افزایش قیمت خوراکی‌ها در دی 1402

تاریخ انتشار: 1402/11/17 11:02

بررسی متوسط قیمت 53 کالای خوراکی منتخب در دی ماه امسال در سطح استان تهران نشان می‌دهد که گوجه فرنگی با 122 درصد، کنسرو ماهی تن با 121 درصد، گوشت گوسفند با 111 درصد و گوشت گاو با 106 درصد بیشترین افزایش را نسبت به دی پارسال (1401) داشته‌اند.

همچنین متوسط قیمت قارچ که به عنوان کالای جایگزین گوشت نسبت به دی پارسال 85 درصد افزایش یافته است.


نمودار1- درصد تغییر متوسط قیمت نسبت به دی 1401


علی رغم کاهش 5 درصد متوسط قیمت برنج ایرانی نسبت به دی 1401، قیمت برنج خارجی 35 درصد افزایش یافته است.

بررسی افزایش متوسط قیمت نسبت به ماه قبل (آذر 1402) نشان می‌دهد که هندوانه، پیاز، گوشت گوسفند و انار به ترتیب با 52، 23، 12 و 11 درصد بیشترین افزایش را تجربه کرده‌اند.

از ابتدای سال 1402 تا دی ماه، کنسرو تن ماهی، گوجه فرنگی، قارچ و کشمش پلویی به ترتیب با 104، 75، 68 و 57 درصد بیشترین افزایش را داشته‌اند.


نمودار2- درصد تغییر متوسط قیمت نسبت به ماه قبل (آذر 1402)


قابل ذکر است قیمت اقلام خوراکی مربوط به نقاط شهری استان تهران است و ارقام قیمتی مربوط به اقلامی است که برای محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده (نرخ تورم) جمع آوری می‌شود.