logo-right
logo-middle
logo-left

هزینه و درآمد خانوار

طرح آمارگیری هزینه و درامد خانوار از سال ۱۳۴۲ در مناطق روستایی و از سال ۱۳۴۷ در مناطق شهری به اجرا در آمده است. از سال ۱۳۵۳ علاوه بر هزینه های خانوار، اطلاعات درآمد نیز گردآوری شد. هدف كلی طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار، برآورد متوسط هزینه ها و درامد یك خانوار شهری و یك خانوار روستایی در سطح كشور و استانها است. اهمیت این طرح در امکان بررسی روند مصرف کالاها و خدمات، مطالعه روابط متقابل ویژگیهای اجتماعی اقتصادی خانوارها، ارزیابی آثار سیاستهای اقتصادی در زمینه تامین عدالت اجتماعی و بررسی توزیع درآمد، امکان بررسی خانوارهای زیر خط فقر و سرانجام نقش مهم آن در تامین اطلاعات مورد نیاز حسابهای ملی و منطقه ای، به خصوص در بررسی ها و برنامه ریزی های اقتصادی اجتماعی كشور است.

تعاریف و مفاهیم این طرح منطبق بر سیستم حسابهای ملی (SNA) است و طبقه بندی اقلام  پرسشنامه مورد استفاد در آن ابتدا بر اساس CPC  و سپس بر اساس طبقه بندی COICOP  بوده است. جامعه هدف این طرح شامل همه خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در نقاط شهری و روستایی است.