logo-right
logo-middle
logo-left

کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای استان تهران و کشور در مهرماه ۱۳۹۸

کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای استان تهران و کشور در مهرماه ۱۳۹۸

نرخ تورم نقطه‌ای استان تهران در مهر ماه ١٣٩٨ به عدد ۳۰/۶ درصد رسید. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. بعبارت دیگر خانوارهای استان تهران به طور میانگین ۳۰/۶ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده ­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه ١٣٩٨ استان تهران در مقایسه با ماه قبل ۴/۳ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۳۷/۳ و ۲۸/۸ درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری استان تهران ۳۰/۵ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۴/۳ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی تهران  ۳۱/۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۴/۷ واحد درصد کاهش داشته است.

لازم بذکر است که نرخ تورم نقطه‌ای کشور در مهر ماه ١٣٩٨ عدد ۲۸/۳ درصد است. این نرخ برای خانوارهای شهری و روستایی  کشور در مهرماه ۱۳۹۸  به ترتیب ۲۸/۳  و ۲۸/۵ درصد بوده است. ضمن آنکه بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه ۱۳۹۸مربوط به استان ایلام (۳۴/۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۲/۱ درصد) است.

بررسی نرخ تورم ماهانه نیز نشان می دهد که نرخ تورم ماهانه استان تهران در مهرماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل با افزایشی معادل ۲/۱  واحد درصد به ۳/۲ درصد رسیده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۰/۹- درصد و ۴/۵ درصد بوده است. نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری استان ۳/۳ درصد و برای خانوارهای روستایی تهران ۲/۵ درصد بوده است.

همچنین نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای استان تهران به ۴۲/۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰/۶ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم سالانه در مهر ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای شهری و روستایی استان تهران بترتیب  ۴۲/۲  و  ۴۳/۴ درصد بوده که نسبت به ماه قبل به ترتیب  ۰/۶  و ۰/۵  واحد درصد کاهش داشته است.

About the Author

ارسال پاسخ