شرح وظایف

ساماندهي ، اجرا ، استخراج و نظارت بر سرشماري هاي عمومي و تخصصي متناسب با اختيارات تفويضي و در چارچوب برنامه هاي ملي مركز آمار ايران .

سازماندهي ، اجرا ، استخراج و نظارت بر آمارگيري هاي نمونه اي در قالب چارچوب هاي طراحي شده در مركز آمار ايران.

ساماندهي آمارهاي ثبتي مربوط به سازمان هاي اداري استان در چارچوب نظام آمارهاي ثبتي كشور .

نظارت بر انجام آمارگيري ها و سرشماري هاي مركز آمار ايران كه توسط دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي در حوزه استان انجام مي گيرد .

جمع آوري آمارهاي ثبتي و تهيه ، تدوين و انتشار آمارنامه استان در قالب چارچوب سازگار و واحد با استفاده از تعاريف و مفاهيم استاندارد شده در مركز آمار ايران .

جمع آوري نيازهاي آماري دستگاه هاي اجرايي و برنامه ريزي استان .

تهيه و اجراي طرح هاي آماري مورد نياز استان در چارچوب نظام آماري

تجزيه و تحليل نتايج طرح هاي آماري استاني و آماده سازي آنها براي انتشار .

ارائه خدمات آماري مورد نياز سازمان هاي اداري و مراكز دانشگاهي ، تحقيقاتي و آموزشي و ديگر متقاضيان در سطح استان .

راهنمايي فني به گروه ها و كارشناسان اماري واحدها و سازمان هاي استاني .

بهنگام سازي چارچوب هاي آماري طبق دستور العمل هاي مركز آمار ايران .

انجام تحقيقات و بررسي هاي آماري جهت رفع نيازمندي هاي برنامه ريزي و طرح هاي اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي استان .

ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيائي  (GIS)و پايگاه اطلاعات آماری .

تهيه و بهنگام سازي نقشه ها و لايه هاي اطلاعاتي مورد نياز استان ها هماهنگ با فعاليت هاي سازمان نقشه برداري كشور .

جمع آوري و تدوين نيازهاي اطلاعاتي پايگاه اطلاعات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان .

تهيه و بهنگام سازي نقشه هاي شهري و روستايي براي طرح هاي آماري .

برنامه ريزي به منظور ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و پايگاه اطلاعات آماري استان با همكاري معاونت هاي مربوط در سطح استانداري .