درباره ما

اجرای فعالیت‌های آماری در کشور دارای قدمت طولانی بوده و مدیریت آن طی سال‌های گذشته با تغییراتی در جایگاه نهاد رسمی آماری کشور در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف، هم اکنون تحت عنوان مرکز آمار ایران ذیل نظر سازمان برنامه و بودجه کشور ایفای وظیفه می‌نماید. در سال 1353 قانون تاسیس مرکز آمار ایران با توجه به شرایط، مورد بازنگری قرار گرفت. تا قبل سال 1360مرکز آمار ایران در مناطق مختلف کشور دارای مناطق آماری بود و در واقع این مناطق بازوی اجرایی مرکز آمار ایران بود. از سال 1360 به استناد مفاد لایحه قانونی مورخ 15/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، ادغام مناطق آماری در دفاتر برنامه و بودجه مطرح و عنوان دفاتر برنامه و بودجه هم به سازمان برنامه و بودجه تغییر یافت.
در حال حاضر معاونت آمار و اطلاعات ذیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان در چارچوب برنامه های مرکز آمار ایران و اختیارات تفویض شده، مسئولیت تولید آمار و اطلاعات و اجرای طرح‌های آماری و سرشماری‌ها و تولید اطلاعات مکانی و ... را برعهده دارد. در استان تهران نیز " معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران" متولی تولید و جمع آوری و ساماندهی آمار استان می‌باشدکه اهم وظایف آن بشرح زیر است:
  • ساماندهی و نظارت بر اجرا، استخراج سرشماری‌های عمومی و تخصصی و آمارگیری‌های نمونه ای.
  • جمع آوری و ساماندهی آمارهای ثبتی و ایجاد پایگاه اطلاعات آماری و تهیه سالنامه آماری استان.
  • تهیه حساب‌های منطقه ای (استانی).
  • تهیه و بهنگام سازی نقشه‌های آماری و ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی استان.
  • طی سال‌های اخیر با هدف یکپارچه سازی اطلاعات آماری و افزایش بازده و کارایی و شفافیت اطلاعات این سازمان اقدام به ایجاد “سامانه اطلاعات آماری استان تهران نموده است. این سامانه امکان مکانیزه کردن فرآیندهای آماری، آمار ثبتی، تجمیع، تحلیل و انتشار گزارشات و نمودارها به روش هوشمند را فراهم نموده و بستری برای تبادل اطلاعات بین دستگاهی و نیز ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع ایجاد کرده است.