آمارهای جمعیتی

لیست جداول

اطلاعات جمعیتی شهرستانهای استان تهران در سالهای 1375 و 1385 و 1390 بر اساس آخرین تقسیمات کشوری

جمعیت شهرهای استان تهران به تفکیک جنس بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390

جمعیت برحسب جنس به تفکیک وضع سکونت در سرشماری 1390

جمعیت ساکن و تعداد خانوار در سالهای 1375 و 1385

تغییرات جمعیت استان در سرشماری های 1375 تا 1390

میزان شهرنشینی و روستانشینی در سالهای 1385 و 1390

نسبت جنسی و بعد خانوار در سالهای 1375و1385و1390

توزیع جمعیت در گروه های عمده سنی در سرشماری1390

تعداد خانوار و جمعيت شهرستان‌ها در سرشماری1390

جمعیت به تفکیک نوع خانوار و جنس در سرشماری1390

توزیع نسبی خانوار به تفکیک تعداد افراد خانوار در سرشماری1390

تعداد خانوار بر حسب نوع و وضع سکونت در سرشماری1390

توزیع نسبی جمعيت برحسب تابعيت و جنس در سرشماری1390

توزیع نسبی جمعيت 6 ساله وبيشتر شهرستانها برحسب وضع سواد و سطح سواد در سرشماری1390

مهاجران دوره 90-1385 بر اساس آخرین مبدا مهاجرت

مهاجران وارد شده داخل استانی طی سالهای 90-1385

نرخ بیکاری و فعالیت و جمعیت فعال بر اساس سرشماری 1390

تـوزيع نسبی جمعيت بيكار بر حسب جنس و سطح سواد در سرشماری1390

تـوزيع نسبی شاغلان 10 ساله و بيش‌تر بـه تفکیک گروه های عمده فعالیت در سرشماری1390

توزيع نسبی جمعيت 15 ساله و بيش‌تر برحسب وضع زناشويي به تفكيك جنس و وضع سكونت در سرشماری1390