سهم و رتبه بخش های کشاورزی استان ها

تاریخ انتشار: 1400/11/13 16:01

مسعود افشین معاون آمار و اطلاعات سازمان از سهم و رتبه بخش های کشاورزی استان تهران در بین استان های کشور خبر داد. به گفته وی افزايش كمّي و كيفي تولیدات کشاورزی يكي از اهداف محوری در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي کشور است كه با استفاده مطلوب و اصولي از منابع و امكانات و به‌كارگيري شیوه‌های نوین تولید محصولات، امكان‌پذير مي‌شود. برای نیل به این هدف، سهم و رتبه استان ها بر اساس شاخص ها و متغیرهای مهم کشاورزی توسط مرکز آمار ایران تهیه شده است.

بر این اساس استان تهران با وجود سهم 8‏/0 درصدی از مساحت خاکی کشور، با سهم 4‏/6 درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی در رتبه پنجم کشور قراردارد. همچنین استان تهران از نظر مساحت و تولیدات گلخانه ای در جایگاه نخست کشور قرار دارد. 7‏/20 درصد از مساحت گلخانه ها و 4‏/30 درصد از تولیدات گلخانه ای کشور مربوط به استان تهران است. استان تهران با سهم 4‏/36 درصد، بیشترین ارزش تولید گل ها و گیاهان زینتی درگلخانه های کشور را به خود اختصاص داده و با سهم  7‏/20 درصد از تولیدات قارچ خوراکی در رتبه اول کشور قرار دارد. پس از استان تهران، استانهای البرز و اصفهان با 1‏/18 و 0‏/9 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

در سال 1399 به میزان 540 هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید شده است که 0‏/9 درصد آن مربوط به استان تهران بوده است. استان تهران از نظر تولید گوشت قرمز بعد از استان خوزستان در جایگاه دوم کشور قرار دارد. سهم استان خوزستان در کشور 1‏/9 درصد است. بیشترین تعداد گاو و گوساله های گاوداری های صنعتی با 0‏/28 درصد در استان تهران است. همچنین 1‏/22 درصد از تولیدات شیر در گاوداری های صنعتی کشور مربوط به استان تهران است و از این نظر نیز در جایگاه نخست کشور قراردارد.