logo-right
logo-middle
logo-left

خـانـوار

آمارهای ارائه شده دراین بخش بر اساس سرشماری های نفوس و مسکن است که شامل مواردی مانند: تعداد خانوارها ، سرپرستان خانوار ، چگونگی تملک وضعیت مسکن خانوارها، میزان سواد خانوارها، میزان اشتغال خانوارها و…. می‌باشد.

 در خرداد ماه‌ سال ۱۳۱۸، اولين‌ قانون‌ سرشمـاري‌ به‌ تصويب‌ مـجـلس شـوراي‌ مـلي‌ رسيـد. در اجـراي‌ ايـن‌ قانون‌، سرشماری جمعيت‌ از دهم‌ اسفند ماه‌ همان‌ سال در شهر تهران‌ و در سال‌هاي‌ ۱۳۱۹ و ۱۳۲۰ در ۳۳ شهر كشور به‌ تدريج‌ به‌ اجرا درآمد، ولي‌ ادامه‌ آن‌ به‌ علت‌ وقايع‌ شهريور۱۳۲۰ به تعويق افتاد. در اسفند ماه‌ ۱۳۳۱، سازمان‌ همكاري‌ آمار عمومي‌ تشكيل‌ شد و در فروردين سال۱۳۳۲ قانون‌ آمار و سرشماري‌ به‌ تصويب‌ رسيد و‌ در سال‌ ۱۳۳۵، اولين‌ سرشماري‌ عمومي‌ جمعيت‌ را در كل‌ كشور به‌ اجرا در آمد. با تأسيس‌ اداره‌ كل‌ آمار عمومي‌ و اجراي‌ سرشماري‌ عمومي‌ كشور در سال ۱۳۳۵، فعاليت‌هاي‌ آماري‌ وارد مرحله‌ جديدي‌ شد و همه‌ساله‌ طرح‌هاي ‌گوناگون‌ آماري‌ در زمينه‌هاي‌ مختلف‌‌ اجتماعي‌- اقتصادي‌ به‌ مرحله‌ اجرا درآمد. اين‌ مركز به‌ عنوان‌ اولين‌ اقدام‌، سرشماري‌ عمومي‌ نفوس‌ و مسكن‌ را طبق ‌قانون‌ در آبان ‌ماه ‌سال ‌۱۳۴۵به ‌مرحله ‌اجرا درآورد. با تصويب قانون جديد مركز آمار ايران‌ و اعمال‌ تجـديـد نظر در ساختار سازمـاني‌ آن‌، ايـن‌ مـركـز در آبـان سـال‌ ۱۳۵۵ دوميـن‌ سرشماري‌ عمومي‌ نفوس‌ و مسكن‌ كشـور را به‌ انجام ‌رسانيد.

   در سال‌ ۱۳۶۵، اولین سرشماری عمومي‌ نفوس‌ و مسکن در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ مرحله اجرا درآمد.  افزايش‌ غير قابل‌ انتظار جمعيت‌ كشور طي‌ سال‌هاي‌  ۱۳۵۵ لغايت‌ ۱۳۶۵ كه‌ آگاهي‌ از روند تغييرات‌ جمعيت‌ پس‌ از سال‌ ۱۳۵۵ را مورد تأكيد قرار مي‌داد و نيز وجود جابه‌جايي‌هاي‌ عمده‌ جمعيت‌، ناشي‌ از جنگ‌ تحميلي‌ كه‌ چارچوب‌هاي‌ آماري‌ حاصل‌ از سرشماري‌ عمومي‌ نفوس‌ و مسكن‌ سال‌ ۱۳۶۵ را دستخوش‌ دگرگوني‌هاي‌ بزرگ‌ و غير‌‌قابل‌ اغماض‌ كرده‌ بود، سيستم‌ برنامه‌ريزي‌ كشور و به‌ تبع‌ آن‌، مركز آمار ايران‌ را بر آن‌ داشت‌ كه‌ در زماني‌ كوتاه‌تر از فاصله‌ متداول‌ ده‌ساله‌، به‌‌انجام‌ يك‌ تمام‌شماري‌ از جمعيت‌ كشور تحت‌ عنوان‌ “طرح‌ آمارگيري‌ جاري‌ جمعيت‌  سال‌ ۱۳۷۰” اقدام‌ كند و براي‌ اولين‌ بار در كشور، سرشماري‌ جمعيت‌ را با يك‌ آمارگيري‌ نمونه‌اي‌ همراه‌ سازد‌. از آن تاریخ تاکنون سرشماری نفوس و مسکن به صورت کامل درسالهای ۱۳۷۵، (پنجمين سرشماري‌ )،‌ سال ۱۳۸۵،( ششمين سرشماري) ، سال ۱۳۹۰( هفتمين سرشماري) و باتوجه به مصوبه دولت با تاکید بر انجام سرشماری درسری زمانی ۵ ساله،  در آبان ۱۳۹۵ (هشتمین سرشماری) در سراسر كشور به اجرا در آمد.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ برای اولین بار با تلفیق دو روش سرشماری اینترنتی و سرشماری مراجعه حضوری با استفاده از تبلت انجام گرفت. کاهش حجم کار مامور سرشماری، افزایش کیفیت اطلاعات و سرعت بالای  در انتقال  و استخراج اطلاعات از جمله نقاط قوت سرشماری حضوری با تبلت بود.

قابل ذکر است که در جداول تفکیک شده شهرستانی، دو نقطه شهری “ری” و “تجریش” جزو محدوده شهر تهران منظور شده است.

شماره جدول عنوان جدول بازه زمانی محدوده جغرافیایی
G0201 تعداد خانوار استان های کشور به تفکیک محل سکونت سرشماری استان
G0202 تعداد خانوار شهرستانهای استان تهران سرشماری شهرستان
G0203 تعداد خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری استان تهران سرشماری شهر و آبادی
G0204 پيش بينی خانوار استانها به تفكيك مناطق شهری و روستايی سالانه استان
G0205 بعد خانوار شهرستانهای استان تهران سرشماری شهرستان

خانوارهای معمولی

خانوار معمولی از چند نفر تشکیل می شود که باهم در یک اقامتگاه زندگی می کنند، با یکدیگر هم خرج هستند و معمولأ با هم غذا می خورند. فردی که به تنهایی زندگی می کند نیز خانوار تلقی می شود. خانوار با خانواده مفهومی متفاوت است.

خانوار معمولی ساکن

خانواری که در اقامتگاه ثابت ( مکان های محل سکونت ساخته شده از مصالح سخت و نیز چادر ثابت، آلونک، کپر و …) سکونت دارد، “خانوار معمولی ساکن” نامیده می شود.

خانوار معمولی غیر ساکن

خانواری که در زمان سرشماری در اقامتگاه ثابتی سکونت ندارد”خانوار معمولی غیر ساکن” نامیده می شود. این دسته از خانوارها سه گروه زیر را در بر می گیرند:

۱ـ خانوارهایی که در سرشماری در کوچ به سر می برند و یا در خارج شهرها و آبادی ها در سرپناه قابل حمل زندگی می کنند.

۲ـ خانوارهایی که در محل ثابتی زندگی نمی کنند و بطور مداوم محل زندگی خود را تغییر می دهند، مانند کولی ها.

۳ـ خانوارهایی که محل زندگی مشخصی ندارندو شب ها معمولأ در پارک ها، خرابه ها، زیر پل ها و … بیتوته می کنند.

خانوار موسسه ای

مجموعه افرادی که به دلیل هدف یا ویژگی های مشترک با هم در یک موسسه زندگی می کنند و آن موسسه بنا بر مجوز یا بر اساس مقررات و ضوابط معینی مسئولیت منزل دادن (ارائه محل سکونت همراه با خدمات و تسهیلات) به آنان را بر عهده دارد، خانوار موسسه ای نامیده می شود، نمونه های مشخصی از خانوار موسسه ای عبارتند از: پادگان ها و پاسگاه های نظامی و انتظامی، خوابگاه های دانشجویی که تحت مدیریت یکی از دانشگاه ها اداره می شود به جز خوابگاه های متأهلین، اسایشگاه های روانی و…

خانوار گروهی

مجموعه افرادی که تمام یا اغلب آنان به دلیل دارا بودن شرایط خاص (به طور عمده داشتن ویژگی مشترک) اقامتگاه مشترکی را برای سکونت خود انتخاب کرده اند و به طور مشترک امور زندگی در آن اقامتگاه را اداره می کنند، خانوار گروهی نامیده می شود.

آب و هوا و محیط زیست

خدمات اجتماعی و حمایتی

سیاسی و تقسیمات کشوری

صنعت و معدن

هزینه و درامد خانوار