جمعیت استان تهران برحسب جنس به تفکیک وضع سکونت بر اساس سرشماری  عمومی و نفوس مسکن 1390

جنس

جمع

ساکن

غیرساکن

شهری

روستایی

جمع

12183391

11305832

877437

122

مرد

6137993

5669138

468754

101

زن

6045398

5636694

408683

21