گروه حسابهای منطقه ای و محاسبات قیمت

شرح وظایف :

جمع آوری نیازهای آماری واحدهای برنامه ریزی استان و طبقه بندی آن‏ها، تعیین اقلام آماری كه تهیه آنها به اجرای طرح های خاص منطقه ای نیاز دارد

انتخاب چارچوب های آماری مناسب برای تهیه طرح های آماری منطقه ای

انجام مطالعات مربوط به آمارهای منطقه ای با همكاری سایر گروه‏های معاونت آمار و دیگر فرم‏های آماری طرح های منطقه ای

ارائه خدمات آماری مربوط به طراحی فنی و موضوعی طرح های آماری به سایر دستگاه‏های استان و بخش خصوصی در حد امكان

مطالعه مستمر مدارك علمی و روش های تهیه حساب های منطقه ای با همكاری واحدهای ذیربط در مركز آمار ایران

بررسی اطلاعات آماری استان به منظور یافتن كمبودهای آماری و اعلام كمبودها به گروه تهیه طرح های آماری منطقه ای و گروه ساماندهی آمارهای ثبتی و ... جهت تولید یا جمع آوری آن ها

محاسبه تولید ناخالص داخلی استان بر حسب بخش های مختلف اقتصادی از روش های تولید و هزینه به قیمت های جاری و ثابت بر اساس چارچوب و روش هماهنگ ارائه شده از طرف مركز آمار ایران

تهیه اجزاء حساب‏پرداختی به عوامل تولید و محاسبه درآمد ناخالص استان به قیمت‏های جاری و ثابت در چارچوب و روش هماهنگ ارائه شده از سوی مركز آمار ایران

تهیه مدل های آماری مناسب برای برآورد آن بخش از اطلاعات مورد نیاز حساب های منطقه ای كه از اجرای طرح های آماری و یا آمارهای ثبتی، حاصل نمی شود .

مطالعه و تجزیه و تحلیل آمارهای اقتصادی استان با همكاری اداره كل بودجه و برنامه ريزي و هماهنگي امور اقتصادی