پیش بینی جمعيت استان تهران تا افق 1415

تاریخ انتشار: 1400/11/13 16:09

مسعود افشین معاون آمار و اطلاعات سازمان از بازنگري در پيش‌بيني جمعيت استان تهران خبر داد. به گفته وی پس از انتشار نتايج سرشماري سال 1395، در سال 1396 جمعيت كل كشور تا افق 1430 و جمعيت استانها تا سال 1415 توسط مرکز آمار پيش‌بيني شد. با گذشت پنج سال از اجراي سرشماري 1395 و با توجه به تغييرات اجتماعي و فرهنگي جامعه و از جمله همه-گيري كويد 19، بازنگري پيش‌بيني جمعيت بيش از پيش ضرورت يافته و در دستور كار مرکز آمار ایران قرار گرفت.

در بازنگري جمعيت ايران، با توجه به واقعيت هاي موجود جامعه و شاخص هاي محاسبه شده از سال 1396 تا 1399، سناريوهاي باروري و مرگ و مير در پيش‌بيني انجام شده قبلي تغيير كرد. ارزيابي داده‌هاي سرشماري و سناريو مهاجرت هم كماكان بر اساس پيش بيني قبلي باقي ماند. برای پیش‌بینی جمعیت طبق روال گذشته از روش ترکیبی (مولفه‌ای – نسلی) استفاده شد. در اين روش جمعيت پيش بيني شده بر اساس مجموعه عوامل موثر بر تغيير و تحول جمعيت به دست مي آيد. اين عوامل عبارتند از: باروري، مرگ و مير، مهاجرت و تركيب سني و جنسي جمعيت.

براي پيش‌بيني جمعيت كل كشور تا افق 1430، شش سناريو در نظر گرفته شد اما برای پیش بینی جمعیت استان ها از سناریو محتمل تر یعنی "جبران كاهش باروري پس از دوره همه‌گیری کووید 19(سال 1403) و ادامه کاهش شیب ملایم باروری تا 1.6 فرزند " استفاده شده است.

بازنگري پيش بيني جمعيت در بيست و نهمين جلسه كميته بخشي آمار جمعيت مرکز آمار ایران مورد تاييد اعضاء قرار گرفت. بر این اساس پیش بینی می شود که جمعیت استان تهران در سال 1400 به رقم 14033 هزار نفر برسد و در افق 1415 جمعیت استان تهران 15559 هزار نفر شود. بر همین اساس پی بینی می شود جمعیت 60 ساله و بیشتر(سالمندان) استان تهران که در سال 1396 حدود 11 درصد جمعیت استان را تشکیل می‌داده‌اند در سال 1415 ، بیست درصد جمعیت استان را تشکیل دهند. این در حالی است که در سال 1415 حدود 17 درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند که نشان از پیر شدن جمعیت استان تهران بیش از متوسط کشوری دارد.