ارتباط با ما

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات

آدرس : تهران خیابان شهید وحید دستگردی(ظفر) خیابان نفت شمالی خیابان دوازدهم پلاک 32 طبقه هفتم

تلفن : 22901233              نمابر  : 22901234