تعداد مهاجران استان تهران در دوره 90-1385 بر اساس آخرین مبدا مهاجرت

شرح

تعداد(نفر)

مهاجران جابجا شده داخل استان

498274

مهاجران خارج شده از استان

401263

مهاجران وارد شده از سایر استانها

384025

مهاجران وارد شده از خارج کشور

41039

اظهار نشده

55473