طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر
طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی
طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارهای شهری و روستایی و اجاره نشین
طرح آمارگیری از قیمت و مقدار تولید کننده بخش صنعت
طرح آمارگیری از قیمت و مقدار تولیدکننده بخش معدن
طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی
طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصولات دامداری های صنعتی
طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده بخش خدمات
طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصولات و هزینه خدمات کشاورزی
طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری
طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی (شهر تهران)
طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده ساختمانهای مسکونی(شهر تهران)
 
 


نتایج سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی استان تهران و کشور 1396

نتایج شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری - آبان 1396

نتایج شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری - تیر 1396

نقشه های پهنه بندی شاخص های جمعیتی با بکارگیری مدل های زمین آمار در منطقه البرز جنوبی

وضعیت نیروی کار استان تهران - بهار 1396

نتایج شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری - خرداد 1396

بررسی هزینه و درآمد خانوارهای استان تهران 94-1391

نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395

نتایج طرح نیروی کار استان تهران سال 1395

بررسی سهم ارزش افزوده بخش های اقتصادی استان تهران 93-91


جداول منتخب سالنامه آماری استان تهران 1395

کتابچه آشنایی با سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395
وضعیت نیروی کار استان تهران در سالهای 94-1391

 بررسی سهم ارزش افزوده بخش های اقتصادی استان تهران 92-1391


همانندسازی اطلاعات جمعیتی استان تهران 1390-1375 بر اساس تقسیمات کشوری سال 1390
قسمت اول / قسمت دوم

سالنامه آماری
سالنامه آماری سال 1395
سالنامه آماری سال 1394
سالنامه آماری سال 1393
سالنامه آماری سال 1392
سالنامه آماری سال 1391
گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران(فصلی)
سال 1390   (بهار - تابستان - پائیز - زمستان )
سال 1391   (بهار - تابستان - پائیز - زمستان)
سال 1392   (بهار - تابستان - پائیز - زمستان )
سال 1393   (بهار - تابستان - پائیز - زمستان )
سال 1394   (بهار - تابستان - پائیز - زمستان )
سال 1395   (بهار - تابستان - پائیز - زمستان )
سال 1396   (بهار - تابستان - پائیز - زمستان )

تاریخچه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران و جهان

نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385
شهرستان : تهران /  دماوند /  ری  / شمیرانات  / ورامین  / شهریار /  اسلامشهر  / رباط کریم  / پاکدشت  / فیروزکوه
 
 
جمعیت استان (95) 13،267،637
بعد خانوار (95) 3/1
نسبت جنسی (95) 101
نرخ رشد جمعیت (95-90) 1/72
نرخ باسوادی جمعت 6ساله و بیشتر (95) 92/9
تعداد خانوار (95) 4،288،563
ضریب جینی مناطق شهری 0/38
ضریب جینی مناطق روستایی 0/29
ضریب نفوذ اینترنت (94) 56 درصد
تعداد واحد مسکونی (95) 4،224،788
تعداد واحد مسکونی آپارتمانی (95) 3،366،488
تعداد واحد خالی مسکونی (95) 489،986
 
 
 


مسعود افشین
معاون آمار و اطلاعات


 
 
 


 
 
 
مهمان : 0
امروز : 3
ديروز : 1
ماه : 419
كل : 419