logo-right
logo-middle
logo-left

ستانده

ستانده، کالاها و خدماتی‌ است‌ که‌ دریک‌ واحد تولیدی‌ تولید شده‌ و برای‌ استفاده‌ در خارج‌ از آن‌ واحد در دسترس‌ قرارمی‌گیرد. کالاها و خدماتی‌ که‌ دریک‌ واحد در یک‌ دوره‌‌ ‌حسابداری‌ معین‌ تولید و درهمان‌ دوره‌ ‌در دیگر فرایندهای‌ تولید آن‌ واحد مصرف‌ می‌شود، ستانده‌‌ آن‌ واحد را تشکیل‌ نمی‌دهد. به ‌این‌ ترتیب‌ مفهوم‌ ستانده‌ با مفهوم‌ محصول‌ که‌ حاصل‌ فرایند تولید است‌ متفاوت‌ می‌باشد.