نتایج طرح نیروی کار
 
دانلود فایل شاخص های نیروی کار استان تهران و کل کشور در سالهای 1390 الی بهار 1396
 

 
نشریه  "وضعیت نیروی کار استان تهران - بهار 1396"
 


 
نشریه "نتایج طرح نیروی کار استان تهران در سال 1395"
 
 
نشریه "وضعیت نیروی کار استان تهران در سالهای 94-1391"
 
شاخص های نیروی کار استان تهران در فصل بهار سال 1396
نرخ مشارکت اقتصادی : 41/1 درصد نرخ بیکاری: 11/2 درصد
نرخ بیکاری مردان : 9/1 درصد نرخ بیکاری زنان : 20/2 درصد
سهم اشتغال در بخش خدمات : 65/2 درصد سهم اشتغال در بخش کشاورزی : 1/3 درصد
سهم اشتغال در بخش صنعت: 33/5 درصد  
نوشته شده توسط   مدیر مدیریت آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران