حساب های منطقه ای
 
نشریه بررسی سهم ارزش افزوده بخش های اقتصادی استان تهران 93-1391
 
جدول 1- محصول ناخالص داخلی کل کشور و استان تهران در سالهای 93-91 (میلیون ریال)
سال كل كشور(با نفت) استان تهران(با نفت) کشور( بدون نفت) استان تهران( بدون نفت)
1391 7،420،801،144 1،804،864،130 6،513،652،337 1،763،787،950
1392 10،125،723،618 2،269،473،049 8،851،144،194 2،224،337،660
1393 11،487،169،820 2،716،986،022 10،328،734،016 2،670،445،304

 

 
جدول 2- ارزش افزوده بخش های اقتصادی استان تهران در سالهای 93-91 (میلیون ریال)
رشته فعالیت اقتصادی 1391 1392 1393
كشاورزی 29,652,022 46,804,012 62,907,221
معدن 2,829,575 3,966,438 5,041,808
صنعت 162,297,313 225,349,026 302,495,859
تأمين آب، برق و گاز طبيعی 77,968,848 90,725,376 110,273,984
ساختمان 138,193,227 153,926,499 149,766,558
خدمات 1,378,919,811 1,737,890,278 2,076,013,200