مهاجران وارد شده داخل استانی طی سالهای 90-1385

آخرين محل اقامت قبلي

مرد و زن

مرد

زن

شهرستان محل سرشماري

جمع

310909

156973

153936

شهر

270341

136143

134198

آبادي

36476

18507

17969

اظهار نشده

4092

2323

1769

شهرستان ديگر در همين استان

جمع

187365

94756

92609

شهر

181697

91955

89742

آبادي

3397

1690

1707

اظهار نشده

2271

1111

1160