توزيع نسبی جمعيت 15 ساله و بيش‌تراستان تهران برحسب وضع زناشويی به تفكيك جنس و وضع سكونت بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390

وضع زناشويی

جمع

ساكن

مرد

زن

نقاط شهری

نقاط روستايی

مرد

زن

مرد

زن

جمع

100

100

100

100

100

100

حداقل يك بار ازدواج كرده

67/88

76/19

67/72

75/98

69/95

79/32

         دارای همسر

65/43

65/47

65/29

65/12

67/28

70/72

         بی‌همسر بر اثر فوت همسر

1/18

8/26

1/13

8/33

1/86

7/23

         بی‌همسر بر اثر طلاق

1/26

2/45

1/29

2/52

0/8

1/37

         اظهار نشده

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

هرگز ازدواج نكرده

32/01

23/75

32/19

23/96

29/65

20/65

اظهار نشده

0/11

0/06

0/09

0/06

0/4

0/03