انتشار نتایج طرح کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر كاركن و بيش‌تر

تاریخ انتشار: 1400/12/15 09:52

مسعود افشین معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از افزایش 43/8 درصدی ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر كاركن و بيش‌تر استان تهران در سال 1398 نسبت به سال 1397 خبر داد.

این طرح آمارگیری از سال 1351 به صورت سالانه (به جز سال‌های 1356 و 1357) در سراسر کشور اجرا می‌شود و هدف از اجرای آن شناخت ساختار صنعتی کشور برای برنامه‌ریزی‌های توسعه صنعتی و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی صحیح و ارزیابی نتایج برنامه‌ها است.

نتایج این طرح در قسمت "اطلاعات آماری / صنعت و معدن / صنعت / کارگاه های صنعتی " در دسترس می‌باشد.

  • نتايج طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي صنعتي ١٠ نفر كاركن و بيش‌تر در سال ١٣٩٨ نشان می‌دهد، تعداد 5553 كارگاه صنعتي ١٠ نفر كاركن و بيش‌تر در استان تهران به فعاليت صنعتي اشتغال داشته‌اند كه نسبت به سال قبل 11/8 درصد (741 کارگاه) كاهش داشته است.
  • از تعداد 5553 کارگاه صنعتی فعال استان تهران در سال ١٣٩٨، 4226 کارگاه (76 درصد) در طبقه ٤٩-١٠ نفر کارکن و 1328 کارگاه (24 درصد) در طبقه ٥٠ نفر کارکن و بیشتر قرار دارند.
  • 19/1 درصد از کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر كاركن و بيش‌تر کل کشور در این سال در استان تهران قرار داشته است. سهم کارگاه‌های صنعتی 49-10 نفر کارکن و ٥٠ نفر کارکن استان تهران از کل کشور به ترتیب 18/7 و 20/3 درصد است.
  •  تعداد کارگاه‌های صنعتی ٤٩-١٠ نفر کارکن فعال استان تهران در سال ١٣٩٨، 17/5 درصد کاهش و کارگاه‌های صنعتی ٥٠ نفر کارکن و بیشتر فعال، 13/1 درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩٧ داشته است.
  • بر اساس نتايج اين طرح در سال ١٣٩٨ تعداد کارکنان كارگاه‌هاي صنعتي ١٠ نفر كاركن و بيش‌تر استان تهران 401411 نفر بوده است كه نسبت به سال قبل 4/6 درصد افزایش (17793 نفر) نشان مي‌دهد. از اين تعداد 87637 نفر (21/8 درصد) مربوط به کارگاه‌های صنعتی فعال ٤٩-١٠ نفر کارکن و 313775 نفر (78/2 درصد) مربوط به کارگاه‌های صنعتی فعال ٥٠ نفر کارکن و بیش‌تر است.
  • سهم شاغلان کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر استان تهران از کل کشور 22/3 درصد است. سهم شاغلان کارگاه‌های صنعتی 49-10 نفر کارکن و ٥٠ نفر کارکن استان تهران از کل کشور نیز به ترتیب 18/9 و 23/4 درصد است.
  • كارگاه‌هاي صنعتي ١٠ نفر كاركن و بیش‌تر استان تهران در سال ١٣٩٨ ارزش‌افزوده‌اي برابر با 496930 ميليارد ريال ايجاد كرده‌اند كه نسبت به سال قبل 43/8 درصد افزايش نشان مي‌دهد. از این رقم 127428 میلیارد ریال (با سهم 25/6 درصد) مربوط به کارگاه‌های ١٠ تا ٤٩ نفر کارکن و 369502 میلیارد ریال (با سهم 74/4 درصد) مربوط به کارگاه‌های ٥٠ نفر کارکن و بیش‌تر است.
  • 11/8 درصد ارزش افزوده کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر کل کشور در سال 1398مربوط به استان تهران است. سهم ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی 49-10 نفر کارکن و ٥٠ نفر کارکن استان تهران از کل کشور نیز به ترتیب 19/8 و 10/4 درصد است.
  • كارگاه‌هاي صنعتي ١٠ نفر كاركن و بيش‌تر استان تهران در سال ١٣٩٨ حدود 43282 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري كرده‌اند كه نسبت به سال قبل 21/9 درصد افزایش نشان مي‌دهد. این در حالی است که در کل کشور سرمایه‌گذاری نسبت به سال 1397 کاهش 19/4 درصدی داشته است. از کل رقم سرمایه‌گذاری در استان تهران 5434 میلیارد ریال (با سهم 12/6 درصد) مربوط به کارگاه‌های ٤٩-١٠ نفر کارکن و 37848 میلیارد ریال (با سهم 87/4 درصد) مربوط به کارگاه‌های ٥٠ نفر کارکن و بیش‌تر است.
  • 8/4 درصد سرمايه‌گذاري کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر کل کشور در سال 1398مربوط به استان تهران می‌باشد. سهم سرمايه‌گذاري کارگاه‌های صنعتی 49-10 نفر کارکن و ٥٠ نفر کارکن استان تهران از کل کشور نیز به ترتیب 11/2 و 8/1 درصد است.