logo-right
logo-middle
logo-left

سالنـامه آماری سال 1397 استان تـهران

سازماندهی و ارتقاء نظام آماری استان در قالب راهبری و اجرای فعالیت­های آماری در چارچوب نظام آماری کشور، یکی از وظایف مهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است که نقش تعیین کننده ای در فرآیند برنامه ریزی استان داشته و ابزار لازم برای رصد برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان را فراهم می کند.

سالنامه آماری استان تهران، مجموعه ای از آخرین اطلاعات آماری موجود دستگاه های اجرایی استان است که بر اساس الگوی واحد، با هماهنگی مرکز آمار ایران و به­ صورت هماهنگ، در سطح استان­های کشور تولید می شود. این مجموعه، مرجع بسیار کاملی از آمارهای استانی است که علاوه بر ارائه تصویر کلی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان، عملکرد دستگاه های اجرایی استان را منعکس می نماید.

منابع آماری این سالنامه شامل آمارهای ثبتی تولید شده در دستگاه های اجرایی استان، نتایج سرشماری ها و     آمارگیری های نمونه ای اجرا شده توسط مرکز آمار ایران است که از طریق سامانه “اطلاعات آماری استان” و به صورت الکترونیکی از بیش از ۱۰۰ دستگاه و سازمان اجرایی در سطح استان جمع آوری و در قالب ۲۴ فصل ارائه می گردد.

به خوانندگان محترم توصیه می شود، قبل از استفاده از اطلاعات هر فصل، علاوه بر مطالعه مقدمه آن، تعاریف و مفاهیم مربوطه و همچنین پوشش موضوعی اقلام آماری را که در ابتدای هر فصل آمده به دقت مطالعه نمایند. همچنین گزیده ای از اطلاعات تمام سالنامه در ابتدای نشریه و گزیده ای از اطلاعات هر فصل در مقدمه آن فصل، با هدف ارائه تصویر کلی از اطلاعات آن فصل درج شده است.

شایان ذکر است  که هم اکنون امکان دسترسی به جداول تکمیل شده سالنامه آماری استان تهران از طریق سامانه اطلاعات آماری استان،  به آدرس http://amar.thmporg.ir  برای سال­های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۷ وجود دارد.

در پایان ضمن استقبال از ارائه نظرات پژوهشگران و صاحب نظران محترم، از همکاری مدیران و کارشناسان دستگاه­های اجرایی و همچنین تلاش مجموعه معاونت آمار و اطلاعات سازمان در تهیه سالنامه آماری استان تشکر و قدردانی می کنم.

نعمت اله ترکی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

نشانه‌ها و علامت اختصاری بکار رفته در این نشریه:

ـ آمار گرد‌آوری نشده است .
. . . آمار در دسترس نيست .
× ذاتاً يا عملاً وجود ندارد .
××جمع و محاسبه غيرممكن يا بیمعنی است .
// عدد كمتر از نصف واحد است .
// عدد (نسبت، درصد) ناچيز و قابل صرفنظر كردن است.
* عدد غيرقطعی است .
** عدد جنبه تخمينی دارد .
Ø به دليل حفظ محرمانگی ، رقم قابل انتشار نيست.
(ر.م) رجوع شود به « فهرست منابع و مأخذ »

در مواردی كه اعداد يك جدول، از نشريات مركز آمار ايران يا ساير سازمان‌ها نقل شده باشد، اطلاعات كتاب شناختی مدارك مورد استفاده، در بخش پيوست سالنامه تحت عنوان “فهرست منابع و ماخذ” ارائه شده است.
اختلاف در سر جمع‌ها به علت سر راست كردن ارقام است.
محاسبه نسبت‌ها و شاخص‌ها قبل از سر راست كردن ارقام صورت گرفته است.
ميليارد = ۱۰۰۰ ميليون
كيلومتر= ۱۰۰۰ متر
هكتار = ۱۰۰۰۰ متر مربع
كيلومترمربع = ۱۰۰۰۰۰۰ متر مربع = ۱۰۰ هكتار
ليتر = ۰/۰۰۱ متر مكعب
تن = ۱۰۰۰ كيلوگرم
مگاوات ساعت = ۱۰۰۰ كيلو وات ساعت

گزیده اطلاعات

اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ وسعتی ﺑﻴﺶ از  ۱۳/۸ ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﻦ  ۳۴ درﺟﻪ و  ۵۳ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  ۳۶ درﺟﻪ و ۰۷  دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷمالی و ۵۰ درﺟﻪ و  ۲۰ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ ۵۳ درﺟﻪ و ۰۹ دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل  شرقی ﻗﺮار دارد.  این استان از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، از ﻣﺸﺮق ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن، از ﺟﻨﻮب ﺷﺮقی ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ، از ﺟﻨﻮب ﻏﺮبی ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی  و از ﻣﻐﺮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. در ﺳﺎل ۱۳۹۷ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان دارای ۱۶ شهرستان، ۳۴ بخش، ۴۶ شهر، ۷۱ دهستان ۱۰۴۷ آبادی بوده است.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮمی ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ در آﺑﺎن ۱۳۹۵ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺮاﺑﺮ با  ۱۳،۲۶۷،۶۳۷ نفر بوده ( ۵۰/۳ درصد ﻣﺮد و ۴۹/۷ درصد زن) که در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎری سال ۱۳۹۰ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻌﺎدل  ۱/۷۲ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل ۹۵ تعداد ۴،۲۸۸،۵۶۳ خانوار در اﺳﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ۹۳/۹ درﺻﺪ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و ۶/۱ درﺻﺪ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎیی ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ. استان تهران با تراکم ۹۶۹ ﻧﻔﺮ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل ۱۳۹۵ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در اﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۱۰۱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ۱۰۰ ﻧﻔﺮ زن ۱۰۱ نفر ﻣﺮد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در
ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ۱۰۱ و در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎیی ۱۱۲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ خانوار اﺳﺘﺎن  ۳/۰۹ می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ۳/۰۷ و در نقاط روستایی ۳/۴۶ بوده است.

در سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۸۰ هزار ولادت ثبت شده که از این تعداد ۴۸/۳ درصد متولدین، دختر و ۵۱/۷ درصد پسر بوده اند. همچنین در این سال حدود ۷۲۶۹۰ مورد ازدواج و ۳۲۸۳۲ فقره طلاق به ثبت رسیده است.

 

ادامه مطلب …


فهرست اسامی كارشناسان همكار در دستگاههای اجرایی: ۱۳۹۷

اداره‌كل آموزش فنی و حرفه‌ای تهران جناب آقای جهانگیر وفایی
شرکت آب منطقه ای تهران سرکار خانم سیده زهرا میرمحمد
اداره‌كل بيمه سلامت استان تهران جناب آقای محمودرضا سیدآبادی
اداره‌كل پست استان تهران و مرکز مکانیزه سرکارخانم بهناز طالب زاده و جناب آقای افسری
اداره‌كل تأمين اجتماعی شرق تهران بزرگ سركارخانم زهره حیدری
اداره‌كل تأمين اجتماعی غرب تهران بزرگ سرکار خانم سونیا سید
اداره‌كل تأمين اجتماعی شهرستانهای استان تهران جناب آقای علی سیفی
اداره‌كل ورزش و جوانان استان تهران سرکار خانم ها الهام ميرزابيکی
اداره‌كل ثبت احوال استان تهران جناب آقای محمد حسین پیر نیا
اداره‌كل حفاظت محيط زيست استان تهران سرکارخانم سیده نسرین هاشمی تنکابنی
اداره‌کل  شرکت مخابرات استان تهران سرکار خانم پریا کیانیان
اداره‌كل حمل و نقل و پايانه‌های استان تهران جناب آقايان عارف رومينا و مهدی صالحي
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک (کشور) جناب آقایان مجید کرمی و امید شایسته فر
اداره‌کل راهداری و حمل نقل جاده ای استان تهران سرکار خانم ندا نراقی
اداره‌كل دامپزشكی استان تهران سرکار خانم شهربانو خلیلی
اداره‌كل فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقایان مرتضی قاسمی چراتی و ابراهیمی
اداره‌كل منابع طبيعی استان تهران سرکار خانم مریم نصیری پور
اداره‌کل هواشناسی  جناب آقای مجید گزل خو
بانك مركزی جمهوری اسلامی- اداره آمارهای اقتصادی جناب آقایان محمد طاهری منزه و عامری
دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی تهران-   اداره آمار و اطلاع رسانی پزشكی سرکارخانم ها الهه فرقدانی- فاطمه صادقی-  محبوبه میرزایی- فريباسادات ترابی  لیلا اسدی منش- توران شقاقی- فاطمه کوچک یزدی- اشرف رنجبر و جناب آقایان حميدرضا اباذری- احسان رزاقی نائینی و محمد امیری  – بهاره مرتضايی – معصومه زاهدی مطلق – سارا زين‌العابدين مقدم – الهام غلامی – معصومه زينلی – افتخارالسادات توتونچی – مهديه محمودی شرق- زهرا عنبرستانی
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهيدبهشتی – اداره آمار و اطلاع رسانی پزشكی سرکارخانم ها خاطره حنانی- زهرا برخورداری-  فهیمه صالحیان و جناب آقايان حسن امامی و دکتر کاظم شاهزاده فاضلی
دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی ایران-   مدیریت فناوری و اطلاعات سرکارخانم ها مریم حیدری و فرزانه نجاتی رستمی وجناب آقای میرسجاد اميری
سازمان آموزش و پرورش شهر تهران سرکار خانم ملیحه خلقی
سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران جناب آقای خیام یعقوبی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جناب آقای مهدی خسروآبادی و سرکار خانم مریم احمدی
سازمان بازنشستگی كشوری سرکار خانم ها نرگس حسینی نیا و ندا شایسته
سازمان بنياد شهيد و امور ایثارگران تهران بزرگ جناب آقای حسين علی اصغری
سازمان بنياد شهيد و امور ایثارگران شهرستانه های استان تهران سرکار خانم زارع  وجناب آقای علی اصغر محسن پور
اداره کل  بهزيستی سركار خانم مژده کروبیان
سازمان تعاون روستایی سركار خانم مریم محمودی شرق
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران سرکار خانم سیما بهادری و جناب آقای مصطفی مجیدی
سازمان هواپیمایی کشوری-مرکز مطالعات واطلاع رسانی سرکار خانم بتول معینی
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران سركار خانم فرزانه زود فکر
شركت گاز استان تهران سرکار خانم  فاطمه فرموده
شركت آب و فاضلاب سركار خانم ها لیلا علی نژاد ديزج و الهام چنگيز
شركت برق منطقه‌ای تهران سركار خانم ناهید جباری
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ سرکارخانم آناهيتا كريمی
شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران جناب آقای مهدی صفری
شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ی تهران سرکار خانم حمیده صرفی
صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران- اداره اطلاعات و آمار پایه ای سرکار خانم ها لیلا معدن دار و فنائیان
كميته امداد امام خمينی (ره) تهران جناب آقاي محمد سلیمانی آشتیانی
گمرك جمهوری اسلامی- دفتر آمار و فناوری اطلاعات سركار خانم ها آزاده دنیادیده و غنیون
مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزی آموزش عالی جناب آقای داود جعفری
مديريت آموزش و پرورش استثنایی شهرستانهای استان جناب آقای رضا جمشیدی منادا
نهضت سوادآموزی شهر تهران- معاونت سوادآموزی سرکار خانم سمانه عبدی
نهضت سوادآموزی شهرستانهای استان تهران سرکار خانم زینب فخاری
ناحيه راه‌آهن تهران – دفتر آمار و فن آوری اطلاعات سركار خانم زلیخا محمدی
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه سرکار خانم فاطمه رحمانی پناه
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان سركار خانم سعیده عزیزیان
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سرکار خانم ها عبادتی و رحیمی
شرکت ارتباطات سیار سرکار خانم مرضیه طراوتی
مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سرکار خانم ناهید افسون و جناب آقایان امید رجبی سنجدری ، حامد زاهدی
مدیریت امور آبزیان- جهاد کشاورزی استان سركار خانم مرضیه عیسوی
سازمان حج و زیارت استان تهران جناب آقای کورش زاده عباس
نهاد کتابخانه های عمومی استان تهران سرکار خانم فاطمه فتحی شیوایی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران  – معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سرکارخانم زهرا اعتدالی مقام وجناب آقای محمد کولیوند
اداره کل آمار و اطلاعات مرکز و فناوری اطلاعات قوه قضائیه سرکار خانم نوشین یزدانی
استانداری تهران-دفتر امور شهری و شوراها سرکار خانم نگار رستمی
اداره‌کل برنامه ریزی و فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با مواد مخدر سرکار خانم تشخوریان
اداره‌کل انتقال خون استان تهران سرکار خانم قریب

فهرست منابع و مأخذ

فصل مأخذ شماره جداول
شماره عنوان
۲ جمعيت
    مركز آمار ايران. سرشماری عمومی نفوس و مسكن آبان ماه ۱۳۵۵، ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰٫ ۵-۲
  ــــــــــــــ. سرشماری عمومی نفوس و مسكن آبان ماه ۱۳۷۵٫ ۵-۲ و ۲-۲
  ــــــــــــــ . سرشماری عمومی نفوس و مسكن آبان ماه ۱۳۸۵ . ۱۳-۲ ،۱۲-۲ ،۱۱-۲ ،۱۰-۲ ،۹-۲ ،۸-۲ ،۷-۲ ،۶-۲ ، ۵-۲ ،۴-۲ ،۳-۲ ،۲-۲
  ــــــــــــــ . سرشماری عمومی نفوس و مسكن آبان ماه ۱۳۹۰٫ ۱۳-۲ ،۱۲-۲ ،۱۱-۲ ،۱۰-۲ ،۹-۲ ،۸-۲ ،۷-۲ ،۶-۲ ، ۵-۲ ،۴-۲ ،۳-۲ ،۲-۲
  ــــــــــــــ . سرشماری عمومی نفوس و مسكن آبان ماه ۱۳۹۵٫ ۱۳-۲ ،۱۲-۲ ،۱۱-۲ ،۱۰-۲ ،۹-۲ ،۸-۲ ،۷-۲ ،۶-۲ ، ۵-۲ ،۴-۲ ،۳-۲ ،۲-۲
۳ نيروی انسانی
    مرکزآمار ایران ، سرشماری نفوس و مسکن -۱۳۹۰ ۱-۳ لغايت ۳-۳
    مرکز آمار ایران ، سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ . ۱-۳ لغايت ۳-۳
۴ كشاورزی، جنگلداری و شيلات
  مرکز آمار ایران .آمار کشتار دام کشتارگاههای کشور سال ۱۳۹۳٫ ۱۰-۴ لغایت۱۲-۴
  ـــــــــــــ . نتايج آمارگيری از آماركشتار دام‌ كشتارگاه‌های كشور سال ۱۳۹۵٫ ۱۶-۴
  مرکز آمار ایران،  نتایج طرح آمارگيری نمونه ای گاوداریهای صنعتی كشور…. تهـران، ۱۳۹۴٫ ۱۵-۴
  ــــــــــــ . نتایج طرح آمارگيری نمونه ای گاوداریهای صنعتی كشور…. تهـران، ۱۳۹۵٫ ۱۳-۴ و ۱۴-۴
۵ معدن
    مركزآمارايران. نتايج آمارگيـری از معادن ‌در ‌حال بهره‌برداری كشور در سال … تهران، ۱۳۷۷، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۷ (۵ نشريه مربوط به سال‌های ۱۳۸۰،  ۱۳۸۵). ۱-۵ لغایت ۶-۵
۷ صنعت
    مركز آمار ايران. سرشماری عمومی كارگاهی ۱۳۸۱٫ نتايج تفصيلی كل‌كشور. تهران، ۱۳۸۲٫ ۵-۷ لغایت ۱۴-۷
۹ ساختمان و مسكن
    مركز آمار ايران. اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای كشور. تهران، ۱۳۸۸ ۱-۹ لغایت ۸-۹
    ـــــــــــ . قيمت و اجاره مسكن در شهر تهران، سال ۱۳۹۵٫ ۱۶-۹ و ۱۷-۹
۱۱ حمل و نقل و انبارداری
    مركز آمار ايران. طرح‌‌ ‌‌‌آمارگيری ‌‌‌‌از ‌‌‌خدمات‌‌ ‌انبارداری، تهران ۱۳۹۴٫ ۲۰-۱۱ و ۲۱-۱۱
۱۶ آموزش
    مرکز آمار ایران. سرشماری عمومی نفوس و مسكن ۱۳۹۰٫ ۱-۱۶ لغایت ۴-۱۶
    ــــــــــــ . سرشماری عمومی نفوس و مسكن ۱۳۹۵٫ ۱-۱۶ لغایت ۴-۱۶
۲۱ هزينه و درآمد

خانوار

    مركز آمار ايران. نتايج آمارگيری از هزينه و درآمد خانوارهای شهری. تهران،  (۳ نشريه مربوط به سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۸۵). ۱-۲۱ لغایت ۷-۲۱
    ـــــــــــــ. نتايج آمارگيری از هزينه و درآمد خانوارهای روستایی. تهران،  (۳ نشريه مربوط به سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۸۵). ۱-۲۱ لغایت ۷-۲۱
۲۲ شاخص‌های قیمت
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره آمار اقتصادی، گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ۱۳۹۵٫ ۱-۲۲
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره آمار اقتصادی، گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق روستایی ۱۳۹۵٫ ۲-۲۲
۲۳ حساب های استان
    مرکز آمار ایران. حسابهای ملی. حسابهای منطقه ای. حساب تولید استان های کشور.۱۳۸۵، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ۱-۲۳ لغایت۳-۲۳