logo-right
logo-middle
logo-left

سالنـامه آماری سال ۱۳۹۶ استان تـهران

امروزه نظام آماری کشورها یکی از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی به شمار می رود. از طرفی اجرای سیاست ها  و برنامه ریزی های توسعه ای، بدون در اختیار داشتن آمار دقیق و به هنگام، ممکن نیست. لذا کیفیت مطلوب آمار و اطلاعات، علاوه برتامین نیاز کاربران، نتایج مثبتی را در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مدیریتی برجای می گذارد. در این راستا معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، با آگاهی از نیازهای اطلاعاتی برنامه ریزان و مدیران، سالنامه آماری استان،  که تصویری از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان و انعکاسی از عملکرد دستگاههای اجرایی می باشد را منتشر می نماید.

با توجه به انتشار نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ کشور، در فصول جمعیت، ساختمان و مسکن و همچنین آموزش، الگوی تعدادی از جداول سالنامه استان بر اساس اطلاعات سرشماری تنظیم گردیده است.

به خوانندگان محترم توصیه می شود، قبل از استفاده از اطلاعات هر فصل، علاوه بر مطالعه مقدمه آن فصل، تعاریف و مفاهیم مربوطه و همچنین پوشش موضوعی اقلام آماری را نیز که در ابتدای هر فصل آمده به دقت مطالعه نمایند. همچنین گزیده ای از اطلاعات تمام سالنامه در ابتدای نشریه و گزیده ای از اطلاعات هر فصل در مقدمه آن فصل، جهت دستیابی به دید کلی از اطلاعات درج شده است.

در پایان ضمن استقبال از ارائه نظرات پژوهشگران و صاحبنظران محترم، از همکاری مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی و همچنین تلاش مجموعه معاونت آمار و اطلاعات سازمان در تهیه سالنامه آماری تشکر و قدردانی می گردد.

                                                                                                   نعمت اله ترکی

                                                                               رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

 

 

 

نشانه‌ها و علامت اختصاری بکار رفته در این نشریه:
ـ آمار گرد‌آوری نشده است .
. . . آمار در دسترس نیست .

× ذاتاً یا عملاً وجود ندارد .

××جمع و محاسبه غیرممکن یا بیمعنی است .

// عدد کمتر از نصف واحد است .
// عدد (نسبت، درصد) ناچیز و قابل صرفنظر کردن است.
* عدد غیرقطعی است .
** عدد جنبه تخمینی دارد .
Ø به دلیل حفظ محرمانگی ، رقم قابل انتشار نیست.
(ر.م) رجوع شود به « فهرست منابع و مأخذ »
در مواردی که اعداد یک جدول، از نشریات مرکز آمار ایران یا سایر سازمان‌ها نقل شده باشد، اطلاعات کتاب شناختی مدارک مورد استفاده، در بخش پیوست سالنامه تحت عنوان “فهرست منابع و ماخذ” ارائه شده است.
اختلاف در سر جمع‌ها به علت سر راست کردن ارقام است.
محاسبه نسبت‌ها و شاخص‌ها قبل از سر راست کردن ارقام صورت گرفته است.
میلیارد = ۱۰۰۰ میلیون
کیلومتر= ۱۰۰۰ متر
هکتار = ۱۰۰۰۰ متر مربع
کیلومترمربع = ۱۰۰۰۰۰۰ متر مربع = ۱۰۰ هکتار
لیتر = ۰/۰۰۱ متر مکعب
تن = ۱۰۰۰ کیلوگرم
مگاوات ساعت = ۱۰۰۰ کیلو وات ساعت

گزیده اطلاعات

اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ وسعتی ﺑﻴﺶ از  ۱۳/۷ ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﻦ  ۳۴ درﺟﻪ و  ۵۳ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  ۳۶ درﺟﻪ و ۰۷  دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷمالی و ۵۰ درﺟﻪ و  ۲۰ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ ۵۳ درﺟﻪ و ۰۹ دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل  شرقی ﻗﺮار دارد.  این استان از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، از ﻣﺸﺮق ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن، از ﺟﻨﻮب ﺷﺮقی ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ، از ﺟﻨﻮب ﻏﺮبی ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی  و از ﻣﻐﺮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.

در ﺳﺎل ۱۳۹۵ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان دارای  ۱۶ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن،  ۳۳ ﺑﺨﺶ،  ۴۴ ﺷﻬﺮ، ۷۱ دﻫﺴﺘﺎن و ۱۰۳۴ آﺑﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮمی ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ در آﺑﺎن ۱۳۹۵ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺮاﺑﺮ با  ۱۳۲۶۷۶۳۷ نفر بوده ( ۵۰/۳ درصد ﻣﺮد و ۴۹/۷ درصد زن)   که  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣی ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ آﺑﺎن ۱۳۹۰ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻌﺎدل  ۱/۷۲ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل ۹۵ تعداد ۴۲۸۸۵۶۳ خانوار در اﺳﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ۹۳/۹ درﺻﺪ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و ۶/۱ درﺻﺪ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳی ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ. استان تهران با تراکم ۹۶۹ ﻧﻔﺮ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل ۱۳۹۵ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴی در اﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۱۰۱  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ۱۰۰ ﻧﻔﺮ زن  ۱۰۱ نفر ﻣﺮد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ۱۰۱ و  در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳی ۱۱۲ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪ خانوار اﺳﺘﺎن  ۳/۰۹ می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ۳/۰۷ و در نقاط روستایی ۳/۴۶ بوده است. در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۰۰ هزار ولادت ثبت شده که از این تعداد ۴۸/۵ درصد متولدین، دختر و ۵۱/۵ درصد پسر بوده اند. همچنین در این سال حدود ۷۹ هزار مورد ازدواج و ۳۶ هزار فقره طلاق به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته به ترتیب ۲۳/۶ درصد و ۹/۷ درصد کاهش داشته است.

ادامه مطلب …

فهرست اسامی کارشناسان همکار در دستگاههای اجرایی: ۱۳۹۶

اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای تهران جناب آقای جهانگیر وفایی
شرکت آب منطقه ای تهران سرکار خانم سیده زهرا میرمحمد
اداره‌کل بیمه سلامت استان تهران جناب آقای محمودرضا سیدآبادی
اداره‌کل پست استان تهران و مرکز مکانیزه سرکارخانم بهناز طالب زاده و جناب آقای افسری
اداره‌کل تأمین اجتماعی شرق تهران بزرگ سرکارخانم زهره حیدری
اداره‌کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ سرکار خانم سونیا سید
اداره‌کل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران جناب آقای علی سیفی
اداره‌کل ورزش و جوانان استان تهران سرکار خانم ها الهام میرزابیکی
اداره‌کل ثبت احوال استان تهران جناب آقای محمد حسین پیر نیا
اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان تهران سرکارخانم سیده نسرین هاشمی تنکابنی
اداره کل  شرکت مخابرات استان تهران سرکار خانم پریا کیانیان
اداره‌کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران جناب آقایان عارف رومینا و مهدی صالحی
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک (کشور) جناب آقایان مجید کرمی و امید شایسته فر
اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای استان تهران سرکار خانم ندا نراقی
اداره‌کل دامپزشکی استان تهران سرکار خانم شهربانو خلیلی
اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقایان مرتضی قاسمی چراتی و ابراهیمی
اداره‌کل منابع طبیعی استان تهران سرکار خانم مریم نصیری پور
اداره کل هواشناسی  جناب آقای مجید گزل خو
بانک مرکزی جمهوری اسلامی- اداره آمارهای اقتصادی جناب آقایان محمد طاهری منزه و عامری
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانیی تهران-   اداره آمار و           اطلاع رسانی پزشکی سرکارخانم ها الهه فرقدانی- فاطمه صادقی-  محبوبه میرزایی- فریباسادات ترابی

 لیلا اسدی منش- توران شقاقی- فاطمه کوچک یزدی- اشرف رنجبر

و جناب آقایان حمیدرضا اباذری- احسان رزاقی نائینی و محمد امیری  – بهاره مرتضایی – معصومه زاهدی مطلق – سارا زین‌العابدین مقدم – الهام غلامی – معصومه زینلی – افتخارالسادات توتونچی – مهدیه محمودی شرق- زهرا عنبرستانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی – اداره آمار و اطلاع رسانی پزشکی سرکارخانم ها خاطره حنانی- زهرا برخورداری-  فهیمه صالحیان و

جناب آقایان حسن امامی و دکتر کاظم شاهزاده فاضلی

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران-   مدیریت فناوری و اطلاعات سرکارخانم ها مریم حیدری و فرزانه نجاتی رستمی و

جناب آقای میرسجاد امیری

سازمان آموزش و پرورش شهر تهران سرکار خانم ملیحه خلقی
سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران جناب آقای خیام یعقوبی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جناب آقای مهدی خسروآبادی و سرکار خانم مریم احمدی
سازمان بازنشستگی کشوری سرکار خانم ها نرگس حسینی نیا و ندا شایسته
سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ جناب آقای حسین علی اصغری
سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانه های استان تهران سرکار خانم زارع  وجناب آقای علی اصغر محسن پور
اداره کل  بهزیستی سرکار خانم مژده کروبیان
سازمان تعاون روستایی سرکار خانم مریم محمودی شرق
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران سرکار خانم سیما بهادری و جناب آقای مصطفی مجیدی
سازمان هواپیمایی کشوری-مرکز مطالعات واطلاع رسانی سرکار خانم بتول معینی
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران سرکار خانم فرزانه زود فکر
شرکت گاز استان تهران سرکار خانم  فاطمه فرموده
شرکت آب و فاضلاب سرکار خانم ها لیلا علی نژاد دیزج و الهام چنگیز
شرکت برق منطقه‌ای تهران سرکار خانم ناهید جباری
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ سرکارخانم آناهیتا کریمی
شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران جناب آقای مهدی صفری
شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ی تهران سرکار خانم حمیده صرفی
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- اداره اطلاعات و آمار پایه ای سرکار خانم ها لیلا معدن دار و فنائیان
کمیته امداد امام خمینی (ره) تهران جناب آقای محمد سلیمانی آشتیانی
گمرک جمهوری اسلامی- دفتر آمار و فناوری اطلاعات سرکار خانم ها آزاده دنیادیده و غنیون
مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی جناب آقای داود جعفری
مدیریت آموزش و پرورش استثنایی شهرستانهای استان جناب آقای رضا جمشیدی منادا
نهضت سوادآموزی شهر تهران- معاونت سوادآموزی سرکار خانم سمانه عبدی
نهضت سوادآموزی شهرستانهای استان تهران سرکار خانم زینب فخاری
ناحیه راه‌آهن تهران – دفتر آمار و فن آوری اطلاعات سرکار خانم زلیخا محمدی
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه سرکار خانم فاطمه رحمانی پناه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سرکار خانم سعیده عزیزیان
سازمان مدیریت و برنامه ریزی – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سرکار خانم ها عبادتی و رحیمی
مدیر عامل محترم شرکت ارتباطات سیار سرکار خانم مرضیه طراوتی
مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سرکار خانم ناهید افسون و جناب آقایان امید رجبی سنجدری ،

حامد زاهدی

مدیریت امور آبزیان- جهاد کشاورزی استان سرکار خانم مرضیه عیسوی
سازمان حج و زیارت استان تهران جناب آقای کورش زاده عباس
نهاد کتابخانه های عمومی استان تهران سرکار خانم فاطمه فتحی شیوایی
سازمان برنامه و بودجه استان تهران  – معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سرکارخانم زهرا اعتدالی مقام وجناب آقای محمد کولیوند
اداره کل آمار و اطلاعات مرکز و فناوری اطلاعات قوه قضائیه سرکار خانم نوشین یزدانی
استانداری تهران-دفتر امور شهری و شوراها سرکار خانم نگار رستمی
اداره کل برنامه ریزی و فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با مواد مخدر سرکار خانم تشخوریان
اداره کل انتقال خون استان تهران سرکار خانم قریب

فهرست منابع و مأخذ

فصل مأخذ شماره جداول
شماره عنوان
۲ جمعیت
    مرکز آمار ایران. سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه ۱۳۵۵، ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰٫ ۵-۲
  ــــــــــــــ. سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه ۱۳۷۵٫ ۵-۲ و ۲-۲
  ــــــــــــــ . سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه ۱۳۸۵ . ۱۳-۲ ،۱۲-۲ ،۱۱-۲ ،۱۰-۲ ،۹-۲ ،۸-۲ ،۷-۲ ،۶-۲ ، ۵-۲ ،۴-۲ ،۳-۲ ،۲-۲
  ــــــــــــــ . سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه ۱۳۹۰٫ ۱۳-۲ ،۱۲-۲ ،۱۱-۲ ،۱۰-۲ ،۹-۲ ،۸-۲ ،۷-۲ ،۶-۲ ، ۵-۲ ،۴-۲ ،۳-۲ ،۲-۲
  ــــــــــــــ . سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه ۱۳۹۵٫ ۱۳-۲ ،۱۲-۲ ،۱۱-۲ ،۱۰-۲ ،۹-۲ ،۸-۲ ،۷-۲ ،۶-۲ ، ۵-۲ ،۴-۲ ،۳-۲ ،۲-۲
۳ نیروی انسانی
    مرکزآمار ایران ، سرشماری نفوس و مسکن -۱۳۹۰ ۱-۳ لغایت ۳-۳
    مرکز آمار ایران ، سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ . ۱-۳ لغایت ۳-۳
۴ کشاورزی، جنگلداری و شیلات
  مرکز آمار ایران .آمار کشتار دام کشتارگاههای کشور سال ۱۳۹۳٫ ۱۰-۴ لغایت۱۲-۴
  ـــــــــــــ . نتایج آمارگیری از آمارکشتار دام‌ کشتارگاه‌های کشور سال ۱۳۹۵٫ ۱۶-۴
  مرکز آمار ایران،  نتایج طرح آمارگیری نمونه ای گاوداریهای صنعتی کشور…. تهـران، ۱۳۹۴٫ ۱۵-۴
  ــــــــــــ . نتایج طرح آمارگیری نمونه ای گاوداریهای صنعتی کشور…. تهـران، ۱۳۹۵٫ ۱۳-۴ و ۱۴-۴
۵ معدن
    مرکزآمارایران. نتایج آمارگیـری از معادن ‌در ‌حال بهره‌برداری کشور در سال … تهران، ۱۳۷۷، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۷ (۵ نشریه مربوط به سال‌های ۱۳۸۰،  ۱۳۸۵). ۱-۵ لغایت ۶-۵
۷ صنعت
    مرکز آمار ایران. سرشماری عمومی کارگاهی ۱۳۸۱٫ نتایج تفصیلی کل‌کشور. تهران، ۱۳۸۲٫ ۵-۷ لغایت ۱۴-۷
۹ ساختمان و مسکن
    مرکز آمار ایران. اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور. تهران، ۱۳۸۸ ۱-۹ لغایت ۸-۹
    ـــــــــــ . قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران، سال ۱۳۹۵٫ ۱۶-۹ و ۱۷-۹
۱۱ حمل و نقل و انبارداری
    مرکز آمار ایران. طرح‌‌ ‌‌‌آمارگیری ‌‌‌‌از ‌‌‌خدمات‌‌ ‌انبارداری، تهران ۱۳۹۴٫ ۲۰-۱۱ و ۲۱-۱۱
۱۶ آموزش
    مرکز آمار ایران. سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰٫ ۱-۱۶ لغایت ۴-۱۶
    ــــــــــــ . سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵٫ ۱-۱۶ لغایت ۴-۱۶
۲۱ هزینه و درآمد

خانوار

    مرکز آمار ایران. نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری. تهران،  (۳ نشریه مربوط به سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۸۵). ۱-۲۱ لغایت ۷-۲۱
    ـــــــــــــ. نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی. تهران،  (۳ نشریه مربوط به سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۸۵). ۱-۲۱ لغایت ۷-۲۱
۲۲ شاخص‌های قیمت
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره آمار اقتصادی، گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ۱۳۹۵٫ ۱-۲۲
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره آمار اقتصادی، گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق روستایی ۱۳۹۵٫ ۲-۲۲
۲۳ حساب های استان
    مرکز آمار ایران. حسابهای ملی. حسابهای منطقه ای. حساب تولید استان های کشور.۱۳۸۵، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ۱-۲۳ لغایت۳-۲۳