کمترین نرخ بیکاری تهران در فصل پاییز از سال 1390

تاریخ انتشار: 1402/11/09 13:44

بررسی نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار نشان می‌دهد در پاییز 1402 علی رغم عدم تغییر حجم بازار کار استان تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل، نرخ بیکاری 1/1 درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری استان تهران 5/4 درصد بوده به عبارت دیگر 5/4 درصد از جمعیت فعال استان تهران در پاییز 1402 بیکار بوده‌اند. این نرخ بیکاری کمترین رقم از سال 1390 تا کنون برای فصل پاییز در سطح استان تهران بوده است. نرخ بیکاری برای جوانان 18-35 ساله 8/7 درصد است. تفاوت زیاد نرخ بیکاری جوانان با نرخ بیکاری کل (3/3 درصد) گویایی مشکل بیکاری گسترده در بین جوانان است. 

از جمعیت 15 ساله و بیش‌تر استان تهران 41/2 درصد یا شاغل بوده و یا خواهان انجام کار بوده‌اند و حدود 6/7 میلیون نفر از جمعیت 15 ساله و بیش‌تر استان در بازار کار حضور ندارند. نرخ مشارکت اقتصادی استان نسبت به فصل مشابه سال قبل 1/1 درصد افزایش یافته است.  نرخ مشارکت اقتصادی در بین مردان بیش از 4 برابر زنان بوده به طوری که در بین مردان 67/1 درصد و زنان 15/1 درصد بوده است که نشان دهنده شکاف جنسیتی زیاد در بازار کار است. نرخ مشارکت اقتصادی «کل کشور» 41/5 درصد بوده و «استان زنجان» با 49/8 و «استان کهگیلویه و بویراحمد» با 31/1 درصد بیشترین و کمترین نرخ مشارکت اقتصادی را داشته‌اند.


روند نرخ بیکاری استان تهران در فصل پاییز


بررسی سهم  جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی استان تهران در فصل پاییز سال 1402 نشان می‌دهد که 1/8 درصد از جمعیت شاغل استان دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این افراد به ‌دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیش‌تر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و … کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این سهم نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش 4/2 درصدی داشته است.

در این فصل نسبت اشتغال 39 درصد بوده به عبارت دیگر تنها 39 درصد از جمعیت 15 ساله و بیشتر استان، دارای شغل هستند. این شاخص بالاترین مقدار از سال 1390 تا کنون برای فصل پاییز استان تهران بوده است. بررسی نتایج طرح نشان می‌دهد که این نسبت برای مردان (64/2) به شکل قابل توجهی بیشتر از زنان (13/6) است. این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل 1/5 درصد افزایش یافته است

 بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی استان تهران در پاییز 1402 نشان می‌دهد که بخش خدمات با  62/3 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 36/0 درصد و کشاورزی با 1/7 درصد قرار دارند. مقایسه این شاخص با فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد که سهم شاغلین بخش خدمات افزایش و بخش‌های صنعت و کشاورزی کاهش یافته است.

در این فصل 81/2 درصد شاغلین استان در بخش خصوصی و 18/8 درصد نیز در بخش عمومی مشغول به فعالیت بوده‌اند.


روند نرخ مشارکت اقتصادی استان تهران در فصل پاییز
روند نسبت اشتغال استان تهران در فصل پاییزشاخص‌های نیروی کار استان تهران در فصل پاییز


اطلاعات تکمیلی تر در بخش اطلاعات آماری/ جمعیت و نیروی کار/ نیروی کار در دسترس است. همچنین داشبورد تعاملی وضعیت نیروی کار استان ها که اطلاعات به تفکیک استان و فصل و سال را از سال 1390 دارد در بخش داشبورد مدیریتی قرار گرفته است.