logo-right
logo-middle
logo-left

سالنـامه آماری استان تـهران


سـال ۱۳۹۷

سازماندهی و ارتقاء نظام آماری استان در قالب راهبری و اجرای فعالیت­های آماری در چارچوب نظام آماری کشور، یکی از وظایف مهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است که نقش تعیین کننده ای در فرآیند برنامه ریزی استان داشته و ابزار لازم برای رصد برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان را فراهم می کند.

سالنامه آماری استان تهران، مجموعه ای از آخرین اطلاعات آماری موجود دستگاه های اجرایی استان است که بر اساس الگوی واحد، با هماهنگی مرکز آمار ایران و به­ صورت هماهنگ، در سطح استان­های کشور تولید می شود. این مجموعه، مرجع بسیار کاملی از آمارهای استانی است که علاوه بر ارائه تصویر کلی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان، عملکرد دستگاه های اجرایی استان را منعکس می نماید.

منابع آماری این سالنامه شامل آمارهای ثبتی تولید شده در دستگاه های اجرایی استان، نتایج سرشماری ها و آمارگیری های نمونه ای اجرا شده توسط مرکز آمار ایران است که از طریق سامانه “اطلاعات آماری استان” و به صورت الکترونیکی از بیش از ۱۰۰ دستگاه و سازمان اجرایی در سطح استان جمع آوری و در قالب ۲۴ فصل ارائه می گردد.

به خوانندگان محترم توصیه می شود، قبل از استفاده از اطلاعات هر فصل، علاوه بر مطالعه مقدمه آن، تعاریف و مفاهیم مربوطه و همچنین پوشش موضوعی اقلام آماری را که در ابتدای هر فصل آمده به دقت مطالعه نمایند. همچنین گزیده ای از اطلاعات تمام سالنامه در ابتدای نشریه و گزیده ای از اطلاعات هر فصل در مقدمه آن فصل، با هدف ارائه تصویر کلی از اطلاعات آن فصل درج شده است.

شایان ذکر است که هم اکنون امکان دسترسی به جداول تکمیل شده سالنامه آماری استان تهران از طریق سامانه اطلاعات آماری استان، به آدرس http://amar.thmporg.ir برای سال­های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۷ وجود دارد.

در پایان ضمن استقبال از ارائه نظرات پژوهشگران و صاحب نظران محترم، از همکاری مدیران و کارشناسان دستگاه­های اجرایی و همچنین تلاش مجموعه معاونت آمار و اطلاعات سازمان در تهیه سالنامه آماری استان تشکر و قدردانی می کنم.

نعمت اله ترکی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

–  آمار گردآوری نشده است.

۰۰۰آمار در دسترس نیست.

×  ذاتاً یا عملاً وجود ندارد.

×× جمع‌ و محاسبه غیرممکن یا بی‌معنی است.

//  عدد کمتر از نصف واحد است.

//  عدد (نسبت)، درصد ناچیز و قابل صرفنظر کردن است.

*   عدد غیرقطعی است.

**  عدد جنبه تخمینی دارد.

W به دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیست.

(ر.م) رجوع شود به ” فهرست منابع و مآخذ”


اختلاف در سرجمعها به علت سرراست کردن اعداد است.

محاسبه نسبتها و شاخصها قبل از سر‌راست کردن اعداد صورت گرفته است.


میلیارد = ۱۰۰۰ میلیون

کیلومتر = ۱۰۰۰ متر

هکتار= ۱۰۰۰۰ مترمربع

کیلومترمربع = ۱۰۰۰۰۰۰ مترمربع = ۱۰۰ هکتار

لیتر = ۰۰۱/۰ مترمکعب

تن = ۱۰۰۰ کیلوگرم

مگاوات ساعت = ۱۰۰۰ کیلووات ساعت

گیگابایت = ۱۰۰۰ مگاوات

گزیده اطلاعات

اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ ﺑﻴﺶ از  ۸/۱۳ ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﻦ  ۳۴ درﺟﻪ و  ۵۳ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  ۳۶ درﺟﻪ و ۰۷  دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و ۵۰ درﺟﻪ و ۲۰ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ ۵۳ درﺟﻪ و ۹ دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل  شرقی ﻗﺮار دارد. این استان از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، از ﻣﺸﺮق ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن، از ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ، از ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی  و از ﻣﻐﺮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. در ﺳﺎل ۱۳۹۷ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان دارای ۱۶ شهرستان، ۳۴ بخش، ۴۶ شهر، ۷۱ دهستان ۱۰۴۷ آبادی بوده است.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ در آﺑﺎن ۱۳۹۵ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺮاﺑﺮ با  ۱۳۲۶۷۶۳۷ نفر بوده ( ۳/۵۰ درصد ﻣﺮد و ۷/۴۹ درصد زن) که در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎری سال ۱۳۹۰ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻌﺎدل  ۷۲/۱ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل ۹۵ تعداد ۴۲۸۸۵۶۳ خانوار در اﺳﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ۹/۹۳ درﺻﺪ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و ۱/۶ درﺻﺪ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ. استان تهران با تراکم ۹۶۹ ﻧﻔﺮ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل ۱۳۹۵ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در اﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۱۰۱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ۱۰۰ ﻧﻔﺮ زن ۱۰۱ نفر ﻣﺮد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در
ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ۱۰۱ و در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ ۱۱۲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ خانوار اﺳﺘﺎن  ۰۹/۳ می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ۰۷/۳ و در نقاط روستایی ۴۶/۳ بوده است.

در سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۸۰ هزار ولادت ثبت شده که از این تعداد ۳/۴۸ درصد متولدین، دختر و ۷/۵۱ درصد پسر بوده اند. همچنین در این سال حدود ۷۲۶۹۰ مورد ازدواج و ۳۲۸۳۲ فقره طلاق به ثبت رسیده است.

گزیده اطلاعات

نمایه موضوعی

سری عنوان های نمایه ای (واژه های کلیدی) از جداول سالنامه آماری استان انتخاب و به صورت الفبایی مرتب شده است در مواردی که ارائه تقسیمات فرعی برخی از سرعنوان ها نیز ضرورت داشته، تقسیمات فرعی مذکور به صورت الفبایی و با رعایت فاصله از سرسطر، زیر سرعنوان های مربوط درج شده است. شماره هایی  که در مقابل هر سرعنوان نمایه ای یا تقسیمات فرعی آن درج شده، معرف شماره جداول سالنامه است. عدد سمت چپ هر شماره، نشانگر شماره فصل و عدد سمت راست آن، مبین شماره ردیف جداول در داخل فصل مربوط است.

نمایـه موضوعی

فهرست اسامی کارشناسان همکار در دستگاههای اجرایی: ۱۳۹۷

اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای تهران جناب آقای جهانگیر وفایی
شرکت آب منطقه ای تهران سرکار خانم سیده زهرا میرمحمد
اداره‌کل بیمه سلامت استان تهران جناب آقای محمودرضا سیدآبادی
اداره‌کل پست استان تهران و مرکز مکانیزه سرکارخانم بهناز طالب زاده و جناب آقای افسری
اداره‌کل تأمین اجتماعی شرق تهران بزرگ سرکارخانم زهره حیدری
اداره‌کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ سرکار خانم سونیا سید
اداره‌کل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران جناب آقای علی سیفی
اداره‌کل ورزش و جوانان استان تهران سرکار خانم ها الهام میرزابیکی
اداره‌کل ثبت احوال استان تهران جناب آقای محمد حسین پیر نیا
اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان تهران سرکارخانم سیده نسرین هاشمی تنکابنی
اداره‌کل شرکت مخابرات استان تهران سرکار خانم پریا کیانیان
اداره‌کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران جناب آقایان عارف رومینا و مهدی صالحی
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک (کشور) جناب آقایان مجید کرمی و امید شایسته فر
اداره‌کل راهداری و حمل نقل جاده ای استان تهران سرکار خانم ندا نراقی
اداره‌کل دامپزشکی استان تهران سرکار خانم شهربانو خلیلی
اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقایان مرتضی قاسمی چراتی و ابراهیمی
اداره‌کل منابع طبیعی استان تهران سرکار خانم مریم نصیری پور
اداره‌کل هواشناسی جناب آقای مجید گزل خو
بانک مرکزی جمهوری اسلامی- اداره آمارهای اقتصادی جناب آقایان محمد طاهری منزه و عامری
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران- اداره آمار و اطلاع رسانی پزشکی سرکارخانم ها الهه فرقدانی- فاطمه صادقی- محبوبه میرزایی- فریباسادات ترابی لیلا اسدی منش- توران شقاقی- فاطمه کوچک یزدی- اشرف رنجبر و جناب آقایان حمیدرضا اباذری- احسان رزاقی نائینی و محمد امیری – بهاره مرتضایی – معصومه زاهدی مطلق – سارا زین‌العابدین مقدم – الهام غلامی – معصومه زینلی – افتخارالسادات توتونچی – مهدیه محمودی شرق- زهرا عنبرستانی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی – اداره آمار و اطلاع رسانی پزشکی سرکارخانم ها خاطره حنانی، زهرا برخورداری، اعظم محمودی، فریبا اشرفی
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران- مدیریت فناوری و اطلاعات سرکارخانم ها مریم حیدری و فرزانه نجاتی رستمی وجناب آقای میرسجاد امیری
سازمان آموزش و پرورش شهر تهران سرکار خانم ملیحه خلقی
سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران جناب آقای خیام یعقوبی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جناب آقای مهدی خسروآبادی و سرکار خانم مریم احمدی
سازمان بازنشستگی کشوری سرکار خانم ها نرگس حسینی نیا و ندا شایسته
سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ جناب آقای حسین علی اصغری
سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانه های استان تهران سرکار خانم زارع وجناب آقای علی اصغر محسن پور
اداره کل بهزیستی سرکار خانم مژده کروبیان
سازمان تعاون روستایی سرکار خانم مریم محمودی شرق
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران سرکار خانم سیما بهادری و جناب آقای مصطفی مجیدی
سازمان هواپیمایی کشوری-مرکز مطالعات واطلاع رسانی سرکار خانم بتول معینی
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران سرکار خانم فرزانه زود فکر
شرکت گاز استان تهران سرکار خانم فاطمه فرموده
شرکت آب و فاضلاب سرکار خانم ها لیلا علی نژاد دیزج و الهام چنگیز
شرکت برق منطقه‌ای تهران سرکار خانم ناهید جباری
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ سرکارخانم آناهیتا کریمی
شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران جناب آقای مهدی صفری
شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ی تهران سرکار خانم حمیده صرفی
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- اداره اطلاعات و آمار پایه ای سرکار خانم ها لیلا معدن دار و فنائیان
کمیته امداد امام خمینی (ره) تهران جناب آقای محمد سلیمانی آشتیانی
گمرک جمهوری اسلامی- دفتر آمار و فناوری اطلاعات سرکار خانم ها آزاده دنیادیده و غنیون
مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی جناب آقای داود جعفری
مدیریت آموزش و پرورش استثنایی شهرستانهای استان جناب آقای رضا جمشیدی منادا
نهضت سوادآموزی شهر تهران- معاونت سوادآموزی سرکار خانم سمانه عبدی
نهضت سوادآموزی شهرستانهای استان تهران سرکار خانم زینب فخاری
ناحیه راه‌آهن تهران – دفتر آمار و فن آوری اطلاعات سرکار خانم زلیخا محمدی
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه سرکار خانم فاطمه رحمانی پناه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سرکار خانم سعیده عزیزیان
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سرکار خانم ها عبادتی و رحیمی
شرکت ارتباطات سیار سرکار خانم مرضیه طراوتی
مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سرکار خانم ناهید افسون و جناب آقایان امید رجبی سنجدری ، حامد زاهدی
مدیریت امور آبزیان- جهاد کشاورزی استان سرکار خانم مرضیه عیسوی
سازمان حج و زیارت استان تهران جناب آقای کورش زاده عباس
نهاد کتابخانه های عمومی استان تهران سرکار خانم فاطمه فتحی شیوایی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران – معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سرکارخانم زهرا اعتدالی مقام وجناب آقای محمد کولیوند
اداره کل آمار و اطلاعات مرکز و فناوری اطلاعات قوه قضائیه سرکار خانم نوشین یزدانی
استانداری تهران-دفتر امور شهری و شوراها سرکار خانم نگار رستمی
اداره‌کل برنامه ریزی و فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با مواد مخدر سرکار خانم تشخوریان
اداره‌کل انتقال خون استان تهران سرکار خانم قریب
فصل مأخذ شماره جداول
شماره عنوان
۳ جمعیت
    مرکز آمار ایران. سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه ۱۳۵۵، ۱۳۶۵ ، ۱۳۷۰، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ ۵-۳
  ــــــــــــــ. سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه ۱۳۷۵، ۱۳۸۵، ۱۳۹۰، و ۱۳۹۵ ۲-۳
  ــــــــــــــ . سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه ۱۳۸۵ . ۸-۳ و ۹-۳ و ۱۵-۳ لغایت ۱۷-۳
  ــــــــــــــ . سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه ۱۳۹۰٫
۸-۳ و ۹-۳ و ۱۵-۳ لغایت ۱۷-۳
  ــــــــــــــ . سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه ۱۳۹۵٫ ۳-۳ و ۴-۳ و ۶-۳ لغایت ۱۷-۳
۴ نیروی انسانی
    مرکز آمار ایران ، سرشماری نفوس و مسکن -۱۳۸۰،۱۳۸۵،۱۳۹۰و ۱۳۹۵ ۲-۴
    مرکز آمار ایران ، سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ . ۳-۴
۵ کشاورزی، جنگلداری و شیلات ــــــــــــ. نتایج سرشماری عمومی کشاورزی – آبان ۱۳۹۳ ۱-۵ لغایت ۶-۵
  ــــــــــــ . نتایج آمارگیری نمونه ای از مرغداری های پرورش دهنده مرغ گوشتی کشور…. تهـران، ۱۳۹۶٫

ــــــــــــ . نتایج آمارگیری نمونه ای از مرغداری های پرورش دهنده مرغ تخم گذار و پولت کشور…. تهـران، ۱۳۹۶٫

۱۳-۵ و ۱۴-۵

۱۵-۵ و ۱۶-۵

 

  مرکز آمار ایران،  نتایج طرح آمارگیری نمونه ای گاوداری‌های صنعتی کشور…. تهـران، ۱۳۹۵٫ ۱۷-۵ لغایت ۱۹-۵
  مرکز آمار ایران. آمار کشتار دام کشتارگاه­های کشور سال ۱۳۹۶٫ ۲۰-۵
۶ معدن
    مرکز آمار ایران. نتایج آمارگیـری از معادن ‌در ‌حال بهره‌برداری کشور در سال … تهران (نشریات مربوط به سال‌های۱۳۸۰،  ۱۳۸۵، ۱۳۹۰). ۱-۶ لغایت ۵-۶
۱۰ ساختمان و مسکن
    مرکز آمار ایران. اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور. تهران، ۱۳۹۷ ۱-۱۰ لغایت ۸-۱۰
۱۷ آموزش
    مرکز آمار ایران. سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰،۱۳۸۵و ۱۳۹۵٫ ۱-۱۷ و ۲-۱۷
    ــــــــــــ . سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵٫ ۳-۱۷ و ۴-۱۷
۲۱ هزینه و درآمد

خانوار

    مرکز آمار ایران. نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری. تهران،  (نشریه سال‌ ۱۳۸۰). ۱-۲۱، ۲-۲۱، ۳-۲۱ ،۶-۲۱
    ـــــــــــــ. نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی. تهران، (نشریه سال‌ ۱۳۸۰). ۱-۲۱ ،۴-۲۱، ۵-۲۱، ۷-۲۱