریت و سرمایه انسانی سرکار خانمها رحیمی و خلیلی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی جناب آقای داود جعفری
سازمان برنامه و بودجه استان تهران  – معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سرکار خانم زهرا اعتدالی مقام و جناب آقای محمد کولیوند
اداره کل آمار و اطلاعات مرکز و فناوری اطلاعات قوه قضائیه سرکار خانم نوشین یزدانی
استانداری تهران-دفتر امور شهری و شوراها سرکار خانم نگار رستمی

 

فهرست منابع و مأخذ

فصل مأخذ شماره جداول
شماره عنوان
۲ جمعيت
    مركز آمار ايران. سرشماری عمومی نفوس و مسكن آبان ماه ۱۳۵۵، ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰٫ ۵-۲
  ــــــــــــــ. سرشماری عمومی نفوس و مسكن آبان ماه ۱۳۷۵٫ ۵-۲ و ۲-۲
  ــــــــــــــ . سرشماری عمومی نفوس و مسكن آبان ماه ۱۳۸۵ . ۱۳-۲ ،۱۲-۲ ،۱۱-۲ ،۱۰-۲ ،۹-۲ ،۸-۲ ،۷-۲ ،۶-۲ ، ۵-۲ ،۴-۲ ،۳-۲ ،۲-۲
  ــــــــــــــ . سرشماری عمومی نفوس و مسكن آبان ماه ۱۳۹۰٫ ۱۳-۲ ،۱۲-۲ ،۱۱-۲ ،۱۰-۲ ،۹-۲ ،۸-۲ ،۷-۲ ،۶-۲ ، ۵-۲ ،۴-۲ ،۳-۲ ،۲-۲
  ــــــــــــــ . سرشماری عمومی نفوس و مسكن آبان ماه ۱۳۹۵٫ ۱۳-۲ ،۱۲-۲ ،۱۱-۲ ،۱۰-۲ ،۹-۲ ،۸-۲ ،۷-۲ ،۶-۲ ، ۵-۲ ،۴-۲ ،۳-۲ ،۲-۲
۳ نيروی انسانی
    مرکزآمار ایران ، سرشماری نفوس و مسکن -۱۳۹۰ ۱-۳ لغايت ۳-۳
    مرکز آمار ایران ، سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ . ۱-۳ لغايت ۳-۳
۴ كشاورزی، جنگلداری و شيلات
  مرکز آمار ایران .آمار کشتار دام کشتارگاههای کشور سال ۱۳۹۳٫ ۱۰-۴ لغایت۱۲-۴
  ـــــــــــــ . نتايج آمارگيری از آماركشتار دام‌ كشتارگاه‌های كشور سال ۱۳۹۵٫ ۱۶-۴
  مرکز آمار ایران،  نتایج طرح آمارگيری نمونه ای گاوداری های صنعتی كشور…. تهـران، ۱۳۹۴٫ ۱۵-۴
  ــــــــــــ . نتایج طرح آمارگيری نمونه ای گاوداری های صنعتی كشور…. تهـران، ۱۳۹۵٫ ۱۳-۴ و ۱۴-۴
۵ معدن
    مركزآمارايران. نتايج آمارگيـری از معادن ‌در ‌حال بهره‌برداری كشور در سال … تهران، ۱۳۷۷، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۷ (۵ نشريه مربوط به سال‌های ۱۳۸۰،  ۱۳۸۵). ۱-۵ لغایت ۶-۵
۷ صنعت
    مركز آمار ايران. سرشماری عمومی كارگاهی ۱۳۸۱٫ نتايج تفصيلی كل‌كشور. تهران، ۱۳۸۲٫ ۵-۷ لغایت ۱۴-۷
۹ ساختمان و مسكن
    مركز آمار ايران. اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های كشور. تهران، ۱۳۸۸ ۱-۹ لغایت ۸-۹
    ـــــــــــ . قيمت و اجاره مسكن در شهر تهران، سال ۱۳۹۵٫ ۱۶-۹ و ۱۷-۹
۱۱ حمل و نقل و انبارداری
    مركز آمار ايران. طرح‌‌ ‌‌‌آمارگيری ‌‌‌‌از ‌‌‌خدمات‌‌ ‌انبارداری، تهران ۱۳۹۴٫ ۲۰-۱۱ و ۲۱-۱۱
۱۶ آموزش
    مرکز آمار ایران. سرشماری عمومی نفوس و مسكن ۱۳۹۰٫ ۱-۱۶ لغایت ۴-۱۶
    ــــــــــــ . سرشماری عمومی نفوس و مسكن ۱۳۹۵٫ ۱-۱۶ لغایت ۴-۱۶
۲۱ هزينه و درآمد

خانوار

    مركز آمار ايران. نتايج آمارگيری از هزينه و درآمد خانوارهای شهری. تهران،  (۳ نشريه مربوط به سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۸۵). ۱-۲۱ لغایت ۷-۲۱
    ـــــــــــــ. نتايج آمارگيری از هزينه و درآمد خانوارهای روستايی. تهران،  (۳ نشريه مربوط به سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۸۵). ۱-۲۱ لغایت ۷-۲۱
۲۲ شاخص‌های قیمت
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره آمار اقتصادی، گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ۱۳۹۵٫ ۱-۲۲
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره آمار اقتصادی، گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق روستایی ۱۳۹۵٫ ۲-۲۲
۲۳ حساب های استان
    مرکز آمار ایران. حسابهای ملی. حسابهای منطقه ای. حساب تولید استان های کشور.۱۳۸۵، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ۱-۲۳ لغایت۳-۲۳