توزیع جمعیت در گروه های عمده سنی بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390

سن

مرد و زن

مرد

زن

نسبت جنسي

تعداد

درصد

جمع

12183391

100

6137993

6045398

102

كمتر از يك ساله (اطفال)

160792

1/3

81998

78794

104

5- 1 ساله (نوباوه‌گان)

831691

6/8

425011

406680

105

10-6 ساله (كودكان)

783365

6/4

399953

383412

104

14-11 ساله (نوجوانان)

643609

5/3

329321

314288

105

24-15 ساله (جوانان)

2140586

17/6

1065956

1074630

99

64-25 ساله (ميان‌سالان)

6856875

56/3

3453889

3402986

101

65 ساله و بيش‌تر (بزرگسالان)

747980

6/1

369694

378286

98

نامشخص

18493

0/2

12171

6322

193