logo-right
logo-middle
logo-left

فاضـلاب

هر گونه مواد مایع یا مخلوط مایع و جامد ناشی از فعالیت‌های بیولوژیک، اجتماعی و تولیدی که به شکل سیال به محیط دفع شود، فاضلاب نامیده می‌شود. این مواد می‌تواند متشکل از جامدات و مایعات آلی و معدنی با غلظت‌های متفاوت باشد.

بهره‌برداری از طرح‌های فاضلاب در کشور هم‌گام با توسعه طرح‌های آب‌رسانی نبوده است و در شهرها از چاه‌های جذبی و یا شبکه‌های سنتی استفاده می‌شد. برای نخستین بار در سال ۱۳۳۶ کار لوله‌گذاری شبکه فاضلاب آغاز شد. فاضلاب شهرهای استان تهران نیز از گذشته که جمعیت زیادی نداشت از طریق چاه‌های جاذب دفع می‌شد و برای جلوگیری از آلوده شدن آب چاه‌ها و قنات‌ها، تمهیداتی برای دور نگه داشتن چاه‌های فاضلاب از آنها به کار می‌گرفتند.

مطالعات مقدماتی طرح فاضلاب تهران توسط برنامه عمرانی سازمان ملل متحد (UNDP) و سازمان جهانی بهداشت (WHO)از سال ۱۳۵۰ آغاز شد. اما کار اجرایی آن از سال ۱۳۷۳ توسط “شرکت آب و فاضلاب استان تهران” شروع گردید.

اطلاعات این بخش در نقاط شهری توسط “شرکت آب و فاضلاب استان تهران” و در نقاط روستایی توسط “شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران” ارائه می گردد.

آمار این بخش شامل تعداد انشعاب فاضلاب، حجم فاضلاب تصفیه شده، طول شبکه فاضلاب در حال بهره برداری و … می باشد.

شرکت آب  فاضلاب رو ستایی در سال ۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد وزارت نیرو تشکیل گردید و هدف آن ایجاد، توسعه، نگهداری، بهره برداری، بازسازی و مرمت تأسیسات مربوط به تأمین انتقال، تقسیم و توزیع آب شرب و بهداشتی، جمع آوری و انتقال و دفع بهداشتی فاضلاب روستاها می باشد .

عنوان و شماره جدول ماخذ بازه زمانی پوشش جغرافیایی
A0301 – تعداد مشترکان، حجم فاضلاب تصفیه شده و وضعیت شبکه فاضلاب در نقاط شهری استان تهران شرکت آب و فاضلاب استان تهران فصلی شهرستان
A0302-پوشش انشعاب فاضلاب شهری شرکت آب و فاضلاب استان تهران سالانه شهرستان
A0303-تعداد تصفیه‌ خانه‌های فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان تهران سالانه شهرستان
A0304-تعداد مشترکان فاضلاب شهری شرکت آب و فاضلاب استان تهران سالانه شهرستان
A0305- جمعیت تحت پوشش خدمات جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب شهری شرکت آب و فاضلاب استان تهران سالانه شهرستان
A0306- متوسط حجم فاضلاب جمع‌آوری شده شرکت آب و فاضلاب استان تهران سالانه شهرستان
A0307 – تعداد مشترکان، حجم فاضلاب تصفیه شده و وضعیت شبکه فاضلاب در نقاط روستایی استان تهران شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران فصلی شهرستان
A0308 – طول شبکه جمع‌آوری و تعداد انشعاب فاضلاب در نقاط شهری تحت پوشش شرکت‌ آب و فاضلاب شهری شرکت آب و فاضلاب استان تهران سالانه شهرستان

انشعاب فاضلاب:

آن بخش از لوله فرعی فاضلاب که مقطع آن متناسب با سیفون یا ظرفیت قراردادی بوده و فاضلاب مشترک را از محل سیفون (نقطه تحویل) به خط اختصاصی و یا شبکه عمومی جمع‌آوری فاضلاب منتقل می‌نماید اعم از لوله و متعلقات مربوطه و سیفون، انشعاب فاضلاب نامیده می‌شود.

تصفیه فاضلاب:

مجموعه‌ای از روش‌های فیزیکی، زیستی (بیولوژیکی) و شیمیایی که برای حذف آلاینده‌های فاضلاب به‌کار می‎‌رود  و در نهایت، فاضلاب تصفیه شده را برای مصرف از پیش تعیین شده آن، آماده می‌کند.

شبکه عمومی جمع آوری و انتقال فاضلاب:

عبارت است از تمامی تأسیسات و تجهیزات مربوط به جمع‌آوری و انتقال فاضلاب از قبیل جمع‌آوری‌کننده‌های اصلی تا محل تصفیه‌خانه و تلمبه‌‌خانه‌های فاضلاب شهری و شبکه‌های فرعی عمومی که کلاً متعلق به شرکت می‌باشد. بدیهی است شبکه‌های مذکور عهده‌دار جمع‌آوری و انتقال و دفع آب‌‌های حاصل از بارندگی روان آب‌های جاری در معابر و مسیل‌ها و آبراه‌های داخل و خارج از شهرها در داخل املاک مشترکین نمی‌باشند.

خط انتقال فاضلاب:

رجوع شود به “شبکه عمومی جمع‌آوری و انتقال فاضلاب”

تصفیه خانه فاضلاب:

رجوع شود به “تصفیه خانه آب”

حجم فاضلاب:

منظور حجم فاضلاب تصفیه شده می باشد.

مشترک آب و فاضلاب:

مصرف‌کننده‌ای است که با یک عرضه‌کننده آب و فاضلاب برای یک دوران ثابت طبق مقررات کاربری دارای یک پیمان بوده و انشعاب یا انشعابات مورد تقاضایش برقرار شده است.

چاه جذبی:

چاه جذبی با چاهی گفته می‌شود که فاضلاب درون آن ریخته می‌شود و سپس درون زمین جذب می‌شود.

آب زیرزمینی:

آبی است که در زیر سطح زمین موجود می‌باشد.

آب و هوا و محیط زیست

خدمات اجتماعی و حمایتی

سیاسی و تقسیمات کشوری

صنعت و معدن

هزینه و درامد خانوار