logo-right
logo-middle
logo-left

ارزش افـزوده

حسابهای منطقه ای مجموعه ای از حسابها ، جداول استاندارد ، تعاریف و مفاهیم و روش های محاسبه است که به صورت جامع و هدفمند ، مطالعه کمی و منظم فعالیت های اقتصادی یک منطقه مشخصی را برای یک دوره زمانی معلوم ،معمولاً یک سال ، امکان پذیر می سازد. به عبارت دیگر نقشی را که حسابهای ملی در سطح کل کشور به عهده دارد حسابهای منطقه ای همان نقش ، اهمیت و کاربرد را در سطح منطقه عهده دار است. از نظر اهمیت و کاربرد نیز ، حسابهای منطقه ای ، نقش شایان توجهی را در برنامه ریزی منطقه ای ،بررسی عملکرد اقتصاد منطقه ای و تحلیل امکانات و پتانسیل های منطقه ای به عهده دارد به طوری که تحقق اهداف برنامه ریزی منطقه ای بدون استفاده از یافته ها ، شاخص ها و متغیرهای حسابهای منطقه ای امکان پذیر نیست.

مبانی نظری حسابهای منطقه ای ، همانند حسابهای ملی ، « system of national accounts » «SNA» مبتنی بر سیستم حسابهای ملی است ، با این تفاوت که تبدیل سطح جغرافیایی ملی به منطقه ای ، مسائل ویژه ای را باعث می شود که به طور کامل در «SNA» بررسی و پیش بینی نشده ، این مسائل ویژه را بایستی در نظر داشت. علیرغم نیاز برنامه ریزان به نتایج حسابهای منطقه ای و نیز علیرغم توسعه دانش نظری و علمی حسابهای ملی ، حسابهای منطقه ای و نیز علیرغم توسعه دانش نظری و علمی حسابهای ملی ، حسابهای منطقه ای در جهان و ایران از سوابق تجربی قابل توجهی برخوردار نمی باشد. این کار علیرغم مشکلات عدیده توسط معاونت برنامه ریزی استانداری و با کمک دفتر حسابهای منطقه ای مرکز آمار ایران برای اولین بار در ۶ استان کشور( از جمله تهران) در سال ۱۳۷۶ و در سال ۱۳۷۹ برای همه استانها انجام گرفت و مرکز آمار ایران در این راستا هر ساله محصول ناخالص داخلی استانها و اطلاعات تفضیلی مربوط به ارزش افزوده ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی را تهیه و منتشر می کند.

شماره جدول عنوان جدول بازه زمانی محدوده جغرافیایی
H0201 ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی استانها از سال ۱۳۹۰ (میلیون ریال) سالانه استان
H0202 ارزش افزوده سه بخش عمده اقتصادی استان های کشور از سال ۱۳۹۰ (میلیون ریال) سالانه استان
H0203 مجموع ارزش افزوده استانها و سهم آن از کل کشور از سال ۱۳۹۰ (میلیون ریال- درصد) سالانه استان
H0204 ارزش افزوده ۱۸ بخش اقتصادی استان های کشور از سال ۱۳۹۰ (میلیون ریال) سالانه استان
H0205 مقایسه ارزش افزوده استان تهران و کل کشور از سال ۱۳۹۰ (میلیون ریال) سالانه استان
H0206 ارزش افزوده استان ها در سال ۱۳۹۰ (میلیون ریال) سالانه استان
H0207 ارزش افزوده استان ها در سال ۱۳۹۱ (میلیون ریال) سالانه استان
H0208 ارزش افزوده استان ها در سال ۱۳۹۲ (میلیون ریال) سالانه استان
H0209 ارزش افزوده استان ها در سال ۱۳۹۳ (میلیون ریال) سالانه استان
H0210 ارزش افزوده استان ها در سال ۱۳۹۴ (میلیون ریال) سالانه استان

منظور از ارزش افزوده، افزایش در ارزش پولی یک کالا بر اثر انجام کار یا خدمتی بر روی آن است؛ که سبب تغییر کاربرد، بهبود کیفیت یا تسهیل مصرف آن شود.

محاسبه‌‌ ارزش‌ افزوده‌ به‌ منظور پرهیز از احتساب‌ مضاعف‌ صورت‌ می‌گیرد. به‌ این‌ معنی‌ که‌ ارزش‌ کالاها و خدماتی‌ که‌ به‌ عنوان‌ داده‌های واسطه‌ یک‌ فعالیت‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شود به ‌نوبه‌‌ خود ستانده‌‌ یک‌ فرایند تولید بوده‌ و لازم‌ است‌ از ستانده‌ این‌ فعالیت‌ کسر شود تا ارزش‌ افزوده‌‌ آن‌ بدست‌ آید. به ‌این‌ ترتیب‌ ارزش‌ افزوده‌‌ ناخالص‌ عبارت‌ از ارزش‌ ستانده‌ منهای ارزش‌ مصرف‌ واسطه‌ است‌. ارزش‌ افزوده‌ خالص‌ عبارت‌ از ارزش‌ افزوده‌ی‌ ناخالص‌ منهای مصرف‌ سرمایه‌ ثابت است‌.

آب و هوا و محیط زیست

خدمات اجتماعی و حمایتی

سیاسی و تقسیمات کشوری

صنعت و معدن

هزینه و درامد خانوار