هزینه و درآمد خانوارها در سال 1400

تاریخ انتشار: 1401/07/29 19:46

طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارها با هدف بررسی روند مصرف کالاها و خدمات، مطالعه روابط متقابل ویژگی‌های اجتماعی اقتصادی خانوارها، ارزیابی آثار سیاست‌های اقتصادی در زمینه عدالت اجتماعی و بررسی توزیع درآمد، بررسی خانوارهای زیر خط فقر و همچنین تامین اطلاعات مورد نیاز حساب‌های ملی و منطقه‌ای را هر ساله انجام و نتایج آن به تفکیک خانوارهای شهری و روستایی منتشر می شود. در واقع این طرح تصویری از دخل و خرج خانوارهای کشور را نشان‌ می‌دهد.

در طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار سال 1400 از 19618 خانوار نمونه شهری در کل کشور (استان تهران= 1469) و 18370 خانوار نمونه نقاط روستایی کشور (استان تهران= 474) آمارگیری شده است که خلاصه‌ای از نتایج آن  برای استان تهران جهت استحضار در زیر آمده است.

در سال 1400 متوسط درآمد خانوارهای شهری استان 1599 میلیون ریال (ماهیانه= 133 میلیون ریال) است که نسبت به سال قبل 46 درصد رشد یافته است. متوسط تعداد افراد در خانوارها 3/13 نفر و متوسط تعداد افراد داراي درامد در خانوارها 1/44 نفر است.  بیشترین متوسط درآمد خانوارهای شهری در بین استان‌های کشور متعلق به استان تهران است که نسبت به استان آخر (کرمان) درآمد متوسط خانوار استان تهران حدود 2/5 برابر است.


 متوسط هزینه‌های یک خانوار شهری در این سال 1377 میلیون ریال (ماهیانه = 115 میلیون ریال) بوده که نسبت به سال قبل 44 درصد افزایش یافته است. 79 درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری مربوط به هزینه‌های غیر خوراکی و 21 درصد هزینه‌های خوراکی و دخانی است.58 درصد از خانوارهای شهری دارای اتومبیل شخصی، 9 درصد موتور سیکلت، 38 درصد رایانه و 99 درصد تلفن همراه بوده‌اند که این نسبت‌ها برای کل کشور به ترتیب 54، 13، 26 و 97 درصد می‌باشد.

یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب جینی است. ضریب جینی عددی بین صفر و یک است که در آن صفر به معنی توزیع کامل برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است. ضریب جینی خانوارهای شهری استان تهران نسبت به سال گذشته کاهش یافته و از 0/3814 به 0/3618 رسیده است. در مناطق روستایی استان هم شاهد کاهش ضریب جینی ( از 0/3166 به 0/3155) هستیم. 

 بالاترین ضریب جینی برای مناطق شهری متعلق به استان سیستان و بلوچستان و کمترین متعلق به استان کرمان است. در مناطق روستایی بالاتربن و کمترین ضریب جینی به ترتیب برای استان‌های خراسان جنوبی و بوشهر است.

 متوسط هزینه‌های یک خانوار روستایی استان تهران در این سال 769 میلیون ریال (ماهیانه = 64 میلیون ریال) بوده که نسبت به سال قبل 49 درصد افزایش یافته است. 69 درصد از هزینه‌های خانوارهای روستایی مربوط به هزینه‌های غیر خوراکی و 31 درصد هزینه‌های خوراکی و دخانی است.

اطلاعات تکمیلی در بخش اطلاعات آماری / هزینه و ردرآمد خانوار در دسترس است.