logo-right
logo-middle
logo-left

ستـانده

حسابهای منطقه ای مجموعه ای از حسابها ، جداول استاندارد ، تعاریف و مفاهیم و روش های محاسبه است که به صورت جامع و هدفمند ، مطالعه کمی و منظم فعالیت های اقتصادی یک منطقه مشخصی را برای یک دوره زمانی معلوم ،معمولاً یک سال ، امکان پذیر می سازد. به عبارت دیگر نقشی را که حسابهای ملی در سطح کل کشور به عهده دارد حسابهای منطقه ای همان نقش ، اهمیت و کاربرد را در سطح منطقه عهده دار است. از نظر اهمیت و کاربرد نیز ، حسابهای منطقه ای ، نقش شایان توجهی را در برنامه ریزی منطقه ای ،بررسی عملکرد اقتصاد منطقه ای و تحلیل امکانات و پتانسیل های منطقه ای به عهده دارد به طوری که تحقق اهداف برنامه ریزی منطقه ای بدون استفاده از یافته ها ، شاخص ها و متغیرهای حسابهای منطقه ای امکان پذیر نیست.

مبانی نظری حسابهای منطقه ای ، همانند حسابهای ملی ، « system of national accounts » «SNA» مبتنی بر سیستم حسابهای ملی است ، با این تفاوت که تبدیل سطح جغرافیایی ملی به منطقه ای ، مسائل ویژه ای را باعث می شود که به طور کامل در «SNA» بررسی و پیش بینی نشده ، این مسائل ویژه را بایستی در نظر داشت. علیرغم نیاز برنامه ریزان به نتایج حسابهای منطقه ای و نیز علیرغم توسعه دانش نظری و علمی حسابهای ملی ، حسابهای منطقه ای و نیز علیرغم توسعه دانش نظری و علمی حسابهای ملی ، حسابهای منطقه ای در جهان و ایران از سوابق تجربی قابل توجهی برخوردار نمی باشد. این کار علیرغم مشکلات عدیده توسط معاونت برنامه ریزی استانداری و با کمک دفتر حسابهای منطقه ای مرکز آمار ایران برای اولین بار در ۶ استان کشور( از جمله تهران) در سال ۱۳۷۶ و در سال ۱۳۷۹ برای همه استانها انجام گرفت و مرکز آمار ایران در این راستا هر ساله محصول ناخالص داخلی استانها و اطلاعات تفضیلی مربوط به ارزش افزوده، ستانده و مصرف واسطه  ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی را تهیه و منتشر می کند.

شماره جدول عنوان جدول بازه زمانی محدوده جغرافیایی
H0301 ستانده فعالیت های اقتصادی استانها از سال ۱۳۹۰ (میلیون ریال) سالانه استان
H0302 ستانده سه بخش عمده اقتصادی استان های کشور از سال ۱۳۹۰ (میلیون ریال) سالانه استان
H0303 ستانده ۱۸ بخش اقتصادی استان های کشور از سال ۱۳۹۰ (میلیون ریال) سالانه استان
H0304 مقایسه ستانده استان تهران و کل کشور از سال ۱۳۹۰ (میلیون ریال) سالانه استان

ستانده، کالاها و خدماتی‌ است‌ که‌ دریک‌ واحد تولیدی‌ تولید شده‌ و برای‌ استفاده‌ در خارج‌ از آن‌ واحد در دسترس‌ قرارمی‌گیرد. کالاها و خدماتی‌ که‌ دریک‌ واحد در یک‌ دوره‌‌ ‌حسابداری‌ معین‌ تولید و درهمان‌ دوره‌ ‌در دیگر فرایندهای‌ تولید آن‌ واحد مصرف‌ می‌شود، ستانده‌‌ آن‌ واحد را تشکیل‌ نمی‌دهد. به ‌این‌ ترتیب‌ مفهوم‌ ستانده‌ با مفهوم‌ محصول‌ که‌ حاصل‌ فرایند تولید است‌ متفاوت‌ می‌باشد.

آب و هوا و محیط زیست

خدمات اجتماعی و حمایتی

سیاسی و تقسیمات کشوری

صنعت و معدن

هزینه و درامد خانوار