logo-right
logo-middle
logo-left

ارزش افزوده

منظور از ارزش افزوده، افزایش در ارزش پولی یک کالا بر اثر انجام کار یا خدمتی بر روی آن است؛ که سبب تغییر کاربرد، بهبود کیفیت یا تسهیل مصرف آن شود.

محاسبه‌‌ ارزش‌ افزوده‌ به‌ منظور پرهیز از احتساب‌ مضاعف‌ صورت‌ می‌گیرد. به‌ این‌ معنی‌ که‌ ارزش‌ کالاها و خدماتی‌ که‌ به‌ عنوان‌ داده‌های واسطه‌ یک‌ فعالیت‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شود به ‌نوبه‌‌ خود ستانده‌‌ یک‌ فرایند تولید بوده‌ و لازم‌ است‌ از ستانده‌ این‌ فعالیت‌ کسر شود تا ارزش‌ افزوده‌‌ آن‌ بدست‌ آید. به ‌این‌ ترتیب‌ ارزش‌ افزوده‌‌ ناخالص‌ عبارت‌ از ارزش‌ ستانده‌ منهای ارزش‌ مصرف‌ واسطه‌ است‌. ارزش‌ افزوده‌ خالص‌ عبارت‌ از ارزش‌ افزوده‌ی‌ ناخالص‌ منهای مصرف‌ سرمایه‌ ثابت است‌.