logo-right
logo-middle
logo-left

آموزش فنـی و حرفـه ای

آموزش فنی و حرفه ای آموزشی است که به منظور ایجاد مهارت و توانایی برای احراز شغل یا افزایش مهارت ارائه می‌شود و منجر به کسب گواهینامه مهارت می گردد.

اطلاعات آموزش های فنی و حرفه ای نیز توسط “اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران” ارائه می گردد که شامل آموزش گیرندگان آموزشگاههای دولتی و آزاد فنی حرفه ای، مربیان و … می باشد.

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی در سال ۱۳۵۹ تشکیل گردید. این اداره کل دارای مراکز آموزشی در سطح استان تهران می باشد و مأموریت اصلی این اداره کل آموزش، پژوهش و ازرشیابی مهارت نیروی کار استان است که آموزش آن، در قالب دوره های  ۱ تا ۱۸ ماهه از طریق:

۱- آموزش در صنایع

۲- آموزش ثابت بخش دولتی

۳- آموزش در پادگان ها

۴- آموزش در زندان ها

۵- آموزشگاه های آزاد (بخش غیردولتی)

می‏ باشد که نسبت به تأمین و تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات کشور و ارتقاء فرهنگ فنی جامعه اقدام می کنند.

عنوان و شماره جدول ماخذ بازه زمانی پوشش جغرافیایی
B0301- مربیان رسمی و پیمانی و مراکز ثابت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اداره کل فنی و حرفه ای استان تهران سالانه شهرستان
B0302 – تعداد مربیان آموزشگاهای آزاد به تفکیک رشته اداره کل فنی و حرفه ای استان تهران سالانه شهرستان
B0303- تعداد آموزش‌دیدگان مراکز ثابت اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان برحسب گروه‌های عمده آموزشی به تفکیک جنس اداره کل فنی و حرفه ای استان تهران سالانه شهرستان
B0304 – آموزش گیرندگان فنی و حرفه ای دولتی به تفکیک رشته اداره کل فنی و حرفه ای استان تهران فصلی شهرستان
B0305 – آموزش گیرندگان آموزشگاهای آزاد به تفکیک رشته (نفر دوره) اداره کل فنی و حرفه ای استان تهران فصلی شهرستان
B0306 – تعداد آموزشگاه های آزاد فعال به تفکیک رشته اداره کل فنی و حرفه ای استان تهران سالانه شهرستان

آموزش فنی و حرفه‌ای :

انجام مجموعه فعالیت‌هایی است که منجر به ایجاد یا تغییر دانش، مهارت و نگرش در فرد شده و می‌تواند او را برای احراز شغل و کسب و کار، آماده نموده و یا کارایی و توانایی او را در انجام آن‌ها ارتقا دهد.

مهارت آموز :

فردی که برابر مقررات سازمان در یکی از دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای به منظور فراگیری مهارت، شرکت می‌نماید.

آموزش گیرنده :

رجوع شود به  “مهارت آموز”

رشته آموزشی :

تعدادی از حرفه‌های آموزشی که از نظر ماهیت و موضوع در یک مجموعه قرار می‌گیرند.

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای :

به موسسه آموزشی گفته میشود که توسط بخش غیر دولتی با کسب مجوز از سازمان و در چارچوب آئین نامه تشکیل و اداره آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای  مصوب سال ۱۳۷۹ هیئت دولت، راه اندازی شده است و بر اساس برنامه‌های درسی و استانداردهای مهارت- آموزشی مصوب سازمان و تامین عوامل آموزشی واجد شرایط وفق ضوابط نسبت به برگزاری دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای اقدام مینماید

آموزشگاه آزاد هنری :

موسسه ای خصوصی(غیر دولتی) است که با کسب مجوز اقدام به آموزش غیر رسمی علمی، هنری و مهارتی می کند.

مربی آموزش فنی و حرفه‌ای :

کارکنان آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای که دارای صلاحیت علمی و عملی لازم برای ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در یک یا چند حرفه زیر مجموعه یک رشته آموزشی، هستند.

مربی :

رجوع شود به “مربی آموزش فنی و حرفه‌ای”

نفر دوره :

تعداد نفرات در هر دوره آموزشی.

نفر ساعت :

تعداد نفرات ضرب در ساعت استاندارد آموزشی (مجموع حاصل ضرب های میزان ساعت هر یک از دوره ها در تعداد شرکت کنندگان دوره).

دوره :

مدت زمان آموزشهای نظری و عملی برابر استاندارد مصوب سازمان است.

حرفه :

مجموعه مهارت های مورد نیاز یک شغل می باشد.

مهارت :

مجموعه اطلاعات نظری و توانایی های عملی لازم برای انجام یک حرفه معین یا بخشی از آن می باشد.

آب و هوا و محیط زیست

خدمات اجتماعی و حمایتی

سیاسی و تقسیمات کشوری

صنعت و معدن

هزینه و درامد خانوار