گروه آمارهای ثبتی ، فرابری و پردازش داده ها

شرح وظایف :

اجرای مراحل مختلف پیش بینی شده در سیستم های استخراج طرح های آماری ملی مطابق روش و دستورالعمل های مركز آمار ایران. كدگذاری پرسشنامه ها و بازبینی نهایی و همچنین ادیت آدرس و موضوعی پرسشنامه های طرح های مختلف آماری .

تهیه و تنظیم نرم افزارهای لازم برای استخراج طرح های آماری استانی منطقه ای

نظارت و كنترل مستمر بر مراحل استخراج اطلاعات آماری طرح ها

تحویل و تحول، تفكیك و آماده سازی مدارك بر اساس دستورالعمل های مربوط و تقسیم كار در سیستم پردازش اطلاعات

مبادله فایل های اطلاعات كامل و صحیح با هماهنگی مركز آمار ایران از طریق امكانات مخابراتی و شبكه كامپیوتری و سایر روش ها

همكاری ‏ومشاركت باگروه انفورماتیك،سیستم‏های اطلاعات جغرافیایی وتهیه نقشه های آماری در بهنگام سازی فایل جغرافیایی فایل تقسیمات كشوری و تقسیمات آماری

تجزیه و تحلیل و بررسی روش های استخراج و ارائه پیشنهاد به منظور بهبود كیفیت كار و راه كارهای جدید

تهیه و تدوین آمارنامه استان و دیگر نشریات ادواری مورد نیاز

انجام خدمات مرتبط با وظایف و اطلاع رسانی آماری خود به سایر دستگاه های استانی و بخش خصوصی در حد امكان