سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390

گزیده یافته ها

در آبان ماه 1390، جمعیت استان تهران12,183,391 نفر بوده است که این تعداد معادل  16/2 درصد کل جمعیت کشور می باشد. از کل جمعیت استان 92/8 درصد در نقاط شهری و 7/2 درصد در نقاط روستایی سکونت داشته اند.(تعداد جمعیت غیر ساکن ناچیز است) از 12,183,391 نفر جمعیت استان، 6,137,993 نفر مرد و  6,045,398  نفر زن بوده اند که در نتیجه نسبت جنسی برابر 102 به دست می آید. به عبارت دیگر ، در مقابل هر 100 نفر زن، 102 مرد وجود داشته است. نسبت جنسی در نقاط شهری 101 و در نقاط روستایی 115 بوده است .

بعد خانوار(متوسط تعداد افراد خانوار) استان تهران در سال 1390 نسبت به سال 1385 کاهش داشته است .

بعد خانوار از رقم 3/58 در سال 1385 به رقم 3/26 در سال1390 کاهش یافته است. بعد خانوار در نقاط شهری و روستایی نیز کاهش داشته است. در نقاط شهری بعد خانوار از 3/55 در سال 1385 به 3/23 در سال 1390 رسیده است. بعد خانوار نقاط روستایی نیز از 4/06 در سال 85 به 3/73 در سال 1390 کاهش یافته است .

میزان شهرنشینی استان با افزایش مواجه بوده و از 91/8 درصد در سال 1385 به 92/8 درصد در سال 1390 رسیده است.

استان تهران با تراکم 890 نفر در کیلومتر مربع ، متراکم ترین استان کشور می باشد .

از جمعیت استان 19/9 درصد در گروه سنی کمتر از 15 ساله، 73/9 درصد در گروه سنی 15 تا 64 ساله و 6/1 درصد در گروه سنی 65 ساله و بیشتر قرار داشته اند.

در سال 1390 حدود 4/5 درصد از کل جمعیت استان تهران را اتباع خارجی تشکیل داده اند، که بیشترین آنان اتباع افغانی بوده اند. اتباع افغانی 96/6 درصد از کل اتباع خارجی ساکن در استان تهران را تشکیل می داده اند .

درمیان خانوارهای معمولی و گروهی استان تهران خانوارهای 3 نفره و 4 نفره بیشترین سهم را داشته اند،

به طوری که 28/86 درصد از کل خانوارها را، خانوارهای 3 نفره و 27/46 درصد آن را خانوارهای 4 نفره تشکیل داده اند .

متوسط مساحت زیربنای واحدهای مسکونی معمولی استان تهران در سال 1390 برابر 85/4 متر مربع بوده که کمتر از رقم نظیر آن برای کل کشور (98/8) می باشد. این شاخص برای نقاط شهری استان تهران 85/8 و برای نقاط روستایی 79/3 مترمربع می باشد، که هر دو مورد کمتر از ارقام کل کشور (102/1 مترمربع برای نقاط شهری و 89/5 مترمربع  برای نقاط روستایی) می باشد .

سهم واحد های مسکونی خالی از کل واحد های مسکونی خالی کل کشور 19/7 درصد بوده که بیشتر از سهم 16/2 درصدی جمعیت استان تهران از کل کشور می باشد .

سهم تعداد کاربران اینترنت استان تهران از کل کاربران کشور 24/8 درصد بوده که بسیار بیشتر از سهم 16/2 درصدی جمعیت استان است. ضریب نفوذ اینترنت برای مقاطع سنی مختلف در استان تهران بیشتر از کشور می باشد. برای افراد 6 ساله و بالاتر این ضریب برای استان تهران 24/9 و برای کل کشور 16/6 می باشد .

جمعیت بر حسب جنس و وضع سکونت در سال های 1390 و 1385(1)

جمعیت

1390

1385

كل كشور

استان تهران

كل كشور

استان تهران

کل 

75149669

12183391

70495782

11345331

          مرد

37905669

6137993

35866362

5831377

           زن 

37244000

6045398

34629420

5513954

نقاط شهری 

53646661

11305832

48259964

10553181

          مرد

27023638

5669138

24576442

5409568

           زن 

26623023

5636694

23683522

5143613

نقاط روستایی 

21446783

877437

22131101

792108

          مرد

10853217

468754

11236855

421767

           زن 

10593566

408683

10894246

370341

غیر ساکن 

56225

122

104717

42

          مرد

28814

101

53065

42

           زن 

27411

21

51652

0

 

(1) جمعیت برای سال 1385 بر اساس محدوده سال 90 همانند سازی شده است.


نتایج تفصیلی

جداول  بخش جمعیت

 جدول 1- جمعيت برحسب سن ، جنس و وضع سكونت  

جدول 2- جمعيت برحسب جنس ، سن و تابعيت

 جدول 3 - جمعيت برحسب جنس ، استان و تابعيت

 جدول 4- جمعيت برحسب سن، جنس ونوع خانوار

 جدول 5- جمعيت برحسب جنس ، سن و دين

 جدول 6- جمعيت ساكن برحسب جنس ، سن و محل تولد

جداول  بخش خانوار

جدول0-1-جمعيت در خانوارهای معمولی بر حسب جنس، سن و تعداد افراد در خانوار - کل

جدول1-1-جمعيت در خانوارهای معمولی بر حسب جنس، سن و تعداد افراد در خانوار - شهری

جدول2-1-جمعيت در خانوارهای معمولی بر حسب جنس، سن و تعداد افراد در خانوار - روستایی

جدول3-1-جمعيت در خانوارهای معمولی بر حسب جنس، سن و تعداد افراد در خانوار - غیر ساکن

جدول0-2-خانوارهای معمولی بر حسب جنس، سن سرپرست و تعداد افراد - کل

جدول1-2-خانوارهای معمولی بر حسب جنس، سن سرپرست و تعداد افراد - شهری

جدول2-2-خانوارهای معمولی بر حسب جنس، سن سرپرست و تعداد افراد - روستایی

جدول3-2-خانوارهای معمولی بر حسب جنس، سن سرپرست و تعداد افراد - غیر ساکن

جدول0-3-خانوارهای معمولی بر حسب جنس و وضع فعالیت سرپرست و تعداد افراد - کل

جدول1-3-خانوارهای معمولی بر حسب جنس و وضع فعالیت سرپرست و تعداد افراد - شهری

جدول2-3-خانوارهای معمولی بر حسب جنس و وضع فعالیت سرپرست و تعداد افراد - روستایی

جدول3-3-خانوارهای معمولی بر حسب جنس و وضع فعالیت سرپرست و تعداد افراد - غیر ساکن

جدول4-1-0 خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد و تعداد افراد شاغل - کل

جدول4-1-1 خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد و تعداد افراد شاغل - شهري

جدول4-1-2 خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد و تعداد افراد شاغل - روستایی

جدول4-1-3 خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد و تعداد افراد شاغل – غیر ساکن

جدول4-2-0 خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد و تعداد افراد بيکار - کل

جدول4-2-1 خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد و تعداد افراد بيکار - شهری

جدول4-2-2 خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد و تعداد افراد بيکار - روستایی

جدول4-2-3 خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد و تعداد افراد بيکار – غیر ساکن

جدول5-1-0 خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد و تعداد افراد با سواد - کل

جدول5-1-1 خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد و تعداد افراد با سواد - شهری

جدول5-1-2 خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد و تعداد افراد با سواد - روستایی

جدول5-1-3 خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد و تعداد افراد با سواد – غیر ساکن

جدول5-2-0 خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد و تعداد افراد بی سواد - کل

جدول5-2-1 خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد و تعداد افراد بی سواد - شهری

جدول5-2-2 خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد و تعداد افراد بی سواد - روستایی

جدول5-2-3 خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد و تعداد افراد بی سواد – غیر ساکن

جدول5-3-0 خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد و تعداد افراد(وضعيت سواد اظهار نشده) - کل

جدول5-3-1 خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد و تعداد افراد(وضعيت سواد اظهار نشده) - شهری

جدول5-3-2 خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد و تعداد افراد(وضعيت سواد اظهار نشده) - روستایی

جدول5-3-3 خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد و تعداد افراد(وضعيت سواد اظهار نشده) – غیر ساکن

جدول6-1 خانوارهای معمولی و گروهی بر حسب  تعداد افراد و تعداد افراد در حال تحصيل مرد - کل

جدول6-2 خانوارهای معمولی و گروهی بر حسب  تعداد افراد و تعداد افراد در حال تحصيل زن- کل

جدول7 خانوارهای معمولی ساکن  و گروهی بر حسب  تعداد افراد و نوع محل سکونت - کل

جدول8 خانوارهای معمولی و گروهی ساکن در واحد مسکونی معمولی بر حسب  تعداد افراد و تعداد اتاق در  اختيار- کل

جدول9 خانوارهای معمولی و گروهی ساکن در واحد مسکونی معمولی بر حسب  تعداد افراد ونحوه تصرف محل سکونت - کل

جدول13 خانوارهای معمولی  ساکن بر حسب تعداد افراد خانوار و در اختيار داشتن موتور سيکلت،خودروی سبک و رايانه در محل سکونت - کل

جدول14 خانوارهای معمولی ساکن  و گروهی بر حسب  عمده ترين سود مصرفی برای پخت و پز ايجاد گرما - کل

جدول15 خانوارهای معمولی ساکن  و گروهی بر حسب  عمده ترين سود مصرفی برای پخت و پز و تهيه آب گرم - کل

جدول16 خانوارهای معمولی ساکن  و گروهی بر حسب  عمده ترين منبع تامين آب مصرفی برای آشاميدن و ساير مصارف - کل

جدول17 خانوارهای معمولی ساکن  و گروهی بر حسب  عمده ترين منبع تامين آب مصرفی برای پخت و پز و ساير مصارف - کل

جدول18 خانوارهای معمولی ساکن  و گروهی بر حسب  عمده ترين منبع تامين آب آشاميدنی خانوار و نوع محل سکونت - کل