تـوزيع نسبی جمعيت بيكاراستان تهران بر حسب جنس و سطح سواد بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390

جنس

با سواد

بی سواد

اظهارنشده

جمع

ابتدايی

راهنمايی

متوسطه

پيش دانشگاهی

عالی

سوادآموزی بزرگسالان

ساير و اظهار نشده

مرد و زن

96/5

8/4

17/9

38/9

0/6

29/5

0/2

1

3/3

0/2

مرد

95/6

10/7

22/7

40/7

0/5

19/6

0/2

1/2

4/2

0/2

زن

99

2/4

5/5

34/4

0/7

55/1

0/1

0/8

0/9

0/1