کاهش 1/5 درصدی نرخ بیکاری استان

تاریخ انتشار: 1403/02/10 12:38

با توجه به انتشار نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار زمستان 1402 توسط مرکز آمار ایران ، اطلاعات "نیروی کار به تفکیک استان، فصل  و با سری زمانی از سال 1390" به همراه "داشبورد اکسلی نیروی کار استان‌ها" و "داشبورد تعاملی تحت وب"  آن توسط این سازمان تهیه شده و در سامانه اطلاعات آماری استان تهران در بخش "داشبورد مدیریتی" و "اطلاعات آماری/ جمعیت و نیروی کار/ نیروی کار" در دسترس قرار گرفته است. اهم اطلاعات حاصل به شرح زیر است:

  •  در زمستان 1402 نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیش‌تر استان تهران 40/7 درصد بوده، به عبارت دیگر از جمعیت 15 ساله و بیش‌تر استان تهران 40/7 درصد یا شاغل بوده و یا خواهان انجام کار بوده‌اند و مابقی جمعیت استان در بازار کار حضور ندارند. نرخ مشارکت اقتصادی استان نسبت به فصل مشابه سال قبل 0/6 درصد افزایش یافته است. نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور 41/3 درصد بوده و «استان زنجان» با 50/7 و «استان ایلام» با 32/3 درصد بیشترین و کمترین نرخ مشارکت اقتصادی را داشته‌اند.
  • نرخ مشارکت اقتصادی در بین مردان بیش از 4 برابر زنان بوده به طوری که در بین مردان 66/8 درصد و زنان 14/4 درصد بوده است که نشان دهنده شکاف جنسیتی زیاد در بازار کار است.
  • بررسی نرخ بیکاری نشان می‌دهد که 6/7 درصد از جمعیت فعال استان تهران در زمستان 1402 بیکار بوده‌اند. این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل 1/5 درصد کاهش یافته است.
  • نرخ بیکاری برای جوانان 18-35 ساله 11/9 درصد است. تفاوت زیاد نرخ بیکاری جوانان با نرخ بیکاری کل (5/2 درصد) گویایی مشکل بیکاری گسترده در بین جوانان است. قابل ذکر است که نرخ بیکاری جوانان نسبت به فصل مشابه سال قبل 2/5 درصد کاهش یافته است.
  • بررسی سهم  جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی استان تهران در فصل زمستان سال 1402 نشان می‌دهد که 2 درصد از جمعیت شاغل استان دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این افراد به ‌دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیش‌تر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و … کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این سهم نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش 0/2 درصدی داشته است.
  • در این فصل نسبت اشتغال 38 درصد بوده به عبارت دیگر تنها 38 درصد از جمعیت 15 ساله و بیشتر استان، دارای شغل هستند. بررسی نتایج طرح نشان می‌دهد که این نسبت برای مردان (63/0) به شکل قابل توجهی بیشتر از زنان (12/7) است. این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل 1/1 درصد افزایش یافته است.
  • بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی استان تهران در زمستان 1402 نشان می‌دهد که بخش خدمات با  62/5 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 35/8 درصد و کشاورزی با 1/7 درصد قرار دارند. مقایسه این شاخص با فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد که سهم شاغلین بخش خدمات کاهش و بخش‌های صنعت افزایش یافته است. همچنین سهم شاغلین بخش کشاورزی تغییری نداشته است.
  • در این فصل 83 درصد شاغلین استان در بخش خصوصی و 17 درصد نیز در بخش عمومی مشغول به فعالیت بوده‌اند.