logo-right
logo-middle
logo-left

نشریه سهم و رتبه استان‌ها بر اساس شاخص‌ها و متغیرهای مهم بخش کشاورزی

نشریه سهم و رتبه استان‌ها بر اساس شاخص‌ها و متغیرهای مهم بخش کشاورزی

افزایش کمّی و کیفی تولیدات کشاورزی یکی از اهداف محوری در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور است که با استفاده مطلوب و اصولی از منابع و امکانات و به‌کارگیری شیوه‌های نوین تولید محصولات، امکان‌پذیر می‌شود.  برای نیل به این هدف، دسترسی به آمار دقیق و بهنگام، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. از این رو ضمن ارائه جایگاه اﺳﺘﺎن تهران ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد به شرح زیر می باشد:

  • با وجود سهم ۸‏/۰ درصدی از مساحت خاکی کشور، استان تهران با سهم ۴‏/۶ درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی در رتبه پنجم کشور قراردارد.
  • ۸‏/۰ درصد از اراضی زارعی کشور در استان تهران قرار دارد و از این نظر در رتبه ۲۷ کشور قرار گرفته است.
  • استان تهران از نظر مساحت و تولیدات گلخانه ای در جایگاه نخست کشور قرار دارد. ۷‏/۲۰ درصد از مساحت گلخانه ها و  4‏/۳۰ درصد از تولیدات گلخانه ای کشور مربوط به استان تهران است.
  • استان تهران با سهم ۴‏/۳۶ درصد، بیشترین ارزش تولید گل ها و گیاهان زینتی درگلخانه های کشور را به خود اختصاص داده و با سهم   7‏/۲۰ درصد از تولیدات قارچ خوراکی در رتبه اول کشور قرار دارد. پس از استان تهران، استانهای البرز و اصفهان با ۱‏/۱۸ و ۰‏/۹ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.
  • در سال ۱۳۹۹ به میزان ۵۴۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید شده است که ۰‏/۹ درصد آن مربوط به استان تهران بوده است. استان تهران از نظر تولید گوشت قرمز بعد از استان خوزستان در جایگاه دوم کشور قرار دارد. سهم استان خوزستان در کشور ۱‏/۹ درصد است.
  • بیشترین تعداد گاو و گوساله های گاوداری های صنعتی با ۰‏/۲۸ درصد در استان تهران است. همچنین  1‏/۲۲ درصد از تولیدات شیر در گاوداری های صنعتی کشور مربوط به استان تهران است و از این نظر نیز در جایگاه نخست کشور قراردارد.

سهم و رتبه استان‌ تهران بر اساس شاخص‌ها و متغیرهای مهم بخش کشاورزی

شرح سال سهم
(درصد)
رتبه کل کشور واحد
مساحت خاکی ۱۳۹۸ ۰٫۸ ۲۹ ۱۶۳۰۸۴۸ کیلومتر مربع
تعداد آبادی‌ها ۱۳۹۹ ۱٫۱ ۲۷ ۹۸۲۴۳ پارچه
جمعیت برآورد شده ۱۳۹۹ ۱۶٫۷ ۱ ۸۳۴۱۰ هزار نفر
جمعیت برآورد شده روستایی ۱۳۹۹ ۳٫۸ ۱۲ ۲۰۳۵۳ هزار نفر
جمعیت عشایر کوچنده در محل استقرار ییلاقی ۱۳۹۹ ۰٫۵ ۲۱ ۱۱۱۵ هزار نفر
جمعیت عشایر کوچنده در محل استقرار قشلاقی ۱۳۹۹ ۰٫۴ ۲۲ ۱۱۱۵ هزار نفر
مقدار آب مصرف‌شده در بخش کشاورزی ۱۳۹۸ ۳٫۰ ۱۱
ارزش افزوده بخش کشاورزی ۱۳۹۹ ۶٫۴ ۵ ۶٫۸ درصد
تعداد بهره‌برداری‌های کشاورزی ۱۳۹۳ ۱٫۳ ۲۷ ۴۰۱۶ هزار بهره‌برداری
جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر شاغل در بخش کشاورزی ۱۳۹۹ ۱٫۵ ۲۲ ۴۰۴۳ هزار نفر
مساحت اراضی زراعی ۱۳۹۷ ۰٫۸ ۲۷ ۱۵٫۵ میلیون هکتار
مساحت اراضی زراعی آبی ۱۳۹۷ ۱٫۹ ۱۹ ۶٫۲ میلیون هکتار
مقدار تولید محصولات سالانه ۱۳۹۷ ۲٫۷ ۱۶ ۶۳٫۹ میلیون تن
مساحت باغ‌ها و قلمستان‌ها ۱۳۹۸ ۱٫۸ ۱۸ ۱٫۹ میلیون هکتار
مساحت باغ‌ها و قلمستان‌های آبی ۱۳۹۸ ۱٫۹ ۱۶ ۱٫۷ میلیون هکتار
مقدار تولید محصولات دائمی ۱۳۹۸ ۱٫۹ ۱۴ ۱۲٫۹ میلیون تن
مساحت گلخانه‌ها ۱۳۹۹ ۲۰٫۷ ۱ ۹۸۵۶ هکتار
مقدار تولیدات گلخانه‌ای ۱۳۹۹ ۳۰٫۴ ۱ ۱٫۵ میلیون تن
ارزش تولید گل‌ها و گیاهان زینتی گلخانه‌ها ۱۳۹۹ ۳۶٫۴ ۱ ۱۹۰۶۲ میلیارد ریال
مقدار تولید قارچ خوراکی ۱۳۹۹ ۲۰٫۷ ۱ ۱۰۶ هزار تن
مقدار تولید گوشت قرمز ۱۳۹۹ ۹٫۰ ۲ ۵۴۰ هزار تن
مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی ۱۳۹۹ ۱۳٫۲ ۲ ۴۴۱ هزار تن
تعداد گاو و گوساله ۱۳۹۹ ۶٫۷ ۵ ۵٫۳ میلیون رأس
تعداد گاو و گوساله گاوداری‌های صنعتی ۱۳۹۸ ۲۸٫۰ ۱ ۱٫۷ میلیون رأس
مقدار تولید شیر ۱۳۹۹ ۹٫۸ ۳ ۸٫۴ میلیون تن
مقدار تولید شیر در گاوداری‌های صنعتی ۱۳۹۸ ۲۲٫۱ ۱ ۵٫۲ میلیون تن
تعداد گوسفند و بره ۱۳۹۹ ۱٫۸ ۲۳ ۴۷ میلیون رأس
تعداد بز و بزغاله ۱۳۹۹ ۰٫۵ ۳۰ ۱۶٫۷ میلیون رأس
وزن مرغ زنده پرورش‌یافته در مرغداری‌های صنعتی ۱۳۹۸ ۰٫۸ ۲۹ ۳٫۲ میلیون تن
وزن تخم مرغ خوراکی تولید شده در مرغداری‌های صنعتی ۱۳۹۸ ۷٫۵ ۶ ۸۷۰ هزار تن

About the Author

ارسال پاسخ