پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداری های استان تهران

تاریخ انتشار: 1402/08/10 10:01

با عنایت به انتشار اطلاعات پروانه‌های ساختمانی توسط مرکز آمار ایران، گزیده اطلاعات آن به شرح ذیل می‌باشد. در ضمن داشبورد تعاملی پروانه‌های ساختمانی در بخش داشبورد مدیریتی با به تفکیک شهر و سال در دسترس است.

سال 1401، تعداد 12496 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداري‌های استان تهران صادرشده است كه نسبت به سال گذشته 13/6 درصد افزایش  و نسبت به سال 1391، 63 درصد کاهش داشته است، اين تعداد پروانه حدود 9/5 درصد از كل پروانه‌های ساختماني كشور را تشكيل مي‌دهد. همچنین 4/4 درصد از کل پروانه‌های صادره کشوره مربوط به شهر تهران است. 46 درصد از پروانه‌های صادره احداث ساختمان در استان تهران، مربوط به شهرداری تهران می‌باشد. بعد از شهر تهران، شهرهای اسلامشهر و شهریار با سهم 6 و 5 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

 تعداد پروانه احداث ساختمان صادره شهرداري‌ تهران در سال 1401 نسبت به سال قبل 0/5 درصد افزایش یافته است.  در این سال 11 شهر استان با کاهش تعداد پروانه ساختماني مواجه بوده‌ است.مجموع مساحت زيربناي تعيين شده در پروانه‌های صادرشده براي احداث ساختمان استان تهران از سوي شهرداري‌های استان در سال 1401 در حدود 13391 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به سال گذشته 0/9 درصد افزایش داشته است و 17/4 درصد از مجموع كل زيربناي تعيين شده در پروانه‌های صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور را تشكيل مي‌دهد. همچنين متوسط مساحت زيربنا در پروانه‌های احداث ساختمان 1072 مترمربع بوده است. این شاخص برای شهر تهران 1353 مترمربع می‌باشد که نسبت به سال قبل به ترتیب 11/2 و 11/4 درصد کاهش یافته است.


تعداد واحدهاي مسكوني پيش بینی شده در پروانه‌های صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌های استان تهران در سال 1401 تعداد 71360 واحد بوده است كه نسبت به سال گذشته 6/1 درصد افزایش داشته است.

اين تعداد واحد مسكوني، 17/1 درصد از واحدهاي مسكوني پيش بيني شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوي شهرداري‌هاي كشور را تشكيل مي‌دهد و شهرداری تهران به تنهایی 10/4 درصد از واحدهاي مسكوني پيش بيني شده  کشور را صادر کرده است. 61  درصد از واحدهاي مسكوني پيش بینی شده در پروانه‌های صادرشده براي احداث ساختمان استان، مربوط به شهر تهران، 6 درصد شهر اسلامشهر، 5 درصد شهر شهریار و مابقی سایر شهرهای استان می‌باشد.

 با توجه به تعداد پروانه‌های صادرشده براي احداث ساختمان در استان تهران و شهر تهران، متوسط تعداد واحد مسكوني در پروانه‌های احداث ساختمان به ترتیب 5/7 و 7/6 واحد بوده است.


61 درصد از پروانه‌های صادرشده براي احداث ساختمان استان برای ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر، 15 درصد برای چهار طبقه، 14 درصد برای سه طبقه و مابقی برای یک و دو طبقه است. در شهر تهران 94 درصد از پروانه‌های صادرشده براي احداث ساختمان مسکونی برای ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر می‌باشد.

40 درصد از پروانه‌های صادرشده براي احداث ساختمان مسکونی استان مربوط به ساختمان‌های پنج واحدی و بیشتر، 16 درصد برای چهار واحدی، 19 درصد برای سه واحدی و مابقی برای یک و دو واحدی است. در شهر تهران 64 درصد از پروانه‌های صادرشده براي احداث ساختمان مسکونی برای ساختمان‌های پنج واحدی و بیشتر می‌باشد.

مجموع مساحت زمين پروانه‌های صادرشده براي احداث ساختمان استان تهران در حدود 5338 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به سال گذشته 7 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمين در پروانه‌های احداث ساختمان 427 مترمربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسكوني حدود 341 مترمربع بوده است. 


اطلاعات تکمیلی شامل جداول و سری زمانی در بخش اطلاعات آماری / ساختمان، مسکن، شهر و روستا/ ساخت و ساز/ جداول آماری در دسترس است.