logo-right
logo-middle
logo-left

شاخص مصـرف واسطـه به ستانده

شاخص نسبت مصارف واسطه به ستانده (I/O )  با استفاده از نتایج حساب های منطقه ای که در قسمت های محصول ناخالص داخلی، ارزش افزوده، ستانده و مصرف واسطه توضیح داده شد بدست می آید.

این شاخص از تقسیم مقدار مصرف واسطه به مقدار ستانده هر بخش بدست می آید. این شاخص نشان می دهد که هر یک واحد ستانده با چه میزان از مصرف واسطه به دست آمده است. به بیان دیگر، این نسبت هزینه هر واحد محصول (ستانده) را نشان می دهد. هر چه این شاخص برای یک فعالیت یک استان نسبت به فعالیت مشابه کمتر باشد، نشان می دهد که آن استان در انجام آن فعالیت دارای مزیت نسبی در هزینه کرد در آن رشته فعالیت می باشد

شماره جدول عنوان جدول بازه زمانی محدوده جغرافیایی
H0501 شاخص نسبت مصرف واسطه به ستانده فعالیت های مهم اقتصادی استان تهران از سال ۱۳۹۰ سالانه استان
H0502 شاخص نسبت مصرف واسطه به ستانده فعالیت های مهم اقتصادی کل کشور از سال ۱۳۹۰ سالانه استان

شاخص نسبت مصارف واسطه به ستانده (I/O ) از تقسیم مقدار مصرف واسطه به مقدار ستانده هر بخش فعالیت اقتصادی بدست می آید.

آب و هوا و محیط زیست

خدمات اجتماعی و حمایتی

سیاسی و تقسیمات کشوری

صنعت و معدن

هزینه و درامد خانوار