معرفی معاون
نام خانوادگی : افشین           نام : مسعود

سمت : معاون آمار و اطلاعات

تلفن : 8748914              نمابر : 85351827

ایمیل سازمانی : m.afshin@thmporg.ir

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آمار

سوابق شغلی  : 

کارشناس گروه تحقیقات آماری و آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به مدت 7 سال

رئیس گروه جمع آوری آمارهای عمومی و ثبتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به مدت 5 سال

معاون مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری تهران به مدت 8 سال

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران