سرشماری عمومی کشاورزی سال 1393
نتایج سرشماری کشاورزی به تفکیک شهرستانهای استان تهران
 

نتایج تفصیلی سرشماری کشاورزی در سطوح جغرافیایی آبادی یا شهر
 
بهره‌برداران فهرست شده و بهره‌برداران سرشماری شده (دارای پرسشنامه) برحسب نوع بهره‌بردار
بهره‌برداری های کشاورزی برحسب نوع بهره‌بردار
بهره برداری های كشاورزی متعلق به اشخاص حقیقی برحسب وضع سواد ومدرك تحصيلي بهره بردار
بهره برداریهای کشاورزی بر حسب نوع فعالیت
تعداد و مساحت بهره برداری های بازمین
تعداد و مساحت بهره‌برداري هاي با زمين آبي
تعداد و مساحت بهره‌برداري هاي با زمين دیم
تعداد و مساحت بهره برداری های  دارای اراضی زراعی
تعداد و مساحت بهره‌برداری‌های دارای اراضی زراعی آبی
تعداد و مساحت اراضی زراعی بهره برداری ها به تفکیک آبی و دیم
تعداد و مساحت باغ و قلمستان بهره برداری ها
تعداد و مساحت باغ و قلمستان آبی بهره‌برداری‌ها
تعداد و مساحت باغ و قلمستان ديم بهره‌برداری‌ها
تعداد و مساحت باغ و قلمستان بهره برداری ها به تفکیک آبی و دیم
تعداد بهره برداری وسطح کاشت گندم در فضای باز
تعداد بهره برداری وسطح کاشت جو در فضای باز
تعداد بهره برداری وسطح کاشت برنج (شلتوك) در فضای باز
تعداد بهره برداری وسطح کاشت ساير محصولات سالانه در فضای باز
تعداد بهره برداری به تفكيك محصولات سالانه در فضاي باز 1
تعداد بهره برداری به تفكيك محصولات سالانه در فضاي باز 2
تعداد بهره برداری به تفكيك محصولات سالانه در فضاي باز 3
تعداد بهره برداری به تفكيك محصولات سالانه در فضاي باز 4
تعداد بهره برداری به تفكيك محصولات سالانه در فضاي باز 5
تعداد بهره برداری به تفكيك محصولات سالانه در فضاي باز 6
تعداد بهره برداری به تفكيك محصولات سالانه در فضاي باز 7
تعداد بهره برداری وتعداد درخت سیب در فضاي باز
 تعداد بهره‌برداري و تعداد درخت به‌تفکیک محصولات دائمی درفضای باز 1
 تعداد بهره‌برداري و تعداد درخت به‌تفکیک محصولات دائمی درفضای باز 2
 تعداد بهره‌برداري و تعداد درخت به‌تفکیک محصولات دائمی درفضای باز 3
 تعداد بهره‌برداري و تعداد درخت به‌تفکیک محصولات دائمی درفضای باز 4
 تعداد بهره‌برداري و تعداد درخت به‌تفکیک محصولات دائمی درفضای باز 5
 تعداد بهره‌برداري و تعداد درخت به‌تفکیک محصولات دائمی درفضای باز 6
 تعداد بهره‌برداري و تعداد درخت به‌تفکیک محصولات دائمی درفضای باز 7
 تعداد بهره‌برداري و تعداد درخت به‌تفکیک محصولات دائمی درفضای باز 8
تعداد بهره برداری ، مساحت و نوع فعالیت گلخانه
بهره برداری های دارای دام سبک و تعداد دام آن ها در روز آمارگیری
بهره‏برداريهاي داراي گوسفند و بره در روز آمارگیری و تعداد دام آنها
بهره برداري هاي داراي بز و بزغاله در روز آمارگیری و تعداد دام آنها
بهره‌برداری‌های دارای گاو و گوساله در روز آمارگیری و تعداد دام آن‌ها
بهره برداري هاي داراي گاومیش و بچه گاومیش در روز آمارگیری و تعداد دام آنها
بهره‏ برداري هاي داراي شتر و بچه شتر در روز آمارگیری و تعداد دام آنها
بهره برداری های دارای پرورش ماهی طی 365 روز گذشته به تفکیک ماهیان سرد آبی و گرم آبی