گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری

شرح وظایف :

انجام طرح های آزمایشی مربوط به سرشماری ها طبق دستورالعمل های مربوط

همكاری باسایر گروه ها برای جذب نیرو، تامین امكانات وسیله نقلیه و تهیه سایر مقدمات اجرای سرشماری ها و آمارگیری ها درقالب دستورالعمل ها وبرنامه های مربوط

سازماندهی تشكیلات اجرایی سرشماری ها و آمارگیری‏های نمونه ای مطابق راهنمایی ها و دستورالعمل های مربوط در استان و تهیه آن دسته از راهنماهای مرتبط با مسائل خاص استان

اجرای آمارگیری ها

بازبینی اطلاعات جمع آوری شده و كدگذاری اطلاعات توصیفی و موضوعی بر اساس دستورالعمل ها و راهنمای طبقه بندی ها ( در صورت لزوم )

انجام بررسی ها و تهیه گزارش های لازم در مورد مسائل و امور مختلف اجرایی سرشماری ها وطرح های نمونه گیری جهت ارائه به مسئولین و مركزآمار ایران

ارائه خدمات آماری در زمینه امور اجرایی طرح های آماری به سایر دستگاه های دولتی و بخش خصوصی در حد امكان

همكاری با گروه امور انفورماتیك، سیستم های اطلاعات جغرافیایی و تهیه نقشه های آماری در خصوص حوزه بندی و آماده سازی مدارك مورد نیاز اجرای سرشماری ها و آمارگیری های نمونه ای

آموزش نیروها برای اجرای طرح های آماری

انجام نظارت فنی و اجرای ارزیابی كیفیت مراحل مختلف طرح های آماری ، تهیه گزارش های ادواری ، پیشرفت كار و برنامه زمانی

ساماندهی آمارهای ثبتی مربوط به دستگاه ها و سازمان های اداری استان در امور زیربنایی ، اجتماعی، تولیدی و سایر امور، در چارچوب نظام آمارهای ثبتی كشور

مطالعه مستمر در جهت بهبود روش ثبت، نگهداری و بازیابی اطلاعات

جمع آوری اطلاعات ثبتی مورد نیاز حساب های منطقه ای

مطالعه مستمر تعاریف و مفاهیم و طبقه بندی های آماری مورد عمل دستگاه های اجرایی استان و جمع آوری آن ها جهت ارسال به مركز آمار ایران و استفاده در نشریات ادواری استان

همكاری مستمر با مسئولان آماری دستگاه های اجرایی در زمینه تهیه تعاریف و مفاهیم و روش های ثبت و بازیابی اطلاعات آماری

تولید آمارهای مورد نیاز استانداري استان