logo-right
logo-middle
logo-left

سالنـامه آماری سال ۱۳۹۴ استان تـهران

امروزه نظام آماری کشورها یکی از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی به شمار می رود. از طرفی اجرای سیاست ها  و برنامه ریزی های  توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بدون در اختیار داشتن آمار دقیق و به هنگام، ممکن نیست. لذا کیفیت مطلوب آمار و اطلاعات، علاوه برتامین نیاز کاربران، نتایج مثبتی را در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مدیریتی برجای می گذارد. در این راستا معاونت آمار و اطلاعات سازمان برنامه بودجه استان تهران، با توجه به جایگاه خاص استان در برنامه ریزی ملی و منطقه ای، و با آگاهی از نیازهای اطلاعاتی برنامه توسعه اقتصادی، سالنامه آماری استان را که تصویری از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان می باشد را منتشر می نماید.

معاونت آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان تهران، از سال ۱۳۸۵ موفق به تهیه و راه اندازی نرم افزار تحت وب، جهت ورود اطلاعات سالنامه توسط دستگاههای استان شد، که موجب برقراری ارتباط اینترنتی و آنلاین بیش از ۱۰۰ دستگاه و سازمان با این معاونت، جهت تکمیل اطلاعات اقلام آماری جداول سالنامه گردید. بدین ترتیب علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه جمع آوری اطلاعات، مشارکت سازمانها در تهیه سالنامه و نیز ارتقاء سطح فرهنگ آماری در آنها، از جمله مزایای سامانه اینترنتی جمع آوری اطلاعات سالنامه می باشد.

به خوانندگان محترم توصیه می شود، قبل از استفاده از اطلاعات هر فصل، علاوه بر مطالعه مقدمه آن فصل، تعاریف و مفاهیم مربوط به آن فصل و همچنین پوشش موضوعی اقلام آماری را که در ابتدای هر فصل آمده را به دقت مطالعه نمایند. همچنین گزیده ای از اطلاعات تمام سالنامه در ابتدای سالنامه و گزیده ای از اطلاعات هر فصل در مقدمه آن فصل، جهت دستیابی به دید کلی از اطلاعات درج شده است.

در پایان ضمن استقبال از ارائه نظرات پژوهشگران و صاحبنظران محترم، از همکاری مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی و همچنین تلاش مجموعه معاونت آمار و اطلاعات سازمان در تهیه سالنامه آماری تشکر و قدردانی می گردد.

                                                                                                   نعمت اله ترکی

                                                                               رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

نشانه‌ها و علامت اختصاری بکار رفته در این نشریه:
ـ آمار گرد‌آوری نشده است .
. . . آمار در دسترس نیست .

× ذاتاً یا عملاً وجود ندارد .

××جمع و محاسبه غیرممکن یا بی معنی است .

// عدد کمتر از نصف واحد است .
// عدد (نسبت، درصد) ناچیز و قابل صرفنظر کردن است.
* عدد غیرقطعی است .
** عدد جنبه تخمینی دارد .
Ø به دلیل حفظ محرمانگی ، رقم قابل انتشار نیست.
(ر.م) رجوع شود به « فهرست منابع و مأخذ »
در مواردی که اعداد یک جدول، از نشریات مرکز آمار ایران یا سایر سازمان‌ها نقل شده باشد، اطلاعات کتاب شناختی مدارک مورد استفاده، در بخش پیوست سالنامه تحت عنوان “فهرست منابع و ماخذ” ارائه شده است.
اختلاف در سر جمع‌ها به علت سر راست کردن ارقام است.
محاسبه نسبت‌ها و شاخص‌ها قبل از سر راست کردن ارقام صورت گرفته است.
میلیارد = ۱۰۰۰ میلیون
کیلومتر= ۱۰۰۰ متر
هکتار = ۱۰۰۰۰ متر مربع
کیلومترمربع = ۱۰۰۰۰۰۰ متر مربع = ۱۰۰ هکتار
لیتر = ۰/۰۰۱ متر مکعب
تن = ۱۰۰۰ کیلوگرم
مگاوات ساعت = ۱۰۰۰ کیلو وات ساعت

گزیده اطلاعات

اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ وسعتی ﺑﻴﺶ از  ۱۳/۶ ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﻦ  ۳۴ درﺟﻪ و  ۵۳ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  ۳۶ درﺟﻪ و ۰۷  دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷمالی و ۵۰ درﺟﻪ و  ۲۰ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ ۵۳ درﺟﻪ و ۰۹ دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل  شرقی ﻗﺮار دارد.  این استان از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، از ﻣﺸﺮق ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن، از ﺟﻨﻮب ﺷﺮقی ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ، از ﺟﻨﻮب ﻏﺮبی ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی  و از ﻣﻐﺮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.

در ﺳﺎل ۱۳۹۴ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان دارای  ۱۶ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن،  ۳۳ ﺑﺨﺶ،  ۴۴ ﺷﻬﺮ، ۷۱ دﻫﺴﺘﺎن و ۱۰۳۲ آﺑﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮمی ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ در آﺑﺎن ۱۳۹۰ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺮاﺑﺮ با  ۱۲۱۸۳۳۹۱ نفر بوده ( ۵۰/۴ درصد ﻣﺮد و ۴۹/۶ درصد زن)   که  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮمی ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ آﺑﺎن ۱۳۸۵ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻌﺎدل  ۱/۴۴ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل ۹۰ تعداد ۳۷۳۲۱۹۰ خانوار در اﺳﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ۹۳/۷ درﺻﺪ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و ۶/۳ درﺻﺪ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎیی ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ.

ﻧﺴﺒﺖ جنسی در اﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۱۰۲  می ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ۱۰۰ ﻧﻔﺮ زن  ۱۰۲ نفر ﻣﺮد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ۱۰۱ و  در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎیی ۱۱۵ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪ خانوار اﺳﺘﺎن  ۳/۲۶ می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ۳/۲۳ و در نقاط روستایی ۳/۷۳ بوده است. استان تهران با تراکم ۸۹۰ نفر در کیلومتر مربع متراکم ترین استان کشور در سال ۱۳۹۰ بوده است.

در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۰۵ هزار ولادت ثبت شده که از این تعداد ۴۸/۷ درصد متولدین، دختر و ۵۱/۳ درصد پسر بوده اند. همچنین در این سال حدود ۸۷ هزار مورد ازدواج و ۳۰ هزار فقره طلاق به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته به ترتیب ۳ درصد و ۸ درصد کاهش داشته است.

ادامه مطلب …


فهرست اسامی کارشناسان همکار در دستگاههای اجرایی:۱۳۹۴

اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای تهران جناب آقای جهانگیر وفایی
شرکت آب منطقه ای تهران سرکار خانم سیده زهرا میرمحمد
اداره‌کل بیمه سلامت استان تهران جناب آقای محمودرضا سیدآبادی
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران جناب آقای غلامحسین میکائیلی
اداره‌کل پست استان تهران و مرکز مکانیزه سرکارخانم بهناز طالب زاده
اداره‌کل تأمین اجتماعی شرق تهران بزرگ سرکارخانم زهره حیدری
اداره‌کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ سرکار خانم سونیا سید
اداره‌کل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران جناب آقای علی سیفی
اداره‌کل ورزش و جوانان سرکار خانم ها الهام میرزابیکی
اداره‌کل ثبت احوال سرکار خانم مینا نصیریان
اداره‌کل حفاظت محیط زیست سرکارخانم سپیده وجیهی
اداره کل  شرکت مخابرات استان تهران سرکار خانم پریا کیانیان
اداره‌کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران جناب آقایان عارف رومینا و مهدی صالحی
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک (کشور) جناب آقایان مجید کرمی بنه و امید شایسته فر
اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای استان تهران سرکار خانم ها ندا نراقی و فاطمه عبدالملکی و جناب آقای محمدحسن مولایی تاری
اداره‌کل دامپزشکی سرکار خانم شهربانو خلیلی
اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای مرتضی قاسمی چراتی
اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران سرکار خانم ناهید افسون و جناب آقای امید رجبی سنجدری
اداره‌کل منابع طبیعی سرکار خانم مریم نصیری پور
اداره کل هواشناسی  جناب آقای مجید گزل خو
بانک مرکزی جمهوری اسلامی- اداره آمارهای اقتصادی جناب آقایان محمد طاهری منزه و سعید مومنی
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران-   اداره آمار و اطلاع رسانی پزشکی سرکارخانم ها الهه فرقدانی- فاطمه صادقی- محبوبه میرزایی- لیلا اسدی منش  – توران شقاقی – فاطمه کوچک یزدی – اشرف رنجبر و جناب آقایان حمیدرضا اباذری- احسان رزاقی نائینی و محمد امیری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی – اداره آمار و اطلاع رسانی پزشکی سرکارخانم ها خاطره حنانی- زهرا برخورداری – فهیمه صالحیان و جناب آقایان دکتر کاظم شاهزاده فاضلی و حسن امامی
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران-   مدیریت فناوری و اطلاعات سرکارخانم ها مریم حیدری و فرزانه نجاتی رستمی و جناب آقای مهندس امیری
سازمان آموزش و پرورش شهر تهران سرکار خانم ملیحه خلقی
سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران جناب آقای خیام یعقوبی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جناب آقای مهدی خسروآبادی و سرکار خانم مریم اویسی
سازمان بازنشستگی کشوری سرکار خانم نرگس حسینی
سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ جناب آقای حسین علی اصغری
سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران جناب آقای علی اصغر محسن پور
سازمان بهزیستی سرکار خانم مژده کروبیان
سازمان تعاون روستایی سرکار خانم مریم محمودی شرق
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران سرکار خانم سیما بهادری و جناب آقای مصطفی مجیدی
سازمان هواپیمایی کشوری-مرکز مطالعات واطلاع رسانی سرکار خانم بتول معینی
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران سرکار خانم زهرا وکیلی
شرکت گاز استان تهران سرکار خانم  فاطمه فرموده
شرکت آب و فاضلاب سرکار خانم ها لیلا علی نژاد دیزج و الهام چنگیز
شرکت برق منطقه‌ای تهران سرکار خانم رباب قربانی و جباری
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ سرکارخانم آناهیتا کریمی
شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران جناب آقای مهدی صفری
شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ی تهران سرکار خانم حمیده صرفی
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- اداره اطلاعات و آمار پایه ای سرکار خانم لیلا معدن دار
کمیته امداد امام خمینی (ره) تهران جناب آقای سعید عبدل
گمرک جمهوری اسلامی- دفتر آمار و فناوری اطلاعات سرکار خانم ها آزاده دنیادیده و غنیون
مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی جناب آقای داود جعفری
مدیریت آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران جناب آقای بهزاد ابومعاش زاده
مدیریت آموزش و پرورش استثنایی شهرستانهای استان جناب آقای رضا جمشیدی منادا
نهضت سوادآموزی شهر تهران- معاونت سوادآموزی سرکار خانم سمانه عبدی
نهضت سوادآموزی شهرستانهای استان تهران سرکار خانم زینب فخاری و جناب آقای روح اله نقمی
ناحیه راه‌آهن تهران – دفتر آمار و فن آوری اطلاعات سرکار خانم زلیخا محمدی
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه سرکار خانم فاطمه رحمانی پناه و جناب آقای سیدمحسن علیزاده طباطبائی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سرکار خانم سودابه فلاحیان
استانداری تهران-اداره کل منابع انسانی و تحول اداری جناب آقای سید کمال سید هاشمی
مدیر عامل محترم شرکت ارتباطات سیار سرکار خانم مرضیه طراوتی
مدیریت امور آبزیان- جهاد کشاورزی استان سرکار خانم مرضیه عیسوی
سازمان حج و زیارت استان تهران جناب آقای کورش زاده عباس
نهاد کتابخانه های عمومی استان تهران سرکار خانم فاطمه فتحی مینایی
مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقایان امید رجبی سنجدری ، حامد زاهدی و سرکار خانم ناهید افسون
مدیر کل محترم محیط زیست استان تهران سرکار خانمها نسرین هاشمی و تنکابنی
سازمان برنامه و بوجه استان تهران – معاونت توسعه ، مدیریت و سرمایه انسانی سرکار خانمها رحیمی و خلیلی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی جناب آقای داود جعفری
سازمان برنامه و بودجه استان تهران  – معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سرکار خانم زهرا اعتدالی مقام و جناب آقای محمد کولیوند
اداره کل آمار و اطلاعات مرکز و فناوری اطلاعات قوه قضائیه سرکار خانم نوشین یزدانی
استانداری تهران-دفتر امور شهری و شوراها سرکار خانم نگار رستمی

 

فهرست منابع و مأخذ

فصل مأخذ شماره جداول
شماره عنوان
۲ جمعیت
    مرکز آمار ایران. سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه ۱۳۵۵، ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰٫ ۵-۲
  ــــــــــــــ. سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه ۱۳۷۵٫ ۵-۲ و ۲-۲
  ــــــــــــــ . سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه ۱۳۸۵ . ۱۳-۲ ،۱۲-۲ ،۱۱-۲ ،۱۰-۲ ،۹-۲ ،۸-۲ ،۷-۲ ،۶-۲ ، ۵-۲ ،۴-۲ ،۳-۲ ،۲-۲
  ــــــــــــــ . سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه ۱۳۹۰٫ ۱۳-۲ ،۱۲-۲ ،۱۱-۲ ،۱۰-۲ ،۹-۲ ،۸-۲ ،۷-۲ ،۶-۲ ، ۵-۲ ،۴-۲ ،۳-۲ ،۲-۲
  ــــــــــــــ . سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه ۱۳۹۵٫ ۱۳-۲ ،۱۲-۲ ،۱۱-۲ ،۱۰-۲ ،۹-۲ ،۸-۲ ،۷-۲ ،۶-۲ ، ۵-۲ ،۴-۲ ،۳-۲ ،۲-۲
۳ نیروی انسانی
    مرکزآمار ایران ، سرشماری نفوس و مسکن -۱۳۹۰ ۱-۳ لغایت ۳-۳
    مرکز آمار ایران ، سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ . ۱-۳ لغایت ۳-۳
۴ کشاورزی، جنگلداری و شیلات
  مرکز آمار ایران .آمار کشتار دام کشتارگاههای کشور سال ۱۳۹۳٫ ۱۰-۴ لغایت۱۲-۴
  ـــــــــــــ . نتایج آمارگیری از آمارکشتار دام‌ کشتارگاه‌های کشور سال ۱۳۹۵٫ ۱۶-۴
  مرکز آمار ایران،  نتایج طرح آمارگیری نمونه ای گاوداری های صنعتی کشور…. تهـران، ۱۳۹۴٫ ۱۵-۴
  ــــــــــــ . نتایج طرح آمارگیری نمونه ای گاوداری های صنعتی کشور…. تهـران، ۱۳۹۵٫ ۱۳-۴ و ۱۴-۴
۵ معدن
    مرکزآمارایران. نتایج آمارگیـری از معادن ‌در ‌حال بهره‌برداری کشور در سال … تهران، ۱۳۷۷، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۷ (۵ نشریه مربوط به سال‌های ۱۳۸۰،  ۱۳۸۵). ۱-۵ لغایت ۶-۵
۷ صنعت
    مرکز آمار ایران. سرشماری عمومی کارگاهی ۱۳۸۱٫ نتایج تفصیلی کل‌کشور. تهران، ۱۳۸۲٫ ۵-۷ لغایت ۱۴-۷
۹ ساختمان و مسکن
    مرکز آمار ایران. اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور. تهران، ۱۳۸۸ ۱-۹ لغایت ۸-۹
    ـــــــــــ . قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران، سال ۱۳۹۵٫ ۱۶-۹ و ۱۷-۹
۱۱ حمل و نقل و انبارداری
    مرکز آمار ایران. طرح‌‌ ‌‌‌آمارگیری ‌‌‌‌از ‌‌‌خدمات‌‌ ‌انبارداری، تهران ۱۳۹۴٫ ۲۰-۱۱ و ۲۱-۱۱
۱۶ آموزش
    مرکز آمار ایران. سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰٫ ۱-۱۶ لغایت ۴-۱۶
    ــــــــــــ . سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵٫ ۱-۱۶ لغایت ۴-۱۶
۲۱ هزینه و درآمد

خانوار

    مرکز آمار ایران. نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری. تهران،  (۳ نشریه مربوط به سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۸۵). ۱-۲۱ لغایت ۷-۲۱
    ـــــــــــــ. نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی. تهران،  (۳ نشریه مربوط به سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۸۵). ۱-۲۱ لغایت ۷-۲۱
۲۲ شاخص‌های قیمت
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره آمار اقتصادی، گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ۱۳۹۵٫ ۱-۲۲
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره آمار اقتصادی، گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق روستایی ۱۳۹۵٫ ۲-۲۲
۲۳ حساب های استان
    مرکز آمار ایران. حسابهای ملی. حسابهای منطقه ای. حساب تولید استان های کشور.۱۳۸۵، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ۱-۲۳ لغایت۳-۲۳