logo-right
logo-middle
logo-left

شاخص ضریب مکانی

شاخص ضریب مکانی با استفاده از نتایج حساب های منطقه ای که در قسمت های محصول ناخالص داخلی، ارزش افزوده، ستانده و مصرف واسطه توضیح داده شد بدست می آید.

این شاخص برای بررسی مزیت نسبی یک منطقه در فعالیت‌های مختلف اقتصادی استفاده می شود. این شاخص از  تقسیم سهم ارزش افزوده بخش اقتصادی استان از ارزش افزوده کلیه فعالیت‌های اقتصادی استان، بر سهم ارزش افزوده بخش اقتصادی کشور از ارزش افزوده کلیه فعالیت ‌های اقتصادی کشور بدست می آید. مقدار بالاتر از یک برای این شاخص، نمایانگر دارا بودن مزیت نسبی بخش نسبت به سایر بخشها و مقدار کمتر یا مساوی یک، بیانگر فقدان مزیت نسبی است.

شماره جدول عنوان جدول بازه زمانی محدوده جغرافیایی
H0601 شاخص ضریب مکانی فعالیت های مهم اقتصادی استان تهران از سال ۱۳۹۰ سالانه استان

این شاخص از  تقسیم سهم ارزش افزوده بخش اقتصادی استان از ارزش افزوده کلیه فعالیت‌های اقتصادی استان، بر سهم ارزش افزوده بخش اقتصادی کشور از ارزش افزوده کلیه فعالیت ‌های اقتصادی کشور بدست می آید.

آب و هوا و محیط زیست

خدمات اجتماعی و حمایتی

سیاسی و تقسیمات کشوری

صنعت و معدن

هزینه و درامد خانوار