logo-right
logo-middle
logo-left

آمـوزش عـالـی

حوزه آموزش عالی شامل تمامی مقاطع تحصیلی بالاتر از دیپلم است که شامل دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاه ازاد اسلامی اداره شده و دربرگیرنده سطوح : کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و تخصصی است.

 اطلاعات دانشجویان به تفکیک رشته تحصیلی، نوع دانشگاه و … توسط “مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی” ارائه می گردد.

عنوان و شماره جدول ماخذ بازه زمانی پوشش جغرافیایی
B0401- آموزشگران دانشگاهی تمام‌وقت مؤسسات آموزش عالی برحسب جنس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سال تحصیلی شهرستان
B0402- آموزشگران دانشگاهی تمام‌وقت موسسات آموزش عالی برحسب مرتبه علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سال تحصیلی استان تهران
B0403- ثبت نام شدگان جدید دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی برحسب گروه عمده رشته‌ تحصیلی و جنس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سال تحصیلی استان تهران
B0404- ثبت نام شدگان جدید دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی به تفکیک نوع وابستگی به دستگاه اجرایی برحسب جنس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سال تحصیلی استان تهران
B0405- ثبت نام شدگان جدید دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی برحسب جنس و شهرستان مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سال تحصیلی شهرستان
B0406- دانشجویان دوره‌های مختلف تحصیلی مؤسسات آموزش عالی برحسب گروه عمده رشته‌ تحصیلی و جنس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سال تحصیلی استان تهران
B0407- دانشجویان دوره‌های مختلف تحصیلی مؤسسات آموزش عالی به تفکیک نوع وابستگی به دستگاه اجرایی برحسب جنس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سال تحصیلی استان تهران
B0408 – دانشجویان دوره‌های مختلف تحصیلی مؤسسات آموزش عالی برحسب شهرستان و جنس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سال تحصیلی شهرستان
B0409- دانش آموختگان دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی برحسب گروه عمده رشته تحصیلی و جنس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سال تحصیلی استان تهران
B0410- دانش آموختگان دوره‌های مختلف تحصیلی مؤسسات آموزش عالی به تفکیک نوع وابستگی به دستگاه اجرایی برحسب جنس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سال تحصیلی استان تهران
B0411 – دانش آموختگان دوره‌های مختلف تحصیلی مؤسسات آموزش عالی برحسب شهرستان و جنس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سال تحصیلی شهرستان

دانشجو

فرد پذیرفته شده‌ای که برابر ضوابط معین برای تحصیل در یکی از دوره‌های رسمی آموزش عالی ثبت نام کند و به تحصیل اشتغال ورزد.

رشته تحصیلی

برنامه آموزشی که، با محتوا و روش شناسی خاص، در قالب برنامه‌های درسی در دوره‌های تحصیلی مختلف به اجرا درمی آید.

دوره تحصیلی (مقطع تحصیلی)

دوره آموزشی است که منجر به اخذ دانشنامه یا گواهینامه تحصیلی می شود.

کاردانی

دوره کاردانی، یکی از دوره‌های نظام آموزش رسمی است که شرط ورود به آن اتمام دوره متوسطه یا پیش دانشگاهی و قبولی در آزمون‌های مربوط و سایر ضوابط است. به فارغ التحصیلان این دوره آموزشی مدرک کاردانی اعطا می‌شود این دوره ممکن است با دوره متوسطه به صورت پیوسته نیز برگزار شود.

کارشناسی        

دوره تحصیلی چهارساله در آموزش عالی است که پس از گذراندن تعداد واحد درسی معین به دریافت مدرک کارشناسی منجر می‌شود.

کارشناسی ارشد

دوره کارشناسی ارشد، یکی از دوره‌های نظام آموزشی رسمی است که شرط ورود به آن دارا بودن گواهینامه پایان دوره کارشناسی و قبولی در آزمون‌های مربوط است. به فارغ التحصیلان این دوره گواهینامه کارشناسی ارشد اعطا می‌شود این دوره ممکن است با دوره کارشناسی به صورت پیوسته برگزار گردد.

دکتری حرفه‌ای

دوره تحصیلی شش ساله در آموزش عالی است که پس از گذراندن تعداد واحد درسی معین به دریافت مدرک دکتری حرفه ای منجر می‌شود.

دکتری تخصصی

دوره تحصیلی چهارساله در آموزش عالی است که پس از دوره کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه‌ای آغاز و پس از گذراندن تعداد واحد درسی معین به دریافت مدرک دکتری تخصصی منجر می‌شود.

مرکز آموزش عالی

موسسه ای است که برای ارائه خدمات آموزش عالی و پژوهش از بین دارندگان مدرک دیپلم متوسطه، پیش دانشگاهی یا بالاتر دانشجو می پذیرد و به فارغ التحصیلان خود مدرک کاردانی یا بالاتر می دهد.

دانشگاه

عالی ترین موسسه آموزش عالی که با مجوز رسمی شورای گسترش آموزش عالی ایجاد و حداقل از سه دانشکده تشکیل شده باشد.

آب و هوا و محیط زیست

خدمات اجتماعی و حمایتی

سیاسی و تقسیمات کشوری

صنعت و معدن

هزینه و درامد خانوار