logo-right
logo-middle
logo-left

شاخص نسبت مصرف واسطه به ستانده(I/O)

شاخص نسبت مصارف واسطه به ستانده (I/O ) از تقسیم مقدار مصرف واسطه به مقدار ستانده هر بخش بدست می آید. این شاخص نشان می دهد که هر یک واحد ستانده با چه میزان از مصرف واسطه به دست آمده است. به بیان دیگر، این نسبت هزینه هر واحد محصول (ستانده) را نشان می دهد. هر چه این شاخص برای یک فعالیت استان نسبت به فعالیت مشابه کمتر باشد، نشان می دهد که استان در انجام آن فعالیت دارای مزیت نسبی در هزینه کرد در آن رشته فعالیت می باشد.